Aussprache: IPA: /ˈʃpʀɪçvɔɐ̯t/ /ˈʃpʀɪçvɔʁt/

Übersetzungen in Tschechisch:

  • rčení   
    (Noun  )
     
    Ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.
  • přísloví   
    (Noun  n)

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Deutsch Tschechisch. (3)

Buch der SprichwörterKniha přísloví
sprichwortpřísloví; pořekadlo
Sprichwortepřísloví

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "Sprichwort", Translation Memory

add example
In vielen europäischen Ländern gibt es ein Sprichwort, das besagt: "Das Bessere ist des Guten Feind."Mnohé země Evropy mají přísloví, které zní: "Lepší je často nepřítelem dobrého."
Hier trifft auf jeden Fall das alte irische Sprichwort "Frisch gewagt ist halb gewonnen" zu, und für die Kinder kann schon früh etwas getan werden.Určitě to odráží staré irské rčení "dobrý začátek, polovina úspěchu”, a lze to provést na úrovni předškolního věku dětí.
(BG) Ein lateinisches Sprichwort besagt, dass alles, was natürlich ist, auch gut ist.(BG) Latinské přísloví říká, že přirozené je dobré.
Es braucht aber konkrete Vorgaben und wirksame Maßnahmen - auch Sanktionen -, sonst läuft alles weiter so wie nach dem Sprichwort "Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert".Ve skutečnosti však potřebujeme vysoké nároky a účinná opatření včetně sankcí, jinak bude vše pokračovat způsobem, který potvrdí prvadivost přísloví: "Cesta do pekla je dlážděná těmi nejlepšími úmysly."
„Wenn Du sie nicht schlagen kannst, dann verbünde Dich mit ihnen,“ so das altbekannte Sprichwort, und unser Schicksal ist auf Gedeih und Verderb mit den Mikroben verbunden, die unseren Körper mit uns teilen.Kdo nemůže být proti nim, ať je s nimi, říká jedno přísloví. Ať se nám to líbí nebo ne, je nás osud navždy spojen s mikroby, kteří s námi sdílí naše tělo,.
Ein Sprichwort in meinem Land lautet: "Warum etwas reparieren, wenn es nicht kaputt ist?”V mé zemi máme úsloví - proč něco opravovat, když se to ještě nerozbilo?
Aber wie sagt schon das alte Sprichwort: Nächstenliebe beginnt zu Hause.Jak však praví staré přísloví: dobročinnost začíná doma.
Sprichwörter helfen uns jetzt nicht!Když budeme filozofovat, tak z toho nevylezem celí
Es gibt ein ungarisches Sprichwort, das besagt: Ein weiser Mann lernt aus dem Unglück anderer.Existuje jedno maďarské přísloví, které říká, že chytrý muž se učí z neštěstí jiných lidí.
im Namen der UEN-Fraktion. - (PL) Frau Präsidentin! Es gibt ein polnisches Sprichwort, das da heißt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.jménem skupiny UEN. - (PL) Vážená paní předsedající, v Polsku máme jedno přísloví, které říká, že když se určité věci nenaučíte v dětství, následky budete snášet po zbytek života.
Arthur, es gibt ein altes SprichwortArthure, existuje staré prísloví
(EN) Herr Präsident! Einem ungarischen Sprichwort zufolge lernt ein guter Priester bis zu seinem Tod.Pane předsedající, jedno maďarské přísloví říká: "Dobrý kněz se učí až do smrti."
Ich entschuldige mich bei denjenigen, denen dazu zu so später Stunde noch eine Interpretation dazu einfallen muss, aber obwohl es in den Niederlanden heutzutage fast keine Mönche mehr gibt, benutzen wir dieses Sprichwort immer noch, wenn wir der Meinung sind, dass für gleiche Situationen auch dieselben Maßstäbe gelten müssen.Omlouvám se všem, že ho musíte luštit v takto pozdní hodinu, ale i když v Nizozemsku už skoro žádní mniši nejsou, toto přísloví stále používáme, když chceme říci, že musíte uplatňovat stejné normy v odpovídajících situacích.
Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ein türkisches Sprichwort lautet: "Der Spiegel des Menschen sind seine Taten, Worte bedeuten nicht viel."Paní předsedající, pane Füle, jedno turecké přísloví praví: "Člověka poznáte po jeho skutcích.
Die Zahlung von Zuschüssen bis zum Ende des Jahres zu verweigern, ist eine Art, politisch Druck auszuüben, und wie Sie selbst wissen, haben verwenden alle slawischen Völker ein ähnliches Sprichwort: Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen.Odmítnutí poskytnout finanční prostředky z grantu až do konce roku je určitou formou politického tlaku a jak sám víte, všichni Slované mají podobné rčení: prázdný pytel nestojí.
(PL) In meinem Land gibt es ein Sprichwort: Wenn eine Person dir sagt, dass du betrunken bist, dann musst du dir keine Gedanken machen. Aber wenn fünf Leute dir sagen, dass du betrunken bist, dann solltest du besser zu Bett gehen, dich hinlegen und schlafen.(PL) V mé zemi máme takové rčení, přísloví, které říká, že když vám někdo řekne, že jste opilý, nemusíte se tím znepokojovat, ale když vám pět lidí řekne, že jste opilý, měl byste jít raději do postele, lehnout si a vyspat se.
Während sie reden, werden sich führende Politiker reicher Länder in eine selbstgefällige Pose werfen und sich dabei des alten Sprichwortes entsinnen, in dem es heißt, dass Vergebung göttlich ist.A jak budou hovořit, představitelé bohatých zemí se pravděpodobně opět zaseknou v samolibé póze, všem připomínajíce starou moudrost, že odpouštět je svaté.
Es müssen jetzt wirklich den vielen schönen Worten Taten folgen, und wir müssen einfach das alte deutsche Sprichwort widerlegen: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr".Za těmito mnoha hezkými slovy nyní musí následovat skutky a naším úkolem je jednoduše vyvrátit ono staré úsloví "Starého psa novým kouskům nenaučíš."
Ein russisches Sprichwort in Bezug auf Sibirien lautet: (der Abgeordnete zitiert einige Wörter auf Russisch). Sinngemäß übersetzt, heißt das: "Wenn du noch nicht dort warst, kommst du sicher bald hin, und wenn du dort warst, wirst du es nie vergessen."Existuje ruské pořekadlo (poslanec poté pronesl několik slov v ruštině) -, které znamená: "pokud jsi tam ještě nebyl, dostaneš se tam, a pokud jsi tam již byl, nezapomeneš na to".
Ein altes rumänisches Sprichwort sagt: "Man entgeht seinem Schicksal nicht."Staré rumunské přísloví říká: Můžeš utíkat, jak chceš, a přesto se neschováš.
„Jage nicht den Kaninchen hinterher“, so besagt ein altes Sprichwort, „denn wenn du das machst, töten dich die Elefanten.“ Somalia, Haiti, Bosnien, der Kosovo, Afghanistan und sogar der Irak qualifizieren hierbei als Kaninchen – als Ablenkungen von den Dingen, die eigentlich im Mittelpunkt der US-Außenpolitik stehen sollten.„Nehoň králíky,“ říká staré úsloví, „protože když chytáš králíky, zabije tě slon.“ Somálsko, Haiti, Bosna, Kosovo, Afghánistán, a dokonce i Irák představují králíky – podněty odvádějící pozornost od toho, na co by se zahraniční politika USA měla zaměřovat.
Um jedoch ein bekanntes ungarisches Sprichwort zu zitieren, wenn es nicht umgesetzt wird, ist es so viel wert wie Hufeisen an einem toten Pferd.Abych ale ocitoval populární maďarské úsloví, dokud nebude provedena, bude nám platná jako mrtvému koni podkova.
Was die "New Flame" betrifft, getatten Sie mir das Sprichwort: "unos por otros, la casa sin barrer" - "die Hecke dazwischen erhält die Freundschaft".V případě New Flame jde o - pokud mohu použít tento výraz - "unos por otros, la casa sin barrer" - "plot, který však pomáhá udržet přátelství".
Vielleicht dachte sein Verfasser an das alte tschechische Sprichwort: "Schütze dich nicht durch Zäune, sondern durch deine Freunde".Jeho autor měl pravděpodobně na mysli staré české přísloví: "Nestavějte mezi sebe a svět ploty, ale své přátele."
Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken.Existuje jedno úsloví, které říká, že "ryba páchne od hlavy".
Zeige Seite 1. Gefunden: 146 zur Phrase Sprichwort passende Sätze.Gefunden in 0,325 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.