Übersetzungen in Deutsch:

  • Lieferbedingungen   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (1)

warunki frachtuLieferbedingungen

Beispielsätze mit "Warunek frachtu", Translation Memory

add example
jest zdania, że rozwój euro-śródziemnomorskiej sieci transportowej opartej na nowoczesnych połączeniach krzyżowych oraz opracowanie wspólnej strategii na rzecz ulepszenia współpracy, koordynacji i rozwoju to podstawowe warunki powodzenia euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu; uważa za niezwykle ważne, aby państwa południowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego mogły korzystać z lepszego wzajemnego powiązania z transeuropejskimi sieciami transportowymi i aby mogły uczestniczyć w określaniu przyszłych projektów priorytetowych i ich wprowadzaniu w życie; w tym kontekście wzywa do zbadania możliwości ulepszenia dróg transportu morskiego, jako kwestii priorytetowej, oraz zmniejszenia kosztów związanych z usługami frachtu morskiegoist der Auffassung, dass der Aufbau eines auf modernen Infrastrukturen basierenden Verkehrsnetzes Europa-Mittelmeer sowie eine Strategie für eine bessere Zusammenarbeit, Koordinierung und Entwicklung grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg der Freihandelszone sind; ist ferner der Auffassung, dass die Interoperabilität der transeuropäischen Verkehrsnetze mit den Ländern im südlichen und östlichen Mittelmeerraum unbedingt verbessert werden muss und dass diese Länder an der Auswahl und Umsetzung der künftigen vorrangigen Vorhaben teilhaben können müssen; fordert in diesem Zusammenhang, eine umgehende Verbesserung der Seeverkehrslinien und eine Senkung der Kosten der Seefrachtdienste in Erwägung zu ziehen
W tym względzie, SNCF gwarantuje zaoferować każdemu innemu podmiotowi, który przedłoży o nie wniosek, takie same warunki, jak te przyznane Sernam na rozwój kolejowego transportu frachtu- TBEIn diesem Zusammenhang garantiert die SNCF allen anderen Unternehmen, die dies beantragen, beim Ausbau von Frachtdiensten per Bahn (TBE) die gleichen Bedingungen, die Sernam erhalten hat
Floty pływające pod tanią banderą działają w warunkach uprzywilejowanych w porównaniu z flotami pływającymi pod krajową banderą, a dochody z frachtu są sposobem obchodzenia przepisów podatkowych, a nie uchylania się od płacenia podatkuDie unter einer Billigflagge fahrenden Flotten genießen gegenüber den Flotten unter nationalen Flaggen einen Wettbewerbsvorteil und mit den eingenommenen Frachtgebühren wird die offizielle Steuergesetzgebung umgangen, aber nicht hintergangen
Komisja popełniła błędy przy porównaniu cen importu tytoniu z cenami eksportu, ponieważ ceny importu dotyczą warunków CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht), podczas gdy ceny eksportowe tytoniu z UE odnoszą się do warunków FOB (franco statekDer Kommission unterliefen Fehler beim Vergleich der Einfuhr- und Ausfuhrpreise, da es sich bei den verwendeten Einfuhrpreisen um cif-Preise (Kosten, Fracht, Versicherung), bei den Ausfuhrpreisen für EU-Tabak jedoch um fob-Preise (free on board) handelte
W artykule ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ usługi trampowe zdefiniowano jako transport towarów luzem lub w otwartych ładowniach (break-bulk) statkiem wyczarterowanym w całości lub w części jednemu lub więcej załadowcom na podstawie umowy czarteru na rejs lub na czas, lub umowy innego rodzaju na rejsy nieregularne i nieogłaszane, w przypadku których stawki frachtu są w każdym przypadku swobodnie negocjowane zgodnie z warunkami podaży i popytuArtikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ definiert Trampdienste als Massenguttransporte oder Transporte von Massengütern in Umschließungen (break-bulk) in einem Schiff, das von einem oder mehreren Verladern auf der Grundlage eines Reise- oder Zeitchartervertrags oder eines anderen Vertrages für nicht regelmäßige oder nicht angekündigte Fahrten ganz oder teilweise gechartert wird, wenn die Frachtraten nach Maßgabe von Angebot und Nachfrage von Fall zu Fall frei ausgehandelt werden
Stwierdzono, że warunki sprzedaży produktu przeznaczonego do wywozu są ustalane przez eksporterów/producentów objętych próbą w czasie nowego OD zazwyczaj na zasadzie cif (koszt, ubezpieczenie i frachtDie Untersuchung ergab, dass die Ausfuhrverkäufe der Ausführer/Hersteller der Stichprobe im neuen UZ in der Regel auf cif-Basis (Kosten, Versicherungen und Fracht) erfolgten
pod warunkiem że przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli twierdzi się, że pozwany ma prawa do ładunku lub frachtu albo że takie prawa miał w czasie działań ratowniczych lub udzielenia pomocydiese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Beklagte Rechte an der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur Zeit der Bergungs-oder Hilfeleistungsarbeiten hatte
W tym względzie SNCF gwarantuje zaoferować każdemu innemu podmiotowi, który przedłoży o nie wniosek, takie same warunki, jak te przyznane Sernam na rozwój kolejowego transportu frachtu- TBEIn diesem Zusammenhang garantiert die SNCF allen anderen Unternehmen, die dies beantragen, beim Ausbau von Frachtdiensten mit der Bahn (TBE) die gleichen Bedingungen, die Sernam erhalten hat
Opłaty za transport wewnętrzny i fracht od przesyłek przeznaczonych na wywóz, dokonywanych lub powierzonych przez rządy na warunkach korzystniejszych niż w przypadku przesyłek krajowychinländische Transport-und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom Staat zu Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben werden, die günstiger sind als für den Inlandsversand
W art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ usługi trampowe zdefiniowano jako transport towarów luzem lub w otwartych ładowniach (break-bulk) statkiem wyczarterowanym w całości lub w części jednemu lub więcej załadowcom na podstawie umowy czarteru na rejs lub na czas, lub umowy innego rodzaju na rejsy nieregularne i nieogłaszane, w przypadku których stawki frachtu są w każdym przypadku swobodnie negocjowane zgodnie z warunkami podaży i popytuArtikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ definiert Trampdienste als Massenguttransporte oder Transporte von Stückgut (break-bulk) in einem Schiff, das von einem oder mehreren Verladern auf der Grundlage eines Reise- oder Zeitchartervertrags oder eines anderen Vertrages für nicht regelmäßige oder nicht angekündigte Fahrten ganz oder teilweise gechartert wird, wenn die Frachtraten nach Maßgabe von Angebot und Nachfrage von Fall zu Fall frei ausgehandelt werden
Opłaty za transport wewnętrzny i fracht od przesyłek przeznaczonych na wywóz, dokonywanych lub powierzonych przez rządy na warunkach korzystniejszych niż w przypadku przesyłek krajowychinländische Transport- und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom Staat zu Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben werden, die günstiger sind als für den Inlandsversand
Komisja przypomina również, że w przypadku rozważanej przez władze francuskie sprzedaży Sernam w całości (aktywa i pasywa) warunki decyzji (przejęcie działalności transportu drogowego Sernam przez inne przedsiębiorstwa i zmiana działalności Sernam skierowana na fracht kolejowy) powinny, w każdym przypadku, stosować sięDie Kommission weist ferner darauf hin, dass bei einem Verkauf von Sernam im Ganzen (Aktiva und Passiva), wie er von den französischen Behörden geplant ist, in jedem Fall die Bedingungen dieser Entscheidung einzuhalten sind (Übernahme der Straßentransporttätigkeit der Sernam durch andere Unternehmen, Diversifizierung der Aktivitäten hin zum Frachtdienst mit der Bahn
Uwzględniając, że współpracujący chińscy eksporterzy/handlowcy sprzedawali do Wspólnoty na podstawie fob ex-ChRL, to ich wartości CIF zostały ustalone poprzez dodanie do tych cen rozsądnie uzasadnionych kwot frachtu morskiego i ubezpieczenia, ustalonych na podstawie informacji dostarczonych przez współpracujących użytkowników we WspólnocieDa die kooperierenden chinesischen Ausführer/Händler auf der Stufe fob chinesischer Hafen verkauften, wurde zur Ermittlung ihrer cif-Werte zu diesen fob-Preisen ein angemessener Betrag für Seefracht-und Versicherungskosten addiert, der nach den Angaben der kooperierenden Verwender in der Gemeinschaft bestimmt wurde
Jak przedstawiono w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, tam gdzie było to zasadne i usprawiedliwione, uwzględniono różnice w kosztach transportu, frachtu i ubezpieczenia, kosztach opłat bankowych, pakowania, kredytu i prowizjiGemäß Randnummer ‧ der vorläufigen Verordnung wurden, soweit erforderlich und gerechtfertigt, Berichtigungen für Unterschiede bei Transport-, Fracht- und Versicherungskosten, Bankgebühren, Verpackungskosten, Kreditkosten und Provisionen gewährt
Opłatę wyrównawczą równą dla każdego produktu cenie progowej pomniejszonej o cenę CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht) pobiera się od przywozu produktów wymienionych w art. ‧ ust. ‧, lit. a), b) i c), z wyjątkiem słoduBei der Einfuhr von in Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben a), b) und c) genannten Erzeugnissen mit Ausnahme von Malz wird eine Abschöpfung erhoben, die für jedes Erzeugnis gleich dem um den cif-Preis verminderten Schwellenpreis ist
W związku z tym wprowadzono korekty z tytułu frachtu śródlądowego i morskiego, ubezpieczenia, opłat manipulacyjnych, załadunku oraz kosztów ubocznychSo wurden Berichtigungen für Inlands- und Seefracht-, Versicherungs-, Bereitstellungs-, Verlade- und Nebenkosten vorgenommen
Klasyfikacja ruchu, niezależnie od jego rodzaju (pasażerowie, fracht i poczta), jest identyczna z klasyfikacją odcinka lotu jaki odbył danystatek powietrznyFür die Beförderungsleistung ist unabhängig von der Verkehrsart die gleiche Klassifikation (Fluggäste, Fracht, Post) zu verwenden wie für die von dem Luftfahrzeug zurückgelegte Teilstrecke
Ceny przywozowe, które będą uwzględniane przy nakładaniu dodatkowych opłat celnych, są określone na podstawie cif cen przywozowych obejmujących koszt, ubezpieczenie i fracht (cif) towaru, którego to dotyczyDie zur Erhebung eines zusätzlichen Einfuhrzolls zu berücksichtigenden Einfuhrpreise werden anhand der cif-Einfuhrpreise der betreffenden Sendung bestimmt
Operator zapewnia, by ładowanie frachtu odbywało się zgodnie z danymi zastosowanymi do obliczania masy i wyważenia samolotuDer Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass das Laden der Fracht in Übereinstimmung mit den für die Berechnung der Flugzeugmasse und Flugzeugschwerpunktlage verwendeten Daten erfolgt
W przypadku wszystkich współpracujących producentów eksportujących objętych dochodzeniem, tam gdzie było to zasadne i usprawiedliwione, uwzględniono różnice w kosztach transportu, frachtu i ubezpieczenia, kosztów opłat bankowych, pakowania, kredytu i prowizjiSo wurden, soweit erforderlich und gerechtfertigt, für alle in die Untersuchung einbezogenen kooperierenden ausführenden Hersteller Berichtigungen für Unterschiede bei Transport-, Fracht- und Versicherungskosten, Bankgebühren, Verpackungskosten, Kreditkosten und Provisionen gewährt
Aby odzwierciedlić poziom ceny na granicy Wspólnoty, średnie ceny eksportowe zostały skorygowane o odpowiednie koszty frachtu i ubezpieczeniaDabei wurden die durchschnittlichen Ausfuhrpreise um die entsprechenden Fracht- und Versicherungskosten berichtigt, um das Preisniveau an der Grenze der Gemeinschaft zu erhalten
Pomimo iż poziom cen na niektórych rynkach, jak Brazylia, jest wyższy niż we Wspólnocie, należy zauważyć, że koszty frachtu z zainteresowanych krajów do miejsca przeznaczenia są o wiele wyższe niż do WspólnotyDas Preisniveau ist auf einigen Märkten wie Brasilien höher als in der Gemeinschaft, weil die Kosten für den Transport der Ware aus den betroffenen Ländern zu diesen Bestimmungsorten sehr viel höher sind als zu denen in der Gemeinschaft
Zdecydowano zatem, że przedstawione koszty frachtu morskiego mogą być uznane za wiarygodne, zaś obliczenia odpowiednio zmienionoDie ausgewiesenen Seefrachtkosten wurden daher als zuverlässig angesehen und die Berechnungen wurden entsprechend korrigiert
Odnoszą się one do prowizji, frachtu śródlądowego i morskiego, ubezpieczenia, opłat przeładunkowych, kosztów pakowania i opłat bankowychDie Berichtigungen betrafen Provisionen, Frachtkosten im Inland, Seefracht-, Versicherungs-, Bereitstellungs- und Verpackungskosten sowie Bankgebühren
Zeige Seite 1. Gefunden: 81901 zur Phrase Warunek frachtu passende Sätze.Gefunden in 15,587 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.