Aussprache: IPA: /ˈpʂɛlɛf/ ˈpʃɛlɛf  

Übersetzungen in Deutsch:

 • Überlauf   
   
  urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu
   
  Urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu.
 • Überweisung   
   
  wystąpienie z brzegów, przelanie
 • Abtretung   
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Zession   
  (noun   )
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Einzahlung   
 • Transfer   
 • hochwasserentlastung   
 • Überlastung   
 • Übertragung   
 • übertragen     

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (7)

format przelewuÜberweisungsformat
polecenie przelewuÜberweisungsauftrag
polecenie przelewu bankowegoBanküberweisungsorder
przelew bankowyEilüberweisung; Bankrimesse; Banküberweisung
przelew testowyTesttransaktion
przelew uzależniony od dochodubedürftigkeitsabhängige Transfer
system przelewów elektronicznychElektronischer Zahlungsverkehr

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "przelew", Translation Memory

add example
środki przyznane zatwierdzone w budżecie początkowym, środki przyznane wpisane w budżetach korygujących, środki przeniesione, fundusze dostępne po pobraniu należnego dochodu, przelewy środków i całkowite środki dostępne w ten sposóbdie im ursprünglichen Haushaltsplan bewilligten Mittel, die in Berichtigungshaushaltspläne eingesetzten Mittel, die übertragenen Mittel, die infolge zweckgebundener Einnahmen bereitgestellten Mittel, die durch Mittelübertragungen bereitgestellten Mittel sowie der Gesamtbetrag der so verfügbaren Mittel
Spółki typu qualifying są również korzystne w sytuacji, kiedy jednostka zależna musi dokonywać przelewów dochodów na rzecz zagranicznej spółki macierzystej i jest zobowiązana zapłacić podatek w określonej wysokości w celu zmniejszenia dalszego opodatkowania w kraju macierzystymDer Status eines berechtigten Unternehmens ist auch dann von besonderem Vorteil, wenn eine Niederlassung Überweisungen an eine ausländische Muttergesellschaft zu tätigen hat und Steuern in einer bestimmten Höhe gezahlt haben muss, um die weitere Besteuerung im Heimatland zu reduzieren
Obowiązek wykonania transgranicznego przelewu bankowego zgodnie z instrukcjamiVerpflichtung zur weisungsgemässen Ausführung des grenzueberschreitenden Überweisungsauftrags
Dotyczy: przelewu środków Autonomii Palestyńskiej dla grupy zbrojnej HamasuBetrifft: Zahlungen der Palästinensischen Behörde an Hamas-Milizen
Bez uszczerbku dla żadnych innych możliwych roszczeń, jeśli instytucja zleceniodawcy lub instytucja pośrednicząca dokonała potrącenia z kwoty transgranicznego przelewu bankowego wbrew przepisom ust. ‧, instytucja zleceniodawcy na jego wniosek zapisuje bez jakichkolwiek opłat i na własny koszt potrąconą kwotę na dobro beneficjenta, o ile zleceniodawca nie zażyczy sobie, by kwotę tę zapisano na jego dobroHat das Institut des Auftraggebers oder ein zwischengeschaltetes Institut entgegen den Bestimmungen von Absatz ‧ einen Abzug vom Betrag der grenzueberschreitenden Überweisung vorgenommen, so ist das Institut des Auftraggebers unbeschadet etwaiger sonstiger Forderungen verpflichtet, dem Begünstigten auf Ersuchen des Auftraggebers den abgezogenen Betrag ohne irgendwelche Abzuege und auf eigene Kosten zu überweisen, es sei denn, der Auftraggeber gibt die Weisung, daß der Betrag ihm selbst gutgeschrieben werden soll
Wpływające przelewyErträge aus Übertragungen
Przelew bankowyBanküberweisung
Obie formy wystawienia zabezpieczeń- tymczasowy przelew kwoty kary pieniężnej i wystawienie gwarancji- należy jednakowo zakwalifikować pod względem skutków prawnychBeide Formen der Sicherheitenstellung- provisorische Überweisung des Bußgeldbetrags und Stellung von Bürgschaften- seien in den Rechtsfolgen gleich zu qualifizieren
Przelewy z rachunków prowadzonych w euro na rachunki operacyjne prowadzone w walutach narodowych realizowane są po kursie obowiązującym w dniu realizacji przelewuÜberweisungen von Euro-Konten auf operative Konten, die in Landeswährung geführt werden, erfolgen zu dem am Tag der Überweisung geltenden Wechselkurs
Przykładem usprawnienia produktu może być zapewnienie możliwości szybkiego rozrachunku poleceń przelewu (płatności priorytetowe), w ramach którego banki oferowałyby klientom rozrachunek pilnych poleceń przelewu w ciągu jednego dnia pracyEin Beispiel für eine Produktverbesserung ist die Möglichkeit einer beschleunigten Abwicklung von Überweisungen (Eilzahlungen). Hierbei könnten Banken ihren Kunden die Abwicklung eiliger Überweisungen innerhalb eines Bankarbeitstags ermöglichen
Przelewy przewidziane w ust. ‧ niniejszego artykułu są dokonywane według kursów wymiany walut, o których mowa w art. ‧ akapit drugi Regulaminu pracowniczego WEDie Überweisungen nach Absatz ‧ erfolgen auf der Grundlage der in Artikel ‧ Absatz ‧ des Statuts genannten Wechselkurse
przepisy niniejszej dyrektywy powinny dotyczyć przelewów bankowych w walutach Państw Członkowskich oraz ecuDie Bestimmungen dieser Richtlinie müssen für Überweisungen in den Währungen der Mitgliedstaaten und in ECU gelten
Uwagi ogólne EBC zauważa, że zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia dotyczy nie tylko elektronicznych płatności transgranicznych i poleceń przelewu, lecz również transgranicznych poleceń zapłatyAllgemeine Anmerkungen Die EZB stellt fest, dass der Anwendungsbereich des Verordnungsvorschlags nicht nur grenzüberschreitende elektronische Zahlungsvorgänge und Überweisungen, sondern auch grenzüberschreitende Lastschriften umfasst
transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należnościUmsätze- einschließlich der Vermittlung- im Einlagengeschäft und Kontokorrentverkehr, im Zahlungs- und Überweisungsverkehr, im Geschäft mit Forderungen, Schecks und anderen Handelspapieren, mit Ausnahme der Einziehung von Forderungen
Warunki dotyczące otwierania, obsługi i wykorzystania rachunków przewidują, w zależności od wewnętrznych wymagań w zakresie kontroli, że czeki, polecenia przelewu bankowego i wszelkie inne operacje bankowe muszą być podpisane przez jednego lub więcej należycie upoważnionych pracownikówDie Konditionen für die Eröffnung, Führung und Verwendung der Konten enthalten eine Bestimmung, wonach für Schecks, Überweisungen und sonstige Banktransaktionen die Unterschrift eines oder mehrerer ordnungsgemäß bevollmächtigter Bediensteter erforderlich ist
Instytucje udostępniają swym bieżącym i potencjalnym klientom w przystępnej formie na piśmie, w tym w miarę potrzeb w postaci elektronicznej, informacje o warunkach realizacji transgranicznych przelewów bankowychDie Institute stellen ihren tatsächlichen und möglichen Kunden die Informationen über die Konditionen für grenzueberschreitende Überweisungen schriftlich, gegebenenfalls auch auf elektronischem Wege, und in leicht verständlicher Form zur Verfügung
Opłaty i dopłaty należne Urzędowi uiszcza się przelewem na konto bankowe posiadane przez UrządDie an das Amt zu entrichtenden Gebühren und Zuschlagsgebühren sind durch Überweisung auf ein Bankkonto des Amtes zu bezahlen
zauważa, że służby audytu wewnętrznego przeprowadziły w roku ‧ trzy audyty (w zakresie wydatków z tytułu misji, badań zewnętrznych i należytego obiegu środków finansowych), a także dwa audyty pokontrolne (przelewów wynagrodzeń ze współczynnikiem korygującym i standardów kontroli wewnętrznejstellt fest, dass der Interne Auditdienst im Jahr ‧ drei Prüfungen (zu den Dienstreisekosten, zur Durchführung externer Studien und zur Angemessenheit der Finanzierungsströme) sowie zwei Folgeprüfungen (über die Überweisung eines Teilbetrags der Bezüge unter Anwendung eines Berichtigungskoeffizienten und über die internen Kontrollnormen) durchgeführt hat
Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy ‧ w sprawie przelewów transgranicznych oraz Dyrektywy ‧ o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności RozrachunkuStellungnahme zur Umsetzung der Richtlinie ‧ über grenzüberschreitende Überweisungen sowie der Richtlinie ‧ über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und- abrechnungssystemen
Płatności z kont zaliczkowych mogą być dokonywane przelewem bankowym, czekiem lub w inny sposóbDie Zahlungen der Zahlstellen können per Überweisung, Scheck oder im Wege anderer Zahlungsmittel geleistet werden
Wszelkie dodatkowe płatności uiszczane są przez armatora na rzecz właściwych organów Mozambiku do dnia ‧ sierpnia następnego roku, przelewem na rachunek bankowy określony w pkt ‧ sekcji ‧ niniejszego rozdziałuDie Reeder überweisen den zuständigen mosambikanischen Behörden etwaige offenstehende Beträge bis ‧. August des darauf folgenden Jahres auf das in Abschnitt ‧ Absatz ‧ dieses Kapitels genannte Konto
płatności pokrywające w celu żądania przepływu środków pomiędzy instytucjami finansowymi związanego z klientowskim poleceniem przelewuDeckungszahlungen zur Anforderung von Geldtransfers zwischen Finanzinstituten im Zusammenhang mit einer zugrunde liegende Kundenüberweisung
przenaszalność odnosi się do możliwości uruchomienia środków ulokowanych w danym instrumencie finansowym przez wykorzystanie uproszczonych form rozliczeń, takich jak czeki, polecenia przelewu, bezpośrednie obciążenie konta lub podobnychÜbertragbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit, in Finanzinstrumenten angelegte Gelder unter Nutzung von Zahlungsmöglichkeiten wie Schecks, Überweisungsaufträge, Lastschriften oder ähnliches zu mobilisieren
Włącza się do niej przychodzące i wychodzące przelewy zabezpieczenia technicznego między funduszami emerytalnymiSie schließt erhaltene und geleistete Übertragungen versicherungstechnischer Rückstellungen zwischen Pensionsfonds ein
Zeige Seite 1. Gefunden: 396 zur Phrase przelew passende Sätze.Gefunden in 0,613 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.