Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນsynergie
ການຄັດຕິດAnlage
ການຄຸມກໍາເນີດgeburtenkontrolle
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງທາດອາຫານໃນພືດnaehrstoffverlagerung in pflanzen
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸເມຕິລ໌methylierung
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸໄຮດຣ໋ອກຊີhydroxylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄນໂຕຣເຈນnitrosierung
ການສົມຮ່ວມກັບຟໍສຟໍຣັສphosphorylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄຮໂຕຣເຈນhydrierung
ການຖືພາເປັນພິດhydramnion
ການບົດເມັດkoernerquetschen
ການປັບປຸງພັນສັດtierzuechtung
ການປັບປຸງພັນພືດpflanzenzuechtung
ການຝຶກໃຫ້ສັດtiere abrichten
ການພັດທະນາຊົນະບົດlaendliche entwicklung
ການລ້ຽງສັດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນpolykultur (aquakultur)
ການໃຫ້ອາຫານສັດtierfuetterung
ການຮ່ວມກິດຈະການverband
ການຮ່ວມຕົວທາງເສດຖະກິດkonzentration (wirtschaft)
ການຮ່ວມເພດkopulation
ການຮ່ວມມືkooperation
ການຮ່ວມລົງທຶນjoint venture
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດheterosexualitaet; heterosexualität
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນhomosexualitaet; homosexualität
ການຮັກສາສັດtiermedizin; veterinärmedizin
ການຮັກສາເນື້ອໄມ້holzschutz
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບqualitaetssicherung
ການຮັບປະທານອາຫານnahrungsaufnahme
ການຮັບລົດຊາດgeschmackssinn
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ, ສໍ້ໂກງkorruption
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierung
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບqualitaetszertifikat
ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືgeraetezertifikat
ການຮັບຮອງລະຫັດຜ່ານKennwortauthentifizierung
ການຮັບຮູ້ຄໍາເວົ້າSpracherkennung
ການຮັບຮູ້ສີfarbempfindung
ການຮັບຮູ້ສຽງSpracherkennung
ການຮີດນົມmelken
ການຮີດນົມດ້ວຍມືhandmelken
ການຮົມbegasen
ການຮົມຄວັນraeuchern
ກາຝາກສູງສຸດhyperparasit
ໄຂມັນບໍລິສຸດraffiniertes fett
ຄວາມສົມດຸນທາງໂພສະນາການສັດnaehrstoffbilanz (tier)
ຄວາມບັນຈຸຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນທີ່feldkapazitaet
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນmiteigentum
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດວັດຊະພືດherbizideigenschaft
ຄຸນລັກສະນະປະສາດສໍາຜັດorganoleptische eigenschaft
ເງິນກູ້ຢືມຂອງລັດoeffentliche anleihe
ສະຫະພັນຖະລັດbundesregierung
ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດlaendliche soziologie
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ (ສັດ)bioindikator (tier)
ສິ່ງແວດລ້ອມເສດຖະກິດwirtschaftliches umfeld
ເສດຖະສາດທີ່ດິນlandoekonomie
ຊື່ລິຂະສິດeigenname
ໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe; versenden; Aktie
ຍົກເລີກການໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe aufheben
ດໍາເນີນການທົດສອບleistungspruefung
ດິນສະພາບເປັນກາງneutraler boden
ດິນເນີນພູbergboden
ດິນເຣນຊີນັສrendzina
ດິນອົງຄະທາດorganischer boden
ດີນຮ່ວນlehmboden
ດີໄຮໂດຣຈີເນຊdehydrogenase
ທົ່ງຫຍ້າອາຫານສັດweideland
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງສັດbiotechnologie (tier)
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງພືດbiotechnologie (pflanze)
ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມຍູຣົບeg-agrarpolitik
ນ້ໍາຫນັກສົດlebendgewichtzunahme
ບັງກະລາເດັດbangladesch
ບັດເຄຣດິດKreditkarte
ປະຕິຊານຂອງເຊຶ້ອເຫັດpilzantigen
ໂປຣແກຣມກໍານົດຟາຍໃຊ້ຮ່ວມກັນDateifreigabeprogramm
ຜົນການທໍາງານຮ່ວມກັນsynergistischer effekt
ພິດຈາກສັດtiergift
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດweidepflanze
ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມkollektivfarm
ໂຟນເດີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນfreigegebener Ordner
ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍbienenschwarm
ວັດຖຸດິບອາຫານສັດdehydriertes futter
ວິທີການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierungsmethode
ວີດີໂອຂອງຂ້ອຍVideos
ວົງຈອນຊີວິດlebenszyklus
ຫນາມພືດpflanzenstachel; dorn
ອະໄວຍະວະການກິນອາຫານຂອງພຶດkormus
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດwirtschaftswachstumsrate
ອາຊິດ ແບນໂຊອິກbenzoesaeure
ອຸດສະຫະກໍາວັດຖຸດິບinputindustrie
ອຸດົມໄຊOudomxay

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
ອຸດສະຫະ​ກໍາ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະລິດພັນປະມົງ​ທັງຫມົດJegliche Verarbeitungsindustrie von Fischprodukten
ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດZwischen Mensch und Tier uebertragbare Krankheiten
ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນສັງຄົມນິຍົມຣັດເຊຍ; ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້Russische Sozialistische Foederative Sowietrepublik; fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
ເນື້ອທີ່ຂອງໃບທັງຫມົດຂອງພືດGesamtblattoberflaeche einer Pflanze
ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້Photographische Filme oder anderes projiziertes Illustrationsmaterial; fuer das essbare Verpackungsmaterial <‧> benutzen; fuer Schutzkonstruktionen <‧> benutzen
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້Fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
ລໍາດັບ​ຂອງ​ປີ​ທີ່​ປູກ​ພືດ ​ແລະ ປີ​ທີ່​ປະ​ເປັນ​ເລົ່າFolge von Pflanz- und Brachejahren
ພື້ນທີ່ປູກຝັງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຫວ່ານ ຫຼື ສັກ ພືດປູກໃສ່ ເປັນເວລາ ‧ ລະດູການຜະຫຼິດKultiviertes Land eine Saison unbepflanzt gelassen
ແພຈຸລັງພືດ; ສໍາລັບກັບສະຫມອງໃຫ້ໃຊ້Pflanzengewebe; fuer die Gehirnrinde <‧> benutzen
​ໃຊ້ສະ​ເພາະ​ກັບ​​ດ້ານເສດຖະກິດລະດັບ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ ຫຼື ຟາ​ມBeschraenkt auf Oekonomie auf betrieblicher Unternehmensebene
ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ ຫຼື ດິນWiederherstellung von Land oder Boden
ໃຊ້ ສະເພາະກັບ ສັດ ແລະ ຄົນ; ສໍາລັບພືດ ໃຫ້ໃຊ້Beschraenkt auf Menschen und Tiere; fuer Pflanzen <‧> benutzen
ຂອງສິ່ງມີຊີວິດVon Organismen
ຂະບວນການເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກົດ ທັງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກການຊັກນໍາWuenschenswerter oder unerwuenschter Vorgang, natuerlich vorkommend oder kuenstlich hervorgerufen
ໃຊ້ສະເພາະກັບໄກ່ຜູ້; ສໍາລັບສັດປີກຊະນິດອື່ນ ໃຊ້ <‧> ບວກກັບຄໍາສັບສະເພາະອັນອື່ນສໍາລັບແຕ່ລະຊະນິດNur fuer das Huhn benutzen; fuer anderes Gefluegel <‧> plus den entsprechenden Deskriptor fuer die Art benutzen
ການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກໃນສັດ ແລະ ຜະຫຼິດພັນ; ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມອ້ວນ ໃຊ້Unerwuenschte Verluste bei Tieren oder Produkten; fuer Kontrolle von Fettleibigkeit <‧> benutzen
ປະເພດພືດພັນ; ສໍາລັບທີ່ດິນ ທີ່ມີປ່າໄມ້ ໃຫ້ໃຊ້Vegetationtyp; fuer waldbedecktes Land <‧> benutzen
ແພຈຸລັງ ຂອງພືດ ຫຼື ສັດ ໃຊ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນໃນຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ການຂະຍາຍພັນດ້ວຍເນື້ອເຍື່ອTierisches oder pflanzliches Gewebe, das fuer in-vitro-Kultur oder Transplantation verwendet wird
ຂອງວິສາຫະກິດ. ຖ້າຫາກຢູ່ໃນກອບການເງິນລັດ ໃຫ້ໃຊ້Von Unternehmen; im Zusammenhang mit der oeffentlichen Finanz <‧> benutzen
ຊາກອິນຊີວັດຖຸ ທີ່ອາດຈະມີດິນ ຫຼື ບໍ່ມີ ດິນປະປົນ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບOrganischer Abfall, mit oder ohne Erde, der biologischem Abbau unterworfen war
ກຸ່ມດິນ ທີ່ກໍານົດ.ໃນແຜນທີ່ດິນໂລກ ຊຶ່ງສ້າງໂດຍ FAO-UNESCOGruppierung definiert fuer die FAO-UNESCO Soil Map of the World
ສານ​ປະສົມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມບັດ​ຕ້ານການລວມຕົວກັບອົກຊີNatuerliche Substanzen mit antioxidativen Eigenschaften
ສານອາຫານ ທີ່ເສີມເຕີມລົງໃນອາຫານຄົນ ຫຼື ອາຫານສັດDer Nahrung oder dem Futter zugesetzte Naehrstoffe
ອຸປະກອນສໍາລັບເກືອນ້ໍາສັດFuer Nutzvieh
ການວິເຄາະລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ ຈາກຜົນກະທົບຂອງມັນທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດBestimmung der relativen Staerke einer Substanz durch Vegleich ihrer Wirkung mit der eines Standardpraeparats auf einen Testorganismus
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,711 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.