Übersetzungen in Griechisch:

  • πολλαπλή σκλήρυνση   

Andere Bedeutungen:

 
Autoimmunkrankheit, bei der das Immunsystem das zentrale Nervensystem angreift, was zu Demyelinisation führt.

Beispielsätze mit "Multiple Sklerose", Translation Memory

add example
Es ist bekannt, dass Depression und Suizidneigung bei Patienten mit Multipler Sklerose und Interferon-behandlung vermehrt auftretenΕίναι γνωστό ότι η κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός ιδεασμός εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον πληθυσμό των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και σε συσχέτιση με τη χρήση ιντερφερονών
Nach der Tagesordnung folgt der Bericht (A5-0451/2003) von Frau Aaltonen im Namen des Petitionsausschusses zur Petition 842/2001 betreffend die Auswirkungen der Diskriminierung von Personen mit Multipler Sklerose in der Europäischen Union (2003/2173(INI)).Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A5-0451/2003) της κ. Aaltonen, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την αναφορά αριθ. 842/2001 για τις συνέπειες της διακριτικής μεταχείρισης ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003/2173(INI)).
Klinische Studien weisen darauf hin, dass Multiple-Sklerose-Patienten während eines Schubes Rebif gleichzeitig mit Corticosteroiden oder ACTH erhalten könnenΚλινικές μελέτες δείχνουν ότι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας μπορούν να λαμβάνουν Rebif και κορτικοστεροειδή ή ACTH κατά τις υποτροπές
Hier handelte es sich um ein vom Programm "Multiple Sclerosis - the Information Dividend" finanziertes Projekt unter der Leitung der Europäischen Multiple-Sklerose-Plattform.Ήταν ένα σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Σκλήρυνση κατά πλάκας - ο ρόλος της πληροφόρησης", υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.
Multiple-Sklerose-Kranke leiden viele Jahre an ihrer Krankheit.Τα άτομα που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας είναι άρρωστα επί πολλά χρόνια.
Betaferon ist indiziert zur Behandlung von Patienten mit erstmaligem demyelisierendem Ereignis mit aktivem entzündlichem Prozess, wenn dieses Ereignis schwer genug ist, um eine intravenöse Kortikosteroidtherapie zu rechtfertigen, wenn mögliche Differentialdiagnosen ausgeschlossen wurden und wenn bei diesen Patienten der Beurteilung zufolge ein hohes Risiko für das Auftreten einer klinisch gesicherten Multiplen Sklerose besteht (siehe Abschnitt ‧). Patienten mit schubweise verlaufender Multipler Sklerose, die in den letzten zwei Jahren zwei oder mehr Schübe durchgemacht haben. Patienten mit sekundär progredient verlaufender Multipler Sklerose, die sich in einem akuten Krankheitsstadium befinden, d.h. klinische Schübe erfahrenΤο Betaferon ενδείκνυται για τη θεραπεία • ασθενών με ένα και μόνο απομυελινωτικό συμβάν με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εφόσον είναι αρκούντως βαρύ, ώστε να χρήζει θεραπείας με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, εφόσον έχουν αποκλειστεί εναλλακτικές διαγνώσεις, και εφόσον κρίνεται ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης κλινικά βέβαιης πολλαπλής σκλήρυνσης (βλ. παράγραφο ‧. ‧), • ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση με δύο ή περισσότερες υποτροπές εντός των τελευταίων δύο ετών. • ασθενών με δευτερογενή προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης με ενεργή νόσο, η οποία αποδεικνύεται από υποτροπές
Betaferon ist ein Arzneimittel aus der Gruppe der so genannten Interferone und wird zur Behandlung der Multiplen Sklerose eingesetztΤο Betaferon είναι ένας τύπος φαρμάκου γνωστός ως ιντερφερόνη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης
Ich möchte der Multiple-Sklerose-Gesellschaft des Vereinigten Königreichs danken.Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασθένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Schubförmig-remittierende Multiple SkleroseΥποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση
Rebif wurde nicht an Patienten mit einer primären progressiven Multiplen Sklerose geprüft und sollte bei diesen Patienten nicht angewendet werdenΤο Rebif δεν έχει ακόμα διερευνηθεί σε ασθενείς με πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς
Biotechnologische Arzneimittel werden heute bereits gegen Krebs, Diabetes, Herzinfarkt und multiple Sklerose verwendet.Φάρμακα παρασκευασμένα με μεθόδους βιοτεχνολογίας χρησιμοποιούνται πλέον ήδη εναντίον του καρκίνου, του διαβήτη, του εμφράγματος και της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Die Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit von Rebif wurden bei Patienten mit schubförmig-remittierender Multipler Sklerose in Dosen von ‧ bis ‧ Mikrogramm (‧ Millionen I.E.) untersucht, die subkutan dreimal in der Woche verabreicht wurdenΗ ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Σκλήρυνση κατά πλάκας σε δόσεις που κυμαίνονται από ‧ μέχρι ‧ μικρογραμμάρια (‧ εκατομμύρια IU), χορηγούμενες υποδορίως τρεις φορές την εβδομάδα
Respektierung des individuellen Charakters von Situationen wie der Multiple Sklerose-Erkrankungνα σέβονται τον προσωπικό χαρακτήρα αναπηριών όπως της σκλήρυνσης κατά πλάκας
Die Entschließungen dieses Parlaments über die Rechte von Menschen mit Autismus und über die Anerkennung der Zeichensprache für Taubstumme stellten echte Errungenschaften dar, und genau so wird es meines Erachtens ab heute auch für Menschen mit Multipler Sklerose sein.Όπως ακριβώς τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπουν που πάσχουν από αυτισμό και σχετικά με την αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας για τους κωφούς οδήγησαν σε απτά επιτεύγματα, το ίδιο πιστεύω ότι θα συμβεί στο εξής και με τους ανθρώπους που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.
ist der Ansicht, dass Personen mit Multipler Sklerose oder ähnlichen Krankheiten aufgefordert und ermuntert werden sollten, sich neben den medizinischen Fachleuten und anderen professionellen Beratern an der Entwicklung von Programmen zu beteiligenθεωρεί ότι τα άτομα που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ή παρόμοιες ασθένειες πρέπει να ενθαρρύνονται έντονα και να καλούνται να συμμετέχουν στην καθιέρωση προγραμμάτων μαζί με τους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους·
Multiple Sklerose (AusspracheΣκλήρυνση κατά πλάκας (συζήτηση
Die Erfahrungen mit Betaferon bei Patienten mit Multipler Sklerose sind begrenzt, weshalb unerwünschte Ereignisse mit sehr geringer Inzidenz möglicherweise noch nicht beobachtet wurdenΗ πείρα με το Betaferon σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση είναι περιορισμένη, και επομένως οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες σημειώνονται πολύ σπάνια μπορεί να μην έχουν ακόμα παρατηρηθεί
Es liegen Hinweise darauf vor, dass die in dieser Studie untersuchten Patienten insgesamt weniger akute Krankheitsgeschehen zeigten als die in der anderen Studie untersuchten Patienten mit sekundär progredient verlaufender Multipler SkleroseΥπάρχουν στοιχεία ότι οι ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη αυτή είχαν συνολικά λιγότερο ενεργή νόσο από ότι στην άλλη μελέτη της δευτερογενούς προϊούσας μορφής της πολλαπλής σκλήρυνσης
Ich bin der Berichterstatterin besonders dankbar, dass sie die mündlichen Änderungsanträge vorgebracht hat, die es erlauben, den von dieser Petition ausgehenden Druck zu nutzen, um nicht nur den Hunderttausenden an Multipler Sklerose Leidenden, sondern auch Patienten mit ähnlichen Mobilitätsschäden und neuro-degenerativen Krankheiten, die ebenfalls Hilfe brauchen, zu helfen.Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια για τις προφορικές τροπολογίες που διατύπωσε, οι οποίες θα συμβάλουν, ώστε να αξιοποιηθεί η πίεση που ασκεί αυτή η αναφορά, προκειμένου να βοηθηθούν όχι μόνο οι εκατοντάδες χιλιάδες πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και οι πάσχοντες από άλλες παρόμοιες ασθένειες που προσβάλλουν την κινητικότητα και το νευρικό σύστημα, οι οποίοι επίσης χρειάζονται βοήθεια.
Rebif wird zur Behandlung von Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose verwendetΤο Rebif ενδείκνυται για τη θεραπεία υποτροπιάζουσας Σκλήρυνσης κατά πλάκας (MS
Gleichzeitig veranlasste die offenkundige Diskriminierung, von der viele Multiple-Sklerose-Kranke in Europa betroffen sind, das Parlament dazu, die Kommission aufzufordern, einen Kodex bewährter Praktiken auszuarbeiten, an den sich alle Mitgliedstaaten halten sollten.Τότε, οι κατάφωρες διακρίσεις που υφίστανται πολλοί πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσμα να ζητήσει το Κοινοβούλιο από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν κώδικα ορθής πρακτικής, τον οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα κράτη μέλη.
verweist darauf, dass die eigentlichen Ursachen von Multipler Sklerose, die mehr als ‧ EUBürger betrifft, nach wie vor unbekannt sind und dass das Sechste Forschungsrahmenprogramm der Verpflichtung, Behindertenfragen in sämtliche EU-Politiken einzubeziehen, nicht gerecht wurde- denn das Niveau der EU-Forschung bezüglich Behinderungen und Situationen wie Multiple Sklerose ist tatsächlich gesunken; dringt darauf, dass diese Fragen im Siebten Forschungsrahmenprogramm zur Priorität gemacht wirdεπισημαίνει ότι, παρ' όλα αυτά, τα βασικά αίτια της σκλήρυνσης κατά πλάκας, από την οποία πάσχουν πάνω από ‧ πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένουν άγνωστα και ότι το ΣΤα Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο δεν υλοποίησε τη δέσμευση ότι θα ενέγραφε στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων της Κοινότητας τα θέματα αναπηριών· πράγματι, έχει μειωθεί το επίπεδο των ευρωπαϊκών ερευνών για αναπηρίες και καταστάσεις αναπηρίας, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας· τονίζει ότι πρέπει το Ζα Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο να δώσει προτεραιότητα στα θέματα αυτά·
regt eine viel engere internationale Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen und privaten Einrichtungen an, die von wesentlicher Bedeutung für eine wirksame Finanzierung ist, insbesondere durch Kontakte mit anderen Ländern, in denen fortgeschrittene Untersuchungen durchgeführt werden, und zwar im Bereich der Genetik und hinsichtlich der anderen Ursachen der Multiplen Sklerose, sowie durch Studien über sonstige Erkrankungen des Auto-Immunsystemsενθαρρύνει την καθιέρωση στενότερης συνεργασίας σε διεθνή κλίμακα, η οποία είναι ουσιώδης για τη διάθεση πόρων ειδικά στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω επαφών με άλλες χώρες που πραγματοποιούν προωθημένη έρευνα στους τομείς της γενετικής και άλλων αιτιολογικών παραγόντων, καθώς και σχετικές μελέτες για άλλες αυτοάνοσες ασθένειες·
Patienten nach einem einmaligen demyelinisierenden Ereignis mit entzündlichem Prozess, wenn dieses demyelinisierende Ereignis eine intravenöse Kortikosteroidtherapie rechtfertigt, alternative Diagnosen ausgeschlossen wurden und ein hohes Risiko für die Entwicklung einer klinisch sicheren Multiplen Sklerose besteht (siehe Abschnitt• Ασθενών με ένα μόνο απομυελινωτικό επεισόδιο με ενεργό εξεργασία φλεγμονής, εφόσον είναι αρκετά σοβαρό ώστε να απαιτεί θεραπεία με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, εφόσον έχουν αποκλεισθεί οι εναλλακτικές διαγνώσεις και εφόσον έχει προσδιορισθεί ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης κλινικώς επιβεβαιωμένης σκλήρυνσης κατά πλάκας (βλέπε παράγραφο
Zeige Seite 1. Gefunden: 457 zur Phrase Multiple Sklerose passende Sätze.Gefunden in 0,859 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.