Aussprache: IPA: /ˈʃpʀɪçvɔɐ̯t/ /ˈʃpʀɪçvɔʁt/

Übersetzungen in Tschechisch:

  • rčení   
    (Noun  )
     
    Ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.
  • přísloví   
    (Noun  n)

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Deutsch Tschechisch. (3)

Buch der SprichwörterKniha přísloví
sprichwortpřísloví; pořekadlo
Sprichwortepřísloví

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "Sprichwort", Translation Memory

add example
Als Reaktion auf einen Vorredner möchte ich ein altes römisches Sprichwort zitieren, das da lautet: "Si vis pacem, para bellum" (Willst Du den Frieden, so rüste zum Krieg).Abych ale reagoval na předchozí projev, chtěl bych citovat klasické římské přísloví: "chcete-li mír, připravujte na válku".
Ein Sprichwort besagt, der Teufel stecke im Detail.Přísloví říká, že "čert se skrývá v podrobnostech".
Es gibt ein altes Sprichwort, wonach man dem Hungernden nicht einfach nur Fisch geben, sondern ihn auch lehren soll, wie man Fische fängt.V jednom starém rčení se říká, že hladovému člověku nestačí dát rybu, ale musíme ho naučit ryby lovit.
Schließlich heißt es in einem griechischen Sprichwort: "Regeln sind für die Menschen geschaffen und nicht die Menschen für Regeln."Jedno řecké přísloví říká, že "pravidla jsou pro člověka, ne člověk pro pravidla".
Ein Sprichwort in meinem Land lautet: "Warum etwas reparieren, wenn es nicht kaputt ist?”V mé zemi máme úsloví - proč něco opravovat, když se to ještě nerozbilo?
Herr Präsident! Das alte Sprichwort "Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter" bewahrheitet sich immer wieder.(DE) Pane předsedající, stále znovu a znovu se potvrzuje správnost starého rčení "miluji zradu, ale nenávidím zrádce".
Für die Niederländer ist das Sprichwort "Pass auf die Cents auf und die Euros werden auf sich selbst aufpassen" immer noch sehr interessant!Pro Nizozemce je úsloví "starej se o centy a eura se o sebe postarají sama" stále velmi zajímavé!
Das Europäische Parlament arbeitet in seiner heutigen Ausprägung effizient oder wie ein chinesisches Sprichwort besagt: Man sollte es gut genug sein lassen.Evropský parlament, tak jak funguje dnes, pracuje efektivně, a jak se říká ve známém přísloví, neměň to, co dostatečně funguje.
In vielen europäischen Ländern gibt es ein Sprichwort, das besagt: "Das Bessere ist des Guten Feind."Mnohé země Evropy mají přísloví, které zní: "Lepší je často nepřítelem dobrého."
Ein altes rumänisches Sprichwort sagt: "Man entgeht seinem Schicksal nicht."Staré rumunské přísloví říká: Můžeš utíkat, jak chceš, a přesto se neschováš.
Ungeachtet des alten Sprichworts hat die “Wahrheit” allein noch niemanden befreit.Říká se, že „pravda“ vítězí.
(HU) 'Einer, der mit dem Hammer gut umgehen kann, neigt zu der Annahme, dass alles ein Nagel sei' lautet das Sprichwort.(HU) Jak praví jedno přísloví: "Ten, kdo je zručný v zacházení s kladivem, má sklon si myslet, že všechno jsou hřebíky".
Altes, polnisches SprichwortStaré polské přísloví
Ein bulgarisches Sprichwort besagt, dass das Meer alles Ferne zusammenführt.V Bulharsku říkáváme, že moře spojuje všechny vzdálené věci.
communiquer, faire connaître, faire savoir — bekanntmachen, kundmachen, melden, nahebringen, nahe bringen, übermitteln, vermitteln, zeigen - création par un acte mental - unité linguistique — ?sprachliche Einheit - construction — Satzbau, Satzkonstruktion - clause (en) - Aussage - style — Stil - expression — Ausdrucksmittel - formulation - dicton, expression, locution, proverbe — Denkspruch, Kernspruch, Reden, die Redensart, Redensart, Redewendung, Sprichwort, Spruch - discours, idiome, langage, langage parlé, langue, langue parlée, parler — gesprochene Sprache, Rede, Sprache [Hyper.communiquer, faire connaître, faire savoir — oznámit, sdělit, vyřídit, zveřejnit - création par un acte mental — duševní tvorba - unité linguistique — jazyková jednotka - construction — konstrukce - clause (en) - vyjádření - style — styl, účes, způsob vyjádření - expression — osobitý projev, vyjádření - formulation — řeč, slovní formulace, slovní vyjádření, vyjádření - dicton, expression, locution, proverbe — pořekadlo, přísloví, rčení, styl, výraz - discours, idiome, langage, langage parlé, langue, langue parlée, parler — mluvený jazyk, orální komunikace [Hyper.
Es ist an der Zeit, dass Slowenien mit Argusaugen über sein Image, seine Leistungen und seine Erfolge wacht, denn das Sprichwort lautet: "Der Sieg hat viele Väter, aber die Niederlage ist eine Waise".Teď je čas pro Slovinsko, aby bylo žárlivé a chránilo svůj obraz, to, čeho dosáhlo a co udělalo, protože, jak se vždy říká, úspěch je všech, neúspěch nikoho.
(HU) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Politiker zitieren häufig das Sprichwort "Wir erben die Erde nicht von unseren Vorfahren; wir leihen sie uns von unseren Kindern."(HU) Paní předsedající, dámy a pánové, politici často citují přísloví, že Zemi jsme nezdědili po předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí.
(EN) Herr Präsident! Einem ungarischen Sprichwort zufolge lernt ein guter Priester bis zu seinem Tod.Pane předsedající, jedno maďarské přísloví říká: "Dobrý kněz se učí až do smrti."
Und abschließend finde ich, das wir, wie das ein polnisches Sprichwort ausdrückt, das Kind mit dem Bade ausschütten.Závěrem, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tímto způsobem, vyléváme s vaničkou i dítě, jak praví polské přísloví.
Ein altes indianisches Sprichwort sagtIndiánské přísloví říká
Während sie reden, werden sich führende Politiker reicher Länder in eine selbstgefällige Pose werfen und sich dabei des alten Sprichwortes entsinnen, in dem es heißt, dass Vergebung göttlich ist.A jak budou hovořit, představitelé bohatých zemí se pravděpodobně opět zaseknou v samolibé póze, všem připomínajíce starou moudrost, že odpouštět je svaté.
Wir wissen, dass die Kommission hart verhandelt hat, aber wie ein koreanisches Sprichwort sagt: "Auch die Besten machen Fehler‟.Víme, že Komise vyjednávala tvrdě, ale podle korejského přísloví: "i nejlepší dělají chyby".
Arthur, es gibt ein altes SprichwortArthure, existuje staré prísloví
(GA) Herr Präsident, es gibt im Irischen ein Sprichwort, was besagt: viele Menschen - viele Ansichten.(GA) Pane předsedající, v irštině existuje přísloví, které říká: kolik lidí, tolik myslí.
Zeige Seite 1. Gefunden: 148 zur Phrase Sprichwort passende Sätze.Gefunden in 0,258 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.