Aussprache: IPA: /ˈpʂɛlɛf/ ˈpʃɛlɛf  

Übersetzungen in Deutsch:

 • Überlauf   
   
  urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu
   
  Urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu.
 • Überweisung   
   
  wystąpienie z brzegów, przelanie
 • Abtretung   
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Zession   
  (noun   )
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Einzahlung   
 • Transfer   
 • hochwasserentlastung   
 • Überlastung   
 • Übertragung   
 • übertragen     

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (7)

format przelewuÜberweisungsformat
polecenie przelewuÜberweisungsauftrag
polecenie przelewu bankowegoBanküberweisungsorder
przelew bankowyEilüberweisung; Bankrimesse; Banküberweisung
przelew testowyTesttransaktion
przelew uzależniony od dochodubedürftigkeitsabhängige Transfer
system przelewów elektronicznychElektronischer Zahlungsverkehr

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "przelew", Translation Memory

add example
ubolewa z powodu utrzymujących się wysokich kosztów transgranicznych transakcji detalicznych dokonywanych z użyciem euro, chociaż rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie płatności transgranicznych w euro spowodowało faktyczne redukcje opłat w standaryzowanych transgranicznych przelewach euro, i popiera utworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego; zwraca się do Komisji, aby ta zaproponowała wszechstronne ustawodawstwo w tej dziedzinie oraz skorzystała z okazji zharmonizowania systemów płatności elektronicznych w UE w celu zredukowania kosztów ponoszonych zazwyczaj przez konsumentów i MŚP; zwraca uwagę, że efektywność systemu opiera się na zaufaniu konsumentów, które zależy od uznania ich prawbedauert die nach wie vor hohen Kosten von grenzüberschreitenden Einzelhandelszahlungen in Euro, obwohl die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro materielle Verminderungen der Gebühren für standardisierte grenzüberschreitende Überweisungen in Euro gebracht hat, und unterstützt die Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungsraumes; fordert die Kommission auf, umfassende Rechtsvorschriften in diesem Bereich vorzulegen und diese Gelegenheit zu nutzen, um die elektronischen Zahlungssysteme in der Union im Hinblick auf eine Senkung der üblicherweise von den Verbrauchern und den KMU zu tragenden Kosten anzugleichen; unterstreicht, dass die Effizienz des Systems auf dem Vertrauen der Verbraucher beruht, das seinerseits von der Anerkennung ihrer Rechte abhängt
Jednakże jeśli przelew musi zostać dokonany przy wykorzystaniu systemu elektronicznych rozliczeń bankowych SWIFT, potwierdzenie wydania polecenia przelewu ma formę kopii sprawozdania SWIFT, opieczętowanej i podpisanej przez odpowiednio upoważnionego urzędnika instytucji finansowejMuss der Überweisungsauftrag jedoch mit Hilfe des elektronischen Zahlungsverkehrsverfahrens SWIFT erteilt werden, so gilt eine Kopie des SWIFT-Formulars, das von einem dazu befugten Mitarbeiter eines Finanzinstituts ordnungsgemäß abgestempelt und unterzeichnet wurde, als Beleg für die Erteilung des Überweisungsauftrags
Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy AgencjiDie Zahlungen erfolgen durch Überweisung auf das Bankkonto der Agentur
Monica Frassoni i Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przechwytywania danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez amerykańskie służby wywiadowcze (BMonica Frassoni und Daniel Cohn-Bendit im Namen der Verts/ALE-Fraktion zum Zugriff auf SWIFT-Überweisungsdaten durch die amerikanischen Geheimdienste (B
Zgodnie z tym, co stwierdzono powyżej, tę kwotę można rozdzielić na płatności przekazywane z tak zwanych funduszy wyrównawczych ([...] mln EUR) i przelewy z funduszu AOR do funduszu FOR a następnie, z funduszu FOR, na rzecz to nadawców publicznych (‧,‧ mln EURWie bereits dargestellt, kann dieser Betrag in Zahlungen aus den so genannten Erstattungsfonds ([...] Mio. EUR) und Zahlungen aus der AOR an den FOR sowie anschließend aus dem FOR an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (‧,‧ Mio. EUR) aufgeschlüsselt werden
Uczestnik nie jest uprawniony do dokonywania przelewu swoich praw bądź przenoszenia zobowiązań, zmiany ich treści bądź rozporządzania nimi w inny sposób na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody [nazwa BC]Die Rechte und Pflichten des Teilnehmers sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung von [Name der Zentralbank einfügen] nicht abtretbar, veränderbar oder anderweitig vom Teilnehmer auf Dritte übertragbar
Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy ‧/EWG instytucje uczestniczące w realizacji transgranicznego przelewu bankowego zostają zwolnione od obowiązków wymienionych w niniejszej dyrektywie, jeśli mogą się powołać na istotne dla przepisów niniejszej dyrektywy względy siły wyższej, mianowicie na wystąpienie nienaturalnych i nieprzewidywalnych okoliczności niepodlegających kontroli osób powołujących się na działanie siły wyższej, a których skutki byłyby nieuniknione mimo wszelkich wysiłków w celu zapobieżenia imDie Institute, die an der Ausführung eines Auftrags für eine grenzueberschreitende Überweisung beteiligt sind, sind unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie ‧/EWG von den sich aus der vorliegenden Richtlinie ergebenden Verpflichtungen befreit, wenn sie Gründe höherer Gewalt-d. h. ungewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse, auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen Einfluß hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können-geltend machen können, die im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen von Bedeutung sind
zauważa, że w wyniku dochodzenia OLAF stwierdził, że osiem przelewów nie było zgodnych z przepisami i zalecił odzyskanie nadpłaconych kwot od zainteresowanych urzędników; zauważa z zadowoleniem, że wszystkie środki odzyskano już na początku ‧ r.; zauważa także, że w odniesieniu do sześciu pracowników OLAF zalecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a w przypadku pięciu z nich przekazał także akta władzom belgijskimnimmt zur Kenntnis, dass OLAF nach einer Untersuchung festgestellt hat, dass acht Überweisungen vorschriftswidrig erfolgten, und empfohlen hat, die zuviel gezahlten Beträge von den betreffenden Beamten zurückzufordern; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass alle Einziehungen Anfang des Jahres ‧ abgeschlossen waren; nimmt ferner zur Kenntnis, dass OLAF hinsichtlich sechs Beschäftigten empfohlen hat, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, und dass es bei fünf von ihnen auch Akten an die belgischen Behörden weitergeleitet hat
wspieranie wzajemnego rozwoju jako sposobu na wykorzystanie potencjału, który reprezentują sobą społeczności imigrantów w państwach UE dla rozwoju krajów pochodzenia; w tym celu Komitet uważa za konieczne ułatwianie przesyłania pieniędzy do krajów pochodzenia imigrantów poprzez obniżenie kosztów i wykorzystanie oficjalnych systemów przelewówFörderung der gemeinsamen Entwicklung als Weg, das Potenzial der Einwanderergemeinschaften in den EU-Mitgliedstaaten für die Entwicklung der Herkunftsländer zu nutzen; dazu ist es notwendig, die Geldtransfers der Einwanderer in ihre Herkunftsländer zu erleichtern, indem sie kostengünstiger gestaltet und über die offiziellen Überweisungssysteme abgewickelt werden
Co więcej, podnoszono następujące argumenty: niezdolność przedsiębiorstwa do przedłożenia oryginalnych potwierdzeń przelewów bankowych zawierających wpłatę kapitału założycielskiego, opłatę dzierżawy gruntu oraz przekazanie spłaty udziałów skarbu państwa w momencie pełnej prywatyzacji przedsiębiorstwa, ponieważ oryginały takich dokumentów nie są zgodnie z regułami obowiązującymi Xinhui Alida przechowywane dłużej niż przez ‧ latFerner wurde vorgebracht, das Unternehmen sei nicht imstande gewesen, Originalbelege der Banküberweisungen für die ursprüngliche Einzahlung von Kapital, die Zahlung für das Landnutzungsrecht und die Zahlung an den Staat für die Übernahme seiner Anteile bei der vollständigen Privatisierung einzureichen, da die unternehmensinternen Bestimmungen die Aufbewahrung von Dokumenten für lediglich sieben Jahre vorsähen
Płatności dokonywane są z reguły za pośrednictwem rachunku bankowego lub pocztowego, o ile to możliwe – przelewem bankowym lub, jeżeli jest to uzasadnione, czekiemDie Zahlungen werden in der Regel über ein Bank- oder Postkonto vorgenommen, nach Möglichkeit per Überweisung oder, sofern gute Gründe vorliegen, per Scheck
Wykluczenie finansowe przekłada się zazwyczaj na trudności w dostępie lub na odmowę dostępu do rynku podstawowych usług finansowych, jak np. otwarcia rachunku bieżącego, posiadania elektronicznych środków płatniczych, możliwości wykonywania przelewów bankowych i zawierania ubezpieczeń zabezpieczających kredytyFinanzielle Ausgrenzung äußert sich üblicherweise in einem erschwerten oder völlig versperrten Zugang zum Markt für grundlegende Finanzdienstleistungen; dies betrifft insbesondere die Eröffnung eines Girokontos, den Besitz von elektronischen Zahlungsmitteln, die Möglichkeit zur Durchführung von Banküberweisungen und zum Abschluss von Kreditversicherungen
Przelewy, które próbowałeś wyśledzić.Może to o to chodzilhre Bankuntersuchung hat das ausgelöst
odsetki obliczone przy użyciu referencyjnej stopy procentowej od kwoty transgranicznego przelewu bankowego za okres od dnia zlecenia transgranicznego przelewu bankowego do dnia wypłaty, oraz oder Zinsen auf den Betrag der grenzueberschreitenden Überweisung, die nach dem Referenzzinssatz für die Zeit von der Erteilung des Überweisungsauftrags bis zum Zeitpunkt der Gutschrift zu berechnen sind, und
przelewem na jeden z zagranicznych rachunków Centralnego Banku Mauretanii, płatne na rzecz mauretańskiego Skarbu PaństwaÜberweisung auf eines der Auslandskonten der Banque Centrale de Mauretanie zugunsten des mauretanischen Schatzamtes
Rekompensata finansowa będzie wypłacana przelewem na konto przewoźnika prowadzone w banku uznawanym przez Grecję, co kwartał, w terminie ‧ dni od daty wystawienia faktury przez przewoźnikaDer finanzielle Ausgleich wird pro Quartal binnen ‧ Tagen nach Veröffentlichung der entsprechenden Flugtarife des Luftfahrtunternehmens gezahlt und auf ein Konto bei einem anerkannten griechischen Kreditinstitut überwiesen
przepisy niniejszej dyrektywy powinny dotyczyć przelewów bankowych w walutach Państw Członkowskich oraz ecuDie Bestimmungen dieser Richtlinie müssen für Überweisungen in den Währungen der Mitgliedstaaten und in ECU gelten
Minimalne obowiązki instytucji w odniesieniu do transgranicznych przelewów bankowychMINDESTVERPFLICHTUNGEN DER INSTITUTE BEI GRENZUEBERSCHREITENDEN ÜBERWEISUNGEN
Postanowienie to nie odzwierciedla treści art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, zgodnie z którym posiadacz może wybierać pomiędzy wykupem według wartości parytetowej w formie banknotów i monet a wykupem w formie przelewu na rachunekDiese Vorschrift spiegelt nicht den Inhalt von Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG wider, wonach der Inhaber zwischen einer Erstattung zum Nennwert in Münzen und Banknoten oder durch Überweisung auf ein Konto wählen kann
określenie terminu niezbędnego do realizacji polecenia transgranicznego przelewu bankowego wydanego instytucji dla kwoty, jaka ma być zapisana na dobro rachunku instytucji beneficjentadie Angabe der Zeitspanne, die erforderlich ist, bis der Betrag im Rahmen der Ausführung eines dem Institut erteilten Auftrags für eine grenzueberschreitende Überweisung dem Konto des Instituts des Begünstigten gutgeschrieben wird
Wszelkie dodatkowe płatności uiszczane są przez armatora na rzecz właściwych organów Mozambiku do dnia ‧ sierpnia następnego roku, przelewem na rachunek bankowy określony w pkt ‧ sekcji ‧ niniejszego rozdziałuDie Reeder überweisen den zuständigen mosambikanischen Behörden etwaige offenstehende Beträge bis ‧. August des darauf folgenden Jahres auf das in Abschnitt ‧ Absatz ‧ dieses Kapitels genannte Konto
Ta zmienna obejmuje wszystkie wychodzące przelewy (zwykle wartość praw emerytalnych przeniesionych do innych funduszy emerytalnych lub przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, gdy pracownik zmienia pracodawcę i w związku z tym przystępuje do funduszu emerytalnego lub programu ubezpieczeniowego nowego pracodawcyDiese Variable umfasst sämtliche Aufwendungen aus Übertragungen (in der Regel die nach einem Wechsel des Arbeitgebers auf den Pensionsfonds oder das Versicherungssystem des neuen Arbeitgebers übertragenen Pensionsansprüche von Arbeitnehmern
usługi finansowe, określone w kategorii ‧ załącznika ‧ A oraz w art. ‧ lit. c) oraz obejmujące w szczególności przekazy pocztowe i pocztowe przelewy na kontoFinanzdienstleistungen gemäß den in Kategorie ‧ von Anhang ‧ Teil A und in Artikel ‧ Buchstabe c) getroffenen Festlegungen, insbesondere Postanweisungen und-überweisungen
Wstępne informacje o warunkach dokonywania transgranicznych przelewów bankowychVorherige Informationen über die Konditionen für grenzueberschreitende Überweisungen
rachunek bankowy, na który zostanie dokonany przelewdas Bankkonto, auf das der Betrag überwiesen werden soll
Zeige Seite 1. Gefunden: 396 zur Phrase przelew passende Sätze.Gefunden in 0,617 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.