Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນsynergie
ການຄັດຕິດAnlage
ການຄຸມກໍາເນີດgeburtenkontrolle
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງທາດອາຫານໃນພືດnaehrstoffverlagerung in pflanzen
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸເມຕິລ໌methylierung
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸໄຮດຣ໋ອກຊີhydroxylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄນໂຕຣເຈນnitrosierung
ການສົມຮ່ວມກັບຟໍສຟໍຣັສphosphorylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄຮໂຕຣເຈນhydrierung
ການຖືພາເປັນພິດhydramnion
ການບົດເມັດkoernerquetschen
ການປັບປຸງພັນສັດtierzuechtung
ການປັບປຸງພັນພືດpflanzenzuechtung
ການຝຶກໃຫ້ສັດtiere abrichten
ການພັດທະນາຊົນະບົດlaendliche entwicklung
ການລ້ຽງສັດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນpolykultur (aquakultur)
ການໃຫ້ອາຫານສັດtierfuetterung
ການຮ່ວມກິດຈະການverband
ການຮ່ວມຕົວທາງເສດຖະກິດkonzentration (wirtschaft)
ການຮ່ວມເພດkopulation
ການຮ່ວມມືkooperation
ການຮ່ວມລົງທຶນjoint venture
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດheterosexualitaet; heterosexualität
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນhomosexualitaet; homosexualität
ການຮັກສາສັດtiermedizin; veterinärmedizin
ການຮັກສາເນື້ອໄມ້holzschutz
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບqualitaetssicherung
ການຮັບປະທານອາຫານnahrungsaufnahme
ການຮັບລົດຊາດgeschmackssinn
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ, ສໍ້ໂກງkorruption
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierung
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບqualitaetszertifikat
ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືgeraetezertifikat
ການຮັບຮອງລະຫັດຜ່ານKennwortauthentifizierung
ການຮັບຮູ້ຄໍາເວົ້າSpracherkennung
ການຮັບຮູ້ສີfarbempfindung
ການຮັບຮູ້ສຽງSpracherkennung
ການຮີດນົມmelken
ການຮີດນົມດ້ວຍມືhandmelken
ການຮົມbegasen
ການຮົມຄວັນraeuchern
ກາຝາກສູງສຸດhyperparasit
ໄຂມັນບໍລິສຸດraffiniertes fett
ຄວາມສົມດຸນທາງໂພສະນາການສັດnaehrstoffbilanz (tier)
ຄວາມບັນຈຸຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນທີ່feldkapazitaet
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນmiteigentum
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດວັດຊະພືດherbizideigenschaft
ຄຸນລັກສະນະປະສາດສໍາຜັດorganoleptische eigenschaft
ເງິນກູ້ຢືມຂອງລັດoeffentliche anleihe
ສະຫະພັນຖະລັດbundesregierung
ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດlaendliche soziologie
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ (ສັດ)bioindikator (tier)
ສິ່ງແວດລ້ອມເສດຖະກິດwirtschaftliches umfeld
ເສດຖະສາດທີ່ດິນlandoekonomie
ຊື່ລິຂະສິດeigenname
ໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe; versenden; Aktie
ຍົກເລີກການໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe aufheben
ດໍາເນີນການທົດສອບleistungspruefung
ດິນສະພາບເປັນກາງneutraler boden
ດິນເນີນພູbergboden
ດິນເຣນຊີນັສrendzina
ດິນອົງຄະທາດorganischer boden
ດີນຮ່ວນlehmboden
ດີໄຮໂດຣຈີເນຊdehydrogenase
ທົ່ງຫຍ້າອາຫານສັດweideland
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງສັດbiotechnologie (tier)
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງພືດbiotechnologie (pflanze)
ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມຍູຣົບeg-agrarpolitik
ນ້ໍາຫນັກສົດlebendgewichtzunahme
ບັງກະລາເດັດbangladesch
ບັດເຄຣດິດKreditkarte
ປະຕິຊານຂອງເຊຶ້ອເຫັດpilzantigen
ໂປຣແກຣມກໍານົດຟາຍໃຊ້ຮ່ວມກັນDateifreigabeprogramm
ຜົນການທໍາງານຮ່ວມກັນsynergistischer effekt
ພິດຈາກສັດtiergift
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດweidepflanze
ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມkollektivfarm
ໂຟນເດີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນfreigegebener Ordner
ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍbienenschwarm
ວັດຖຸດິບອາຫານສັດdehydriertes futter
ວິທີການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierungsmethode
ວີດີໂອຂອງຂ້ອຍVideos
ວົງຈອນຊີວິດlebenszyklus
ຫນາມພືດpflanzenstachel; dorn
ອະໄວຍະວະການກິນອາຫານຂອງພຶດkormus
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດwirtschaftswachstumsrate
ອາຊິດ ແບນໂຊອິກbenzoesaeure
ອຸດສະຫະກໍາວັດຖຸດິບinputindustrie
ອຸດົມໄຊOudomxay

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
ຂົງ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຢູຣົບEWR (EUROPAEISCHER WIRTSCHAFTSRAUM
ສະພາບແວດລ້ອມໃນພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ທີ່ມີສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດອາໄສຢູ່Umwelt eines Organismus oder einer Gruppe von Organismen an einem bestimmten Ort
ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງAufzucht in grossem Massstab von Organismen zur Verwendung in biologischer Kontrolle und als Testorganismen
ໃຊ້ສະເພາະກັບສັດ; ສໍາລັບພືດ ໃຫ້ໃຊ້Beschraenkt auf Tiere; fuer Pflanzen <‧> benutzen
ຂອງພືດ ​ແລະ ສັດ; ສໍາລັບ​ຂອງດິນ ​ໃຫ້​ໃຊ້Von Menschen, Tieren oder Pflanzen; fuer den Boden <‧> benutzen
ສານທີ່ຢັບຢັ້ງການກິນອາຫານຂອງສັດຕູພືດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຂ້າມັນໂດຍກົງSubstanzen, die das Fressen durch einen Schaedling verhindern, ohne ihn dabei zu toeten
ພືດທີ່ປູກ ລະຫວ່າງ ຫຼື ໃນຊ່ວງໄລຍະການປູກພືດປົກກະຕິ ເພື່ອເພີ້ມອິນຊີວັດຖຸແກ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ເພື່ອປ້ອງກັນດິນຈາກການເຊາະເຈື່ອນPflanzung zwischen oder waehrend der regulaeren Kultur, um dem Boden organische Substanz zuzufuehren und/oder als Erosionsschutz
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer die Vemehrung <‧> benutzen
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer Pflanzenvermehrung <‧> benutzen
ການສຶກສາ​ປັດ​ໄຈທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ກໍານົດ​ດ້ານ​ຈໍານວນ/ຄວາມ​ຖີ່ ​ແລະ ການ​​ແຜ່ກະຈາຍ​ຂອງ​ພະຍາດDas Studium verschiedener die Haeufigkeit und Verbreitung von Krankheiten bestimmenden Faktoren
ການຕ້ານ​ທານ​​ໄລຍະ​ແລກ​​ເລີ້​ມ ຂອງ​ພືດ​ເຈົ້າ​ພາບ​/ພືດ​ທີ່​ໃຫ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ ແກ່​ພືດ​ອື່ນErstes Stadium der Wirtsresistenz
ນະເວດວິທະຍາກ່ຽວກັບແຕ່ລະຕົວ ຫຼື ແຕ່ລະຢ່າງ ຫຼື ຊະນິດ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດOekologie indiviueller Organismen oder Spezies, im Gegensatz zu
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້Fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
ຊັ້ນຄິວຕິນ ຫຼື ຊັ້ນໄຂ ບາງໆ ຢູ່ຕາມຜິວນອກສຸດຂອງພືດDuenne Lage von Cutin oder wachsartiger Substanz auf der Pflanzenoberflaeche
ຂອງພືດ; ສໍາລັບ​ແພ​ຈຸ​ລັງ​ຊັ້ນຜິວຫນັງຂອງສັດ ​ໃຫ້​ໃຊ້Von Pflanzen; fuer die Epidermis von Tieren <‧> benutzen
ພູມອາກາດທີ່ມີປະລິມານນ້ໍາຝົນບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດRegenmenge ungenuegend, um die Vegetation zu stuetzen
ແພຈຸລັງພືດ; ສໍາລັບກັບສະຫມອງໃຫ້ໃຊ້Pflanzengewebe; fuer die Gehirnrinde <‧> benutzen
ປະເພດພືດພັນ; ສໍາລັບທີ່ດິນ ທີ່ມີປ່າໄມ້ ໃຫ້ໃຊ້Vegetationtyp; fuer waldbedecktes Land <‧> benutzen
ພືດຄຸມດິນ; ສໍາລັບສິ່ງປົກຄຸມດິນທີ່ເປັນໃບ ແລະ ເສດກິ່ງງ່າພືດ ໃຫ້ໃຊ້Bodendeckende Vegetation; fuer Decke aus Blaettern und Aesten, die den obersten Teil der Pflanzen bildet <‧> benutzen
ການລວມ/ການສຸມ ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍາຫນ່າຍKonzentration von Produktion oder Verteilung
ສໍາລັບຣໍໂມນພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer Pflanzenhormone <‧> benutzen
ການອວ່າຍ ຫຼື ການປັບຕົວຂອງພືດ ຫຼື ສັດ (ຈໍາພວກບໍ່ເຄື່ອນທີ່) ໄປຕາມທິດທາງຂອງສິ່ງກະຕຸ້ນBewegungsreaktion mit Beziehung zur Reizquelle
ການບໍລິການຕິດຕາມປ້ອງກັນ ການເກີດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ສັດຕູ ແລະ ພະຍາດ ພືດ ແລະ ສັດWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານນາໆຊາດ ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານກະສິກໍາInternationales Informationssystem fuer Agrarwissenschaft und Technologie
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,561 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.