Übersetzungen in Deutsch:

 • Luftverunreinigung   
  (  f)
   
  obecność w atmosferze nadmiernej ilości gazów, pyłów lub promieniowania powstałych na skutek działalności człowieka
 • Luftverschmutzung   
  (  f)
 • luftverschmutzung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (7)

absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowegoAbluftwäscher
gazowe zanieczyszczenia powietrzagasförmige Luftverunreinigungen
maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrzaMIK-Wert
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniemLuftreinhaltung
zanieczyszczenia powietrzaLuftschadstoff
zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zamkniętychLuftverschmutzung von Innenräumen
zanieczyszczone powietrzeverunreinigte Luft

Beispielsätze mit "zanieczyszczenie powietrza", Translation Memory

add example
przypomina, że zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną problemów zdrowotnych w UE; podkreśla w związku z tym, że miasta o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza powinny rozważyć ustanowienie stref niskiej emisjierinnert daran, dass die Luftverschmutzung eine der Hauptursachen von Gesundheitsproblemen in der EU ist; weist daher mit Nachdruck darauf hin, dass Städte mit hoher Luftverschmutzung die Schaffung von Niedrigemissionsgebieten in Erwägung ziehen sollten
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧, Państwa Członkowskie mogą wymagać, żeby na określonych obszarach paliwa mogły być wprowadzone do obrotu tylko wtedy, jeżeli są zgodne z bardziej surowymi specyfikacjami środowiskowymi niż specyfikacje przewidziane w niniejszej dyrektywie dla całości lub części taboru samochodowego, w celu ochrony w Państwie Członkowskim zdrowia ludności w określonej aglomeracji lub środowiska w określonej strefie ekologicznie wrażliwej, jeżeli zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny i groźny problem dla zdrowia ludzkiego i środowiska lub jeśli obawy, że może stanowić ono taki problem są uzasadnioneAbweichend von den Bestimmungen der Artikel ‧, ‧ und ‧ können die Mitgliedstaaten vorschreiben, daß in bestimmten Gebieten Kraftstoffe nur dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie in bezug auf die Gesamtheit oder einen Teil der Fahrzeugflotte strengeren umweltbezogenen Spezifikationen als den in dieser Richtlinie vorgesehenen genügen, um so die Gesundheit der Bevölkerung in einem bestimmten Ballungsraum oder die Umwelt in einem bestimmten ökologisch empfindlichen Gebiet in einem Mitgliedstaat zu schützen, wenn die Umweltverschmutzung ein schwerwiegendes und wiederkehrendes Problem für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt oder nach vernünftigem Ermessen darstellen kann
• Do uzyskania tego samego e fektu można zastosować cichy proces technologiczny . • Cichy proces technologiczny często idzie w parze z wydajnością i jakością . • Drobne elementy procesu mogą mieć znaczny wpływ na poziom hałasu ( np. spadające przedmioty , czyszczenie sprężonym powietrzem ) . • Usprawnianie procesu może być okazją do ograniczenia innych form zanieczyszczenia ( kurz , wysoka temperatura itp . ) • Parametry procesu można dostosowywać w celu uzyskania warunków cichszej pracy , ale trzeba mieć na uwadze wydajność .Möglicherweise führt ein lärmarmes Verfahren zum gleichen Ergebnis . Ein lärmarmes Verfahren geht häufig Hand in Hand mit Leistung und Qualität . Unbedeutende Verfahrenskomponenten können einen bedeutenden Einfluss auf den erzeugten Lärm haben ( herunterfallende Gegenstände , Druckluftreinigung usw. ) . Die Verbesserung eines Verfahrens kann eine Gelegenheit sein , sich mit anderen Belastungen der Arbeitsumgebung zu befassen ( Staub , Hitze usw. ) . Verfahrensparameter können so eingestellt werden , dass weniger lärmintensive Betriebsbedingungen entstehen , wobei aber die Leistung nicht außer Acht bleiben darf .
statystyk dotyczących zanieczyszczenia powietrza i hałasu, wypadkowości, zatorów i zagęszczeń ruchustatistische Angaben zur Luftverschmutzung und Lärmbelastung, zu Unfallzahlen, Verkehrsstaus und Überlastung des Verkehrsnetzes
Państwa członkowskie powinny dokonać wzajemnych konsultacji, jeżeli w następstwie wystąpienia znacznego zanieczyszczenia powstałego w innym państwie członkowskim, poziom zanieczyszczenia przekracza lub stwarza prawdopodobieństwo przekroczenia odpowiednich celów dotyczących jakości powietrza powiększonych- w stosownych przypadkach- o margines tolerancji lub, zależnie od okoliczności, przekroczenia progu alarmowegoÜberschreitet die Konzentration eines Schadstoffs die einschlägigen Luftqualitätsziele gegebenenfalls zuzüglich der Toleranzmarge- bzw. die Alarmschwelle- infolge einer signifikanten Verunreinigung in einem anderen Mitgliedstaat oder besteht die Gefahr einer derartigen Überschreitung, sollten die Mitgliedstaaten einander konsultieren
Państwo Członkowskie nie może samodzielnie osiągnąć w stopniu wystarczającym redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń z ciągników rolniczych lub leśnych oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego cel ten zostanie lepiej osiągnięty przez zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków, jakie mają zostać podjęte przeciwko zanieczyszczeniu powietrza przez takie pojazdyDie Ziele der Verringerung der Schadstoffemissionen von land-und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie des einwandfreien Funktionierens des Binnenmarktes für diese Fahrzeuge können nicht in ausreichendem Maße von den einzelnen Mitgliedstaaten erreicht werden, sondern lassen sich wirkungsvoller durch die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durcht diese Fahrzeuge erzielen
Do udanych działań zalicza się zwalczenie kwaśnych deszczów w latach osiemdziesiątych XX wieku oraz nowsze inicjatywy z zakresu jakości powietrza i wody , zanieczyszczenia hałasem i odpadów .Erfolgsgeschichten reichen von der Bekämpfung des sauren Regens in den 80er Jahren bis hin zu neueren Initiativen über Luft- und Wasserqualität , Lärmbelästigung und Abfallvermeidung .
Zdecydowaliśmy się na obszary obejmujące zanieczyszczenie powietrza, hałas i zatory.Wir haben uns für die Bereiche Luftverschmutzung, Lärm und Stau entschieden.
jego losu i dystrybucji w środowisku, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczenia wód powierzchniowych- w tym wód estuaryjnych i wód przybrzeżnych- wód gruntowych, powietrza i glebyVerbleib und Ausbreitung in der Umwelt, insbesondere Kontamination von Oberflächengewässern einschließlich Mündungs- und Küstengewässern, Grundwasser, Luft und Boden
mając na uwadze, że choroby układu oddechowego znajdują się na drugim miejscu wśród przyczyn śmierci pod względem wpływu, przewagi i kosztów w Unii, że stanowią one główną przyczynę śmierci dzieci poniżej ‧ roku życia oraz że choroby te w dalszym ciągu się rozwijają, w szczególności z powodu zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynkówin der Erwägung, dass Atemwegserkrankungen bei der Häufigkeit von Todesfällen, der allgemeinen Häufigkeit, der Prävalenz und den Kosten in der Europäischen Union an zweiter Stelle stehen, dass sie die häufigste Todesursache bei Kindern unter ‧ Jahren sind, und dass sie immer häufiger auftreten, hauptsächlich aufgrund von Luftverschmutzung im Freien und in Innenräumen
Czy obowiązek wykładni zgodnej z dyrektywą oznacza, że transponowane poprzez Wet milieubeheer zobowiązania dyrektywy ‧/‧/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (obecnie dyrektywa ‧/‧ dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli) można i należy interpretować w ten sposób, że przy wydawaniu decyzji w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia w ramach prawa ochrony środowiska krajowy poziom emisji SO‧ określony w dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (zwanej dalej dyrektywą NEC) należy uwzględnić w pełnym zakresie, w szczególności odnośnie zobowiązań wynikających z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧, obecnie dyrektywy ‧/‧?Bedeutet die Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung, dass die in die Wet milieubeheer umgesetzten Verpflichtungen aus der Richtlinie ‧/‧/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (jetzt Richtlinie ‧/‧/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) dahin ausgelegt werden können und müssen, dass bei der Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer umweltrechtlichen Genehmigung die nationale Emissionshöchstmenge für SO‧ nach der Richtlinie ‧/‧/EG über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (im Folgenden: NEC-Richtlinie) in vollem Umfang zu berücksichtigen ist, insbesondere soweit es die Verpflichtungen aus Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie ‧/‧, jetzt Richtlinie ‧/‧, betrifft?
DG ds . Środowiska opracowała strategię , z wyznaczeniem ambitnych celów ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza , które mają być osiągnięte do 2020 r .Die GD Umwelt hat eine Strategie entwickelt , die ehrgeizi ge Ziele für den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gegen Luftv erschmutzung setzt , welche bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollten .
zachęcanie ludzi, aby wybierali miejsce zamieszkania bliżej miejsca pracy, kształcenia i rekreacji, oraz zapewnianie lokalizacji miejsc pracy i placówek edukacyjnych bliżej osiedli w celu ograniczenia zatorów na drogach, zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych oraz przywrócenia żywotności społecznościom lokalnymDie Menschen ermutigen, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, ihrer Bildungseinrichtungen oder ihrer Freizeitziele zu wohnen, bzw. dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen näher an Wohngebieten geschaffen werden, um die Verkehrsüberlastung, die Umweltverschmutzung und den Klimagasausstoß zu verringern und die Lebensfähigkeit der lokalen Gemeinschaften wieder herzustellen
środki podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez system wydawania zezwoleń na mocy dyrektywy ‧/‧/WE, poprzez plany krajowe przewidziane na mocy dyrektywy ‧/‧/WE i poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomicznych takich jak podatki, opłaty i handel uprawnieniami do emisjiMaßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung im Wege des Genehmigungssystems gemäß der Richtlinie ‧/‧/EG, aufgrund der einzelstaatlichen Pläne gemäß der Richtlinie ‧/‧/EG und mittels wirtschaftlicher Instrumente (Steuern, Gebühren, Emissionshandel etc
sieci i stacje; wymiana obejmuje szczegółowe informacje określające sieci i stacje monitoringu zanieczyszczenia powietrza działające w Państwach CzłonkowskichNetze und Stationen: Der gegenseitige Austausch umfaßt die detaillierten Informationen, die die in den Mitgliedstaaten zur Überwachung der Luftverschmutzung eingesetzten Netze und Stationen beschreiben
Dyrektywa IPPC dotyczy blisko ‧ tys. instalacji w Unii Europejskiej i mimo poczynionych wysiłków szkodliwe emisje w dalszym ciągu znacznie przekraczają docelowe ilości wyznaczone w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrzaDie IVU-Richtlinie findet auf rund ‧ Anlagen in der Europäischen Union Anwendung; doch trotz aller Fortschritte überschreiten die Schadstoffemissionen nach wie vor deutlich die in der thematischen Strategie zur Luftreinhaltung genannten Ziele
Na forach międzynarodowych DG ds . Środowiska dokłada wszelkich starań wcelu uzgodnienia środków polityki międzynarodowej zmierzających do zahamowania postępującej utraty różnorodności biologicznej , ograniczenia ilości odpadów oraz zanieczyszczenia powietrza iwody , atakże wzmocnienia funkcji ekosystemu , które sprawiają , że życie na Ziemi jest możliwe .In internationalen Foren setzt sich die GD Umwelt für internationale Maßnahmen ein , um den anhaltenden Verlust der Artenvielfalt zu stoppen , das Abfallaufkommen wie auch die Luft- und Wasserverschmutzung zu verringern und die Ökosysteme zu stärken , die mit ihren mannigfachen Leistungen das Leben auf der Erde erst ermöglichen .
Co więcej liczby te nie uwzględniają korzyści z redukcji emisji , takich jak ograniczenie szkód spowodowanych przez zmiany klimatu , większe bezpieczeństwo energetyczne oraz oszczędności systemów opieki zdrowotnej , wynikające z mniejszego zanieczyszczenia powietrza .In dieser Kostenberechnung sind aber die übrigen Vorteile , die sich aus der Emissionsreduzierung ergebenden , noch nicht einmal berücksichtigt , wie zum Beispiel weniger Schäden auf Grund vermiedener Klimaveränderungen , eine höhere Sicherheit der Energieversorgung und Einsparung en im Gesundheitswesen infolge einer geringeren Luftverschmutzung .
Zanieczyszczenie powietrza jest zasadniczym problemem dla obywatela Europy i jest również przedmiotem wielu uregulowań (np. program Clean Air for EuropeDie Luftverschmutzung ist für die europäischen Bürger Anlass zu großer Sorge und steht im Mittelpunkt zahlreicher Vorschriften (s. CAFE
Instalacje do spalania odpadów komunalnych określone w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych [‧] oraz w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych [‧]Müllverbrennungsanlagen für Siedlungsmüll im Sinne der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Verhütung der Luftverunreinigung durch neue Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll und der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Verringerung der Luftverunreinigung durch bestehende Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll mit einer Kapazität von über ‧ t pro Stunde
wyraża poparcie dla wzmacniania zdolności administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym w obszarze środowiska, a także dla lepszej koordynacji pomiędzy nimi oraz innymi właściwymi władzami, aby możliwe było wdrażanie europejskiego ustawodawstwa w takich kluczowych sektorach jak: gospodarka wodna i gospodarowanie odpadami, jakość powietrza, hałas, ochrona środowiska naturalnego, zanieczyszczenia przemysłowe, chemikalia itdunterstützt den Ausbau von Verwaltungskapazitäten auf lokaler und regionaler Ebene im Umweltbereich und eine bessere Koordinierung zwischen diesen Ebenen und anderen einschlägigen Behörden, damit die europäischen Rechtsvorschriften in Schlüsselbereichen wie Wasserversorgung und Abfallwirtschaft, Luftqualität, Lärmschutz, Naturschutz, Industrieimmissionen, Chemikalien usw. umgesetzt werden können
Progi te powinny uruchamiać proces informowania ludności o zagrożeniach związanych z narażeniem i o wdrażaniu, w stosownych przypadkach, działań krótkoterminowych mających na celu obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza ozonem w przypadku przekroczenia progu ostrzegawczegoBei Überschreitung dieser Schwellenwerte sollte die Öffentlichkeit über die Gefahren der Exposition informiert und bei Überschreitung der Alarmschwelle sollten gegebenenfalls kurzfristige Maßnahmen zur Senkung der Ozonwerte ergriffen werden
Poważne zasoby finansowe są niezbędne dla znacznego udziału w ochronie lasów tropikalnych i innych lasów w krajach rozwijających się, gdzie wylesienie doprowadziło lub grozi doprowadzeniem do klęsk żywiołowych, takich jak powodzie lub zanieczyszczenie powietrzaBedeutende finanzielle Mittel sind erforderlich, um einen wesentlichen Beitrag zum Schutz tropischer und anderer Wälder in Entwicklungsländern zu leisten, wenn die Abholzung zu Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen oder Luftverschmutzung geführt hat oder zu führen droht
Stężenie czynników zanieczyszczenia powietrza oblicza się w następujący sposóbDie Emissionsfaktoren für Luftschadstoffe sind wie folgt zu berechnen
dla nowego typu pojazdu, z przyczyn odnoszących się do zanieczyszczenia powietrza przez substancje szkodliwe, jeśli nie spełnia on wymogów dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywąnicht mehr erteilen, wenn dieser die Vorschriften der Richtlinie ‧/EWG in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung nicht erfüllt
Zeige Seite 1. Gefunden: 12678 zur Phrase zanieczyszczenie powietrza passende Sätze.Gefunden in 2,962 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.