Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນsynergie
ການຄັດຕິດAnlage
ການຄຸມກໍາເນີດgeburtenkontrolle
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງທາດອາຫານໃນພືດnaehrstoffverlagerung in pflanzen
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸເມຕິລ໌methylierung
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸໄຮດຣ໋ອກຊີhydroxylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄນໂຕຣເຈນnitrosierung
ການສົມຮ່ວມກັບຟໍສຟໍຣັສphosphorylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄຮໂຕຣເຈນhydrierung
ການຖືພາເປັນພິດhydramnion
ການບົດເມັດkoernerquetschen
ການປັບປຸງພັນສັດtierzuechtung
ການປັບປຸງພັນພືດpflanzenzuechtung
ການຝຶກໃຫ້ສັດtiere abrichten
ການພັດທະນາຊົນະບົດlaendliche entwicklung
ການລ້ຽງສັດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນpolykultur (aquakultur)
ການໃຫ້ອາຫານສັດtierfuetterung
ການຮ່ວມກິດຈະການverband
ການຮ່ວມຕົວທາງເສດຖະກິດkonzentration (wirtschaft)
ການຮ່ວມເພດkopulation
ການຮ່ວມມືkooperation
ການຮ່ວມລົງທຶນjoint venture
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດheterosexualitaet; heterosexualität
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນhomosexualitaet; homosexualität
ການຮັກສາສັດtiermedizin; veterinärmedizin
ການຮັກສາເນື້ອໄມ້holzschutz
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບqualitaetssicherung
ການຮັບປະທານອາຫານnahrungsaufnahme
ການຮັບລົດຊາດgeschmackssinn
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ, ສໍ້ໂກງkorruption
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierung
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບqualitaetszertifikat
ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືgeraetezertifikat
ການຮັບຮອງລະຫັດຜ່ານKennwortauthentifizierung
ການຮັບຮູ້ຄໍາເວົ້າSpracherkennung
ການຮັບຮູ້ສີfarbempfindung
ການຮັບຮູ້ສຽງSpracherkennung
ການຮີດນົມmelken
ການຮີດນົມດ້ວຍມືhandmelken
ການຮົມbegasen
ການຮົມຄວັນraeuchern
ກາຝາກສູງສຸດhyperparasit
ໄຂມັນບໍລິສຸດraffiniertes fett
ຄວາມສົມດຸນທາງໂພສະນາການສັດnaehrstoffbilanz (tier)
ຄວາມບັນຈຸຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນທີ່feldkapazitaet
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນmiteigentum
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດວັດຊະພືດherbizideigenschaft
ຄຸນລັກສະນະປະສາດສໍາຜັດorganoleptische eigenschaft
ເງິນກູ້ຢືມຂອງລັດoeffentliche anleihe
ສະຫະພັນຖະລັດbundesregierung
ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດlaendliche soziologie
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ (ສັດ)bioindikator (tier)
ສິ່ງແວດລ້ອມເສດຖະກິດwirtschaftliches umfeld
ເສດຖະສາດທີ່ດິນlandoekonomie
ຊື່ລິຂະສິດeigenname
ໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe; versenden; Aktie
ຍົກເລີກການໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe aufheben
ດໍາເນີນການທົດສອບleistungspruefung
ດິນສະພາບເປັນກາງneutraler boden
ດິນເນີນພູbergboden
ດິນເຣນຊີນັສrendzina
ດິນອົງຄະທາດorganischer boden
ດີນຮ່ວນlehmboden
ດີໄຮໂດຣຈີເນຊdehydrogenase
ທົ່ງຫຍ້າອາຫານສັດweideland
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງສັດbiotechnologie (tier)
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງພືດbiotechnologie (pflanze)
ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມຍູຣົບeg-agrarpolitik
ນ້ໍາຫນັກສົດlebendgewichtzunahme
ບັງກະລາເດັດbangladesch
ບັດເຄຣດິດKreditkarte
ປະຕິຊານຂອງເຊຶ້ອເຫັດpilzantigen
ໂປຣແກຣມກໍານົດຟາຍໃຊ້ຮ່ວມກັນDateifreigabeprogramm
ຜົນການທໍາງານຮ່ວມກັນsynergistischer effekt
ພິດຈາກສັດtiergift
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດweidepflanze
ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມkollektivfarm
ໂຟນເດີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນfreigegebener Ordner
ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍbienenschwarm
ວັດຖຸດິບອາຫານສັດdehydriertes futter
ວິທີການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierungsmethode
ວີດີໂອຂອງຂ້ອຍVideos
ວົງຈອນຊີວິດlebenszyklus
ຫນາມພືດpflanzenstachel; dorn
ອະໄວຍະວະການກິນອາຫານຂອງພຶດkormus
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດwirtschaftswachstumsrate
ອາຊິດ ແບນໂຊອິກbenzoesaeure
ອຸດສະຫະກໍາວັດຖຸດິບinputindustrie
ອຸດົມໄຊOudomxay

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer die Pflanzenvermehrung <‧> benutzen
ການຫວ່ານ ແກ່ນ, ສິ່ງປັບປຸງດິນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ອື່ນໆVon Samen, Duenger, Pestiziden, etc
ປະຕິກິລິຍາອ໊ອກຊີເດຊັນ ຂອງສານອິນຊີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີພະລັງງານ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້; ສໍາລັບການຫາຍໃຈ ຊຶ່ງເປັນຂະບວນການ ແລກປ່ຽນທາດອາຍ ລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ແພຈຸລັງ ກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກມັນ ໃຫ້ໃຊ້ <‧> ຫຼືOxidation organischer Substanz zur Gewinnung von fuer den Organismus nutzbarer Energie; fuer den Gasaustausch zwischen Organismus oder Gewebe und Umwelt <‧> oder <‧> benutzen
ຖັງປິດ ສໍາລັບ ປຸງແຕ່ງ ສານຕ່າງໆ ໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມ, ຫຼື ສະຫຼາຍ ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມດັນ ຫຼື ດ້ວຍປະຕິກິລິຍາເຄມີຊີວະພາບGeschlossene Gefaesse, in denen Substanzen mittels Hitze, Druck und/oder (bio-)chemische Reaktion gekocht, erweicht oder abgebaut werden
ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງມີສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນອາໄສຢູ່ນໍາພຽງຊົ່ວຂະນະນຶ່ງ ຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງມັນOrganismen, auf oder in denen ein Schadorganismus nur einen Teil seines Lebenszyklus zubringt
ສໍາລັບແພຈຸລັງແຂນລຸຍໂລຂອງຈຸລັງພືດ ໃຊ້Fuer die Zellulosewand in Pflanzenzellen <‧> benutzen
ການໃສ່ປຸ໋ຍເປັນຈຸດ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນການໃສ່ທາງຫນ້າດິນ ຫຼື ໃນພື້ນດິນLokale Anwendung von Duenger entweder auf oder unter der Bodenoberflaeche
ຮອຍໄຫມ້ແຫ້ງໃນພືດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການເຂົ້າທໍາລາຍຂອງ ບັກເຕີຣີ ຫຼື ເຊື້ອຣາ, ຈາກການໃຊ້ສານກໍາຈັດສັດຕູພືດ ຫຼື ການໃຫ້ທາດອາຫານ ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ສໍາລັບການເກີດແຜ ຂອງເນື້ອເຍື່ອ ທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຟ້າ ໃຫ້ໃຊ້Verbrennungsaehnliche Symptome in Pflanzen, verursacht durch Bakterien, Pilze, falsche Verwendung von Pestiziden oder Naehrstoffen; fuer Verletzung von Geweben durch Feuer, Hitze, Elektrizitaet oder Chemikalien <‧> benutzen
ການປະຕິບັດການໃນຊ່ວງເວລາການກະກຽມ, ການຜະຫຼິດ ຫຼື ການນໍາໃຊ້Arbeitsgaenge waehrend der Aufbereitung, der Fertigung oder dem Gebrauch von Produkten
ສໍາລັບ​ດິນ ​​ໃຫ້ໃຊ້Fuer den Boden <‧> benutzen
ການງອກຂຶ້ນພົ້ນຫນ້າດິນຂອງໃບພືດຊຸດທໍາອິດDer ersten Blaetter einer Pflanze ueber dem Boden
ສ່ວນຂອງ​ປະ​ເທດ ​ເອຕີ​ໂອ​ເປ​ຍ ກ່ອນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະພາVor Mai ‧ Teil von Aethiopien
ພືດຄຸມດິນ; ສໍາລັບສິ່ງປົກຄຸມດິນທີ່ເປັນໃບ ແລະ ເສດກິ່ງງ່າພືດ ໃຫ້ໃຊ້Bodendeckende Vegetation; fuer Decke aus Blaettern und Aesten, die den obersten Teil der Pflanzen bildet <‧> benutzen
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບການທໍາງານຂອງອະໄວຍະວະ ໃນສັດFunktionelle Stoerungen in Tieren
ການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກໃນສັດ ແລະ ຜະຫຼິດພັນ; ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມອ້ວນ ໃຊ້Unerwuenschte Verluste bei Tieren oder Produkten; fuer Kontrolle von Fettleibigkeit <‧> benutzen
ສໍາລັບມະນຸດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບແກ່ນພືດ ໃຊ້Fuer Menschen und Tiere <‧> benutzen; fuer Saatgut <‧> benutzen
ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບກະສິກໍາ ສໍາລັບການຜະຫຼິດ ຜະຫຼິດພັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ບໍລິໂພກVerwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
ການລວມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກະສິກໍາ ເຂົ້າກັນໃຫ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ ການຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນIntegration landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung und Vermarktung unter ein und derselben Leitung
ການບໍລິການຕິດຕາມປ້ອງກັນ ການເກີດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ສັດຕູ ແລະ ພະຍາດ ພືດ ແລະ ສັດWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດZwischen Mensch und Tier uebertragbare Krankheiten
ການຫາ​ປາ ຫຼື ສັດ​ນ້ໍາ​ຕ່າງໆ ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ສານ​ເບື່ອ​ຫຼື ຢາ​ສະຫຼົບ/ສານ​ເມົາFischfang oder Fang anderer Wassertiere mit Hilfe von Giften oder Betaeugungsmitteln
ສານສະກັດ ຫຼື ສານ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນEassenzen oder Konzentrate
ປະຕິກິລິຍາສະຫນອງຕອບຂອງພືດ ຕໍ່ບັນດາປັດໄຈ ຫຼື ການກະຕຸ້ນທັງຫຼາຍ ທັງອັນທີ່ເປັນໄພ ແລະ ເປັນປະໂຍດReaktion von Pflanzen auf Schadfaktoren oder nuetzliche Faktoren oder Behandlungen
ພືດທີ່ຫວ່ານ ຫຼື ປູກກັບພືດອື່ນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົວຄຸມວັດຊະພືດ ຫຼື ປົກປ້ອງພືດປູກຫຼັກ ໃນຊ່ວງທີ່ຍັງນ້ອຍPflanzen, die mit einer Kultur gesaet oder gepflanzt werden, um Unkraut zu unterdruecken oder die Kultur in einem fruehen Stadium zu schuetzen
ການ​ເກີດ​ໄຂ່​ພອງ​ລັກສະນະ​ຖົງ ທີ່​ບັນຈຸ​ມີ​ນ້ໍາ ຫຼື ຂອງ​ຂຸ້ນ ຫຼື ສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ ຈາກ​ຂ້າງ​ນອກAbnormer sackfoermiger Hohlraum mit fluessigem oder halbfestem Inhalt oder Fremdkoerpern
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 1,655 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.