Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນsynergie
ການຄັດຕິດAnlage
ການຄຸມກໍາເນີດgeburtenkontrolle
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງທາດອາຫານໃນພືດnaehrstoffverlagerung in pflanzen
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸເມຕິລ໌methylierung
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸໄຮດຣ໋ອກຊີhydroxylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄນໂຕຣເຈນnitrosierung
ການສົມຮ່ວມກັບຟໍສຟໍຣັສphosphorylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄຮໂຕຣເຈນhydrierung
ການຖືພາເປັນພິດhydramnion
ການບົດເມັດkoernerquetschen
ການປັບປຸງພັນສັດtierzuechtung
ການປັບປຸງພັນພືດpflanzenzuechtung
ການຝຶກໃຫ້ສັດtiere abrichten
ການພັດທະນາຊົນະບົດlaendliche entwicklung
ການລ້ຽງສັດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນpolykultur (aquakultur)
ການໃຫ້ອາຫານສັດtierfuetterung
ການຮ່ວມກິດຈະການverband
ການຮ່ວມຕົວທາງເສດຖະກິດkonzentration (wirtschaft)
ການຮ່ວມເພດkopulation
ການຮ່ວມມືkooperation
ການຮ່ວມລົງທຶນjoint venture
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດheterosexualitaet; heterosexualität
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນhomosexualitaet; homosexualität
ການຮັກສາສັດtiermedizin; veterinärmedizin
ການຮັກສາເນື້ອໄມ້holzschutz
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບqualitaetssicherung
ການຮັບປະທານອາຫານnahrungsaufnahme
ການຮັບລົດຊາດgeschmackssinn
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ, ສໍ້ໂກງkorruption
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierung
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບqualitaetszertifikat
ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືgeraetezertifikat
ການຮັບຮອງລະຫັດຜ່ານKennwortauthentifizierung
ການຮັບຮູ້ຄໍາເວົ້າSpracherkennung
ການຮັບຮູ້ສີfarbempfindung
ການຮັບຮູ້ສຽງSpracherkennung
ການຮີດນົມmelken
ການຮີດນົມດ້ວຍມືhandmelken
ການຮົມbegasen
ການຮົມຄວັນraeuchern
ກາຝາກສູງສຸດhyperparasit
ໄຂມັນບໍລິສຸດraffiniertes fett
ຄວາມສົມດຸນທາງໂພສະນາການສັດnaehrstoffbilanz (tier)
ຄວາມບັນຈຸຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນທີ່feldkapazitaet
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນmiteigentum
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດວັດຊະພືດherbizideigenschaft
ຄຸນລັກສະນະປະສາດສໍາຜັດorganoleptische eigenschaft
ເງິນກູ້ຢືມຂອງລັດoeffentliche anleihe
ສະຫະພັນຖະລັດbundesregierung
ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດlaendliche soziologie
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ (ສັດ)bioindikator (tier)
ສິ່ງແວດລ້ອມເສດຖະກິດwirtschaftliches umfeld
ເສດຖະສາດທີ່ດິນlandoekonomie
ຊື່ລິຂະສິດeigenname
ໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe; versenden; Aktie
ຍົກເລີກການໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe aufheben
ດໍາເນີນການທົດສອບleistungspruefung
ດິນສະພາບເປັນກາງneutraler boden
ດິນເນີນພູbergboden
ດິນເຣນຊີນັສrendzina
ດິນອົງຄະທາດorganischer boden
ດີນຮ່ວນlehmboden
ດີໄຮໂດຣຈີເນຊdehydrogenase
ທົ່ງຫຍ້າອາຫານສັດweideland
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງສັດbiotechnologie (tier)
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງພືດbiotechnologie (pflanze)
ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມຍູຣົບeg-agrarpolitik
ນ້ໍາຫນັກສົດlebendgewichtzunahme
ບັງກະລາເດັດbangladesch
ບັດເຄຣດິດKreditkarte
ປະຕິຊານຂອງເຊຶ້ອເຫັດpilzantigen
ໂປຣແກຣມກໍານົດຟາຍໃຊ້ຮ່ວມກັນDateifreigabeprogramm
ຜົນການທໍາງານຮ່ວມກັນsynergistischer effekt
ພິດຈາກສັດtiergift
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດweidepflanze
ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມkollektivfarm
ໂຟນເດີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນfreigegebener Ordner
ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍbienenschwarm
ວັດຖຸດິບອາຫານສັດdehydriertes futter
ວິທີການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierungsmethode
ວີດີໂອຂອງຂ້ອຍVideos
ວົງຈອນຊີວິດlebenszyklus
ຫນາມພືດpflanzenstachel; dorn
ອະໄວຍະວະການກິນອາຫານຂອງພຶດkormus
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດwirtschaftswachstumsrate
ອາຊິດ ແບນໂຊອິກbenzoesaeure
ອຸດສະຫະກໍາວັດຖຸດິບinputindustrie
ອຸດົມໄຊOudomxay

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາຈືດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາເຄັມ ໃຊ້Fuer die in Suesswasser lebende Schildkroete <‧> benutzen; fuer Meeresschildkroeten <‧> benutzen
ຄວາມຕ້ອງການທາງສາລິລະ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດPhysiologischer Bedarf von Organismen
ກາຝາກ, ສັດນັກລ່າ ຫຼື ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ ທີ່ມີພຶດຕິກໍາໃນເຊີງທີ່ຈໍາກັດ ຫຼື ຄວບຄຸມ ປະຊາກອນ ແມງໄມ້ ບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວParasiten, Praedatoren und andere Organismen, deren Aktivitaeten dazu fuehren, dass Populationen von Schadorganismen abnehmen
ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທາດອາຫານພືດ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງມັນ ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ ຂອງພືດLehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
ຂອງພືດ, ສັດ, ຜະລິດພັນ; ຖ້າກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ໃຊ້Von Pflanzen, Tieren, Produkten; fuer die Umwelt <‧> benutzen
ຄວາມທົນທານ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຕໍ່ສານເຄມີToleranz oder Widerstandskraft von Organismen gegen Chemikalien
ດີໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າ.Schön, dich kennen zu lernen.
ຊ່ວງເວລາກ່ອນທີ່ສັດຮີດນົມຢຸດໃຫ້ນົມ; ສໍາລັບຄວາມຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບ ດ້ານພູມອາກາດ ໃຫ້ເບິ່ງ <‧> ຫຼືZeit just vor der Geburt, wenn ein Milchtier keine Milch gibt; fuer klimatische Trockenperiode <‧> oder <‧> benutzen
ສ່ວນນຶ່ງຂອງສະຫະພັນ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກໂກສະໂລວາກີ ຈົນເຖິງ ວັນທີBis ‧.‧.‧ Teil der TSCHECHOSLOWAKEI
ການປູກຝັງກະສິກໍາ ຮ່ວມກັບ ຫຼື ສະຫຼັບກັບການລ້ຽງສັດນ້ໍາAlternierende Nutzung oder Kombination von Landwirtschaft und Suesswasser-Aquakultur
ການຂົນ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕັດລົງທັງຕົ້ນ ຫຼື ເປັນທ່ອນ ໂດຍການແກ່, ການລາກ ຫຼື ການຂົນ ດ້ວຍພາຫານະTransport gefaellter Baeume, Staemme oder Bloecke mittels Schleppen, Rutschen oder auf einem Fahrzeug
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer Pflanzenvermehrung <‧> benutzen
ເກີດກ່ອນກໍານົດ; ສໍາລັບການແກ່ກ່ອນໄວ ໃຫ້ໃຊ້Vor dem errechneten Termin geboren sein; fuer vorzeitige Reifung <‧> benutzen
ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດດ້ວຍການຢຽບຢ່ໍາຂອງສັດ ຫຼື ຄົນBeschaedigung von Pflanzen durch Tiere und Menschen
ການຫາ​ປາ ຫຼື ສັດ​ນ້ໍາ​ຕ່າງໆ ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ສານ​ເບື່ອ​ຫຼື ຢາ​ສະຫຼົບ/ສານ​ເມົາFischfang oder Fang anderer Wassertiere mit Hilfe von Giften oder Betaeugungsmitteln
ສໍາລັບຄວບຄຸມພະຍາດສັດ. ສໍາລັບການຄວບຄຸມພະຍາດພືດ ໃຫ້ໃຊ້Zur Bekaempfung von Tiernematoden; fuer die Bekaempfung von Pflanzennematoden <‧> benutzen
ປະຕິກິລິຍາສະຫນອງຕອບຂອງພືດ ຕໍ່ບັນດາປັດໄຈ ຫຼື ການກະຕຸ້ນທັງຫຼາຍ ທັງອັນທີ່ເປັນໄພ ແລະ ເປັນປະໂຍດReaktion von Pflanzen auf Schadfaktoren oder nuetzliche Faktoren oder Behandlungen
ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງນ້ໍາຫນັກຂອງສັດຕອນທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ນ້ໍາຫນັກຂອງ ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງມັນ ຫຼັງຈາກການຂ້າGewichtsdifferenz zwischen Lebendtier und Schlachtkoerper
ພື້ນທີ່​ດິນ​ຊຶ່ງ​ສາມາດ​ໃຊ້​ສໍາລັບ​ການ​ກະສິກໍາ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖາກ​ຖາງ ຫຼື ລະ​ບາຍ​ນ້ໍາ​ອອກ​ຕື່ມ; ສໍາລັບ​ພື້ນ​ທີ່​ປ່າ​ໄມ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້Ohne weitere Rodung oder Entwaesserng landwirtschaftlich nutzbares Land; fuer Forstgebiete <‧> benutzen
ການປະຕິບັດການດ້ານວັນນະວັດ ແລະ ດ້ານການຂຸດຄົ້ນWaldbau- und Schlaegerungsarbeitsgaenge
ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນOrganismen, die durch ihre Gegenwart oder Vitalitaetsentfaltung bestimmte chemische oder physikalische Bedingungen eines Standortes anzeigen
ພືດທີ່ປູກຮ່ວມກັບພືດບໍາລຸງລ້ຽງKulturen mit einer Deckfrucht gesaet
ພືດ ຕາມທີ່ກໍານົດກັນທາງພືດສາດ; ສໍາລັບພືດທີ່ເປັນປະໂຍດ ໃຊ້ <‧>; ໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄອບຄົວພືດແຕ່ລະຢ່າງດ້ວຍPflanzen als botanischer Begriff; fuer Nutzpflanzen <‧> benutzen. Siehe auch die einzelnen Pflanzenfamilien
ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ກັບມະນຸດເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບສັດ ໃຊ້ <‧> ຫຼືBeschraenkt auf den Menschen; fuer Tiere <‧> oder <‧> benutzen
ການສຶກສາ​ປັດ​ໄຈທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ກໍານົດ​ດ້ານ​ຈໍານວນ/ຄວາມ​ຖີ່ ​ແລະ ການ​​ແຜ່ກະຈາຍ​ຂອງ​ພະຍາດDas Studium verschiedener die Haeufigkeit und Verbreitung von Krankheiten bestimmenden Faktoren
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 9,904 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.