Übersetzungen in Deutsch:

 • Luftverunreinigung   
  (  f)
   
  obecność w atmosferze nadmiernej ilości gazów, pyłów lub promieniowania powstałych na skutek działalności człowieka
 • Luftverschmutzung   
  (  f)
 • luftverschmutzung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (7)

absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowegoAbluftwäscher
gazowe zanieczyszczenia powietrzagasförmige Luftverunreinigungen
maksymalne stężenie zanieczyszczeń powietrzaMIK-Wert
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniemLuftreinhaltung
zanieczyszczenia powietrzaLuftschadstoff
zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zamkniętychLuftverschmutzung von Innenräumen
zanieczyszczone powietrzeverunreinigte Luft

Beispielsätze mit "zanieczyszczenie powietrza", Translation Memory

add example
W interesie nas wszystkich leży ochrona obywateli i naszego środowiska naturalnego, nie tylko przed promieniowaniem radioaktywnym czy zanieczyszczeniem powietrza, ale również przed zatruciem cyjankiem.Es liegt in unser aller Interesse, die Menschen und unsere Umwelt zu schützen, nicht nur vor Radioaktivität oder Luftverschmutzung, sondern auch vor einer Zyanid-Vergiftung.
Zgadza się on niemniej z punktem widzenia Komisji, która dbając o uniknięcie barier dla jednolitego rynku i mając świadomość transgranicznych następstw zanieczyszczenia powietrza, uważa, że celów wniosku nie można osiągnąć z inicjatywy samych państw członkowskich, lecz że konieczne są wiążące środki uzgodnione na szczeblu europejskimEr teilt den Standpunkt der Kommission, die zu Recht um eine Vermeidung von Handelshemmnissen auf dem Binnenmarkt bemüht ist und im Bewusstsein, dass es sich bei der Luftverschmutzung um ein grenzüberschreitendes Problem handelt, die Auffassung vertritt, dass die Ziele der Verordnung durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten allein nicht in ausreichendem Maße erreicht werden können und bindende und auf europäischer Ebene abgestimmte Maßnahmen erfordern
Dyrektywa ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady ‧/EWG wymaga wprowadzenia, od ‧ r., pokładowych systemów diagnostycznych (OBD) dla samochodów i lekkich pojazdów użytkowych napędzanych silnikami benzynowymi, w celu nadzorowania działania układu kontroli wydzielania spalin pojazduGemäß der Richtlinie ‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Oktober ‧ über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie ‧/EWG müssen Pkw mit Benzinmotor und leichte Nutzfahrzeuge ab dem Jahr ‧ mit On-Board-Diagnosesystemen (OBD) ausgerüstet sein, die das Funktionieren des Emissionskontrollsystems des Fahrzeugs während des Betriebs überwachen
• Do uzyskania tego samego e fektu można zastosować cichy proces technologiczny . • Cichy proces technologiczny często idzie w parze z wydajnością i jakością . • Drobne elementy procesu mogą mieć znaczny wpływ na poziom hałasu ( np. spadające przedmioty , czyszczenie sprężonym powietrzem ) . • Usprawnianie procesu może być okazją do ograniczenia innych form zanieczyszczenia ( kurz , wysoka temperatura itp . ) • Parametry procesu można dostosowywać w celu uzyskania warunków cichszej pracy , ale trzeba mieć na uwadze wydajność .Möglicherweise führt ein lärmarmes Verfahren zum gleichen Ergebnis . Ein lärmarmes Verfahren geht häufig Hand in Hand mit Leistung und Qualität . Unbedeutende Verfahrenskomponenten können einen bedeutenden Einfluss auf den erzeugten Lärm haben ( herunterfallende Gegenstände , Druckluftreinigung usw. ) . Die Verbesserung eines Verfahrens kann eine Gelegenheit sein , sich mit anderen Belastungen der Arbeitsumgebung zu befassen ( Staub , Hitze usw. ) . Verfahrensparameter können so eingestellt werden , dass weniger lärmintensive Betriebsbedingungen entstehen , wobei aber die Leistung nicht außer Acht bleiben darf .
Do udanych działań zalicza się zwalczenie kwaśnych deszczów w latach osiemdziesiątych XX wieku oraz nowsze inicjatywy z zakresu jakości powietrza i wody , zanieczyszczenia hałasem i odpadów .Erfolgsgeschichten reichen von der Bekämpfung des sauren Regens in den 80er Jahren bis hin zu neueren Initiativen über Luft- und Wasserqualität , Lärmbelästigung und Abfallvermeidung .
DG ds . Środowiska opracowała strategię , z wyznaczeniem ambitnych celów ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza , które mają być osiągnięte do 2020 r .Die GD Umwelt hat eine Strategie entwickelt , die ehrgeizi ge Ziele für den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gegen Luftv erschmutzung setzt , welche bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollten .
Dotyczy: zanieczyszczenia powietrza w AtenachBetrifft: Luftverschmutzung in Athen
Wspólnotowy program polityki i działań w dziedzinie środowiska przyrodniczego i trwałego rozwoju[‧] uznaje za podstawową zasadę, że wszyscy ludzie powinni być skutecznie chronieni przed rozpoznanymi zagrożeniami zdrowia powodowanymi przez zanieczyszczenia powietrza i że wymaga to w szczególności kontroli emisji ditlenku azotu (NO‧), cząstek stałych zawieszonych w gazie (PT)-czarny dym i innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla (COIm Programm der Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung wird als grundlegendes Prinzip anerkannt, daß alle Personen wirksam gegen Gesundheitsgefahren infolge der Luftverschmutzung geschützt werden sollen und daß hierzu insbesondere die Begrenzung der Emissionen von Stickstoffdioxid (NO‧), Partikeln-schwarzem Rauch, und anderen Schadstoffen wie Kohlenstoffmonoxid (CO) notwendig ist
zanieczyszczenie oznacza każdą substancję znajdującą się w powietrzu, która wywołuje prawdopodobieństwo szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i/lub środowisko jako całośćSchadstoff ist jeder in der Luft vorhandene Stoff, der schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt haben kann
Państwa Członkowskie zobowiązane są do kontrolowania jakości benzyny oraz oleju napędowego sprzedawanego na ich terytorium w celu zapewnienia ich zgodności z normami ochrony środowiska zawartymi w dyrektywie ‧/WE oraz w celu zapewnienia skuteczności środków podjętych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez pojazdyDie Mitgliedstaaten müssen die Qualität der auf ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachten Otto-und Dieselkraftstoffe überwachen, um die Einhaltung der in der Richtlinie ‧/EG enthaltenen umweltbezogenen Spezifikationen und die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verringerung der durch Kraftfahrzeuge verursachten Luftverschmutzung zu gewährleisten
Dla nas, polityków odpowiedzialnych za politykę transportową, ogromnym skokiem do przodu jest to, że obecnie w opłatach można uwzględniać zanieczyszczenie powietrza, hałas i zatory.Für uns Verkehrspolitiker bedeutet es einen Quantensprung, dass jetzt auch Luftverschmutzung, Lärm und Stau in die Mautgebühren einbezogen werden können.
Mówię tu o zatorach komunikacyjnych, zanieczyszczeniu powietrza, zanieczyszczeniu hałasem, zanieczyszczeniu wody, zanieczyszczeniu gleby czy wpływie na naturalny krajobraz.Ich beziehe mich hier auf Verkehrsstaus, Luftverschmutzung, Lärmbelästigung, Wasser- und Bodenverunreinigung sowie auf die Auswirkungen auf Naturlandschaften.
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧, Państwa Członkowskie mogą wymagać, żeby na określonych obszarach paliwa mogły być wprowadzone do obrotu tylko wtedy, jeżeli są zgodne z bardziej surowymi specyfikacjami środowiskowymi niż specyfikacje przewidziane w niniejszej dyrektywie dla całości lub części taboru samochodowego, w celu ochrony w Państwie Członkowskim zdrowia ludności w określonej aglomeracji lub środowiska w określonej strefie ekologicznie wrażliwej, jeżeli zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny i groźny problem dla zdrowia ludzkiego i środowiska lub jeśli obawy, że może stanowić ono taki problem są uzasadnioneAbweichend von den Bestimmungen der Artikel ‧, ‧ und ‧ können die Mitgliedstaaten vorschreiben, daß in bestimmten Gebieten Kraftstoffe nur dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie in bezug auf die Gesamtheit oder einen Teil der Fahrzeugflotte strengeren umweltbezogenen Spezifikationen als den in dieser Richtlinie vorgesehenen genügen, um so die Gesundheit der Bevölkerung in einem bestimmten Ballungsraum oder die Umwelt in einem bestimmten ökologisch empfindlichen Gebiet in einem Mitgliedstaat zu schützen, wenn die Umweltverschmutzung ein schwerwiegendes und wiederkehrendes Problem für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt oder nach vernünftigem Ermessen darstellen kann
Na forach międzynarodowych DG ds . Środowiska dokłada wszelkich starań wcelu uzgodnienia środków polityki międzynarodowej zmierzających do zahamowania postępującej utraty różnorodności biologicznej , ograniczenia ilości odpadów oraz zanieczyszczenia powietrza iwody , atakże wzmocnienia funkcji ekosystemu , które sprawiają , że życie na Ziemi jest możliwe .In internationalen Foren setzt sich die GD Umwelt für internationale Maßnahmen ein , um den anhaltenden Verlust der Artenvielfalt zu stoppen , das Abfallaufkommen wie auch die Luft- und Wasserverschmutzung zu verringern und die Ökosysteme zu stärken , die mit ihren mannigfachen Leistungen das Leben auf der Erde erst ermöglichen .
jego losu i dystrybucji w środowisku, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczenia wód powierzchniowych- w tym wód estuaryjnych i wód przybrzeżnych- wód gruntowych, powietrza i glebyVerbleib und Ausbreitung in der Umwelt, insbesondere Kontamination von Oberflächengewässern einschließlich Mündungs- und Küstengewässern, Grundwasser, Luft und Boden
Co więcej liczby te nie uwzględniają korzyści z redukcji emisji , takich jak ograniczenie szkód spowodowanych przez zmiany klimatu , większe bezpieczeństwo energetyczne oraz oszczędności systemów opieki zdrowotnej , wynikające z mniejszego zanieczyszczenia powietrza .In dieser Kostenberechnung sind aber die übrigen Vorteile , die sich aus der Emissionsreduzierung ergebenden , noch nicht einmal berücksichtigt , wie zum Beispiel weniger Schäden auf Grund vermiedener Klimaveränderungen , eine höhere Sicherheit der Energieversorgung und Einsparung en im Gesundheitswesen infolge einer geringeren Luftverschmutzung .
Program wymaga, aby wszyscy ludzie byli skutecznie chronieni przed zagrożeniami, jakie dla ich zdrowia stwarza zanieczyszczenie powietrza, i aby dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia uwzględniały ochronę środowiskaIn dem Programm wird gefordert, alle Menschen wirksam gegen die Gesundheitsrisiken durch Luftverschmutzung zu schützen und bei der Festlegung der zulässigen Belastungsniveaus dem Umweltschutz Rechnung zu tragen
wyniki pomiarów jakości powietrza uzyskane od stacji: wymiana obejmuje dane, obliczone zgodnie z załącznikiem I pkt ‧ i ‧, z pomiarów zanieczyszczenia powietrza dokonanych przez stacje w Państwach CzłonkowskichMessungen der Luftqualität durch Stationen: Der gegenseitige Austausch umfaßt nach Maßgabe von Anhang I Nummern ‧ und ‧ berechnete Daten von Messungen der Luftverschmutzung durch die Stationen der Mitgliedstaaten
Należy ograniczyć poziom zanieczyszczenia pyłem i zanieczyszczenia powietrza na terenach miejskichReduzierung der Staubbelastung und Luftverschmutzung in städtischen Gebieten
Kluczowe obszary środowiskowe obejmują ocenę oddziaływania na środowisko , ścieki , odpady stałe i zanieczyszczenie powietrza .Schwerpunkte im Umweltbereich sind Umweltverträglichkeitsprüfungen , die Abwasser- und Festmüllbehandlung sowie die Reduzierung der Luftverschmutzung .
Sądzi, że w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza dyrektywa jest nie dość ambitna oraz jest rozczarowany mało rygorystycznymi poziomami dopuszczalnej wielkości emisji (zob. załącznik I) dla dużych instalacji spalaniaist der Auffassung, dass die Richtlinie im Hinblick auf die Luftverschmutzung nicht ehrgeizig genug formuliert ist, und ist enttäuscht über die lockeren Emissionsgrenzwerte (siehe Anhang I) der Großfeuerungsanlagen
Zdecydowaliśmy się na obszary obejmujące zanieczyszczenie powietrza, hałas i zatory.Wir haben uns für die Bereiche Luftverschmutzung, Lärm und Stau entschieden.
Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrzaRichtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Oktober ‧ über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe
źródła rozproszone oznacza wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia mogą być uwalniane do gleby, powietrza lub wody, których łączne oddziaływanie na te ośrodki może być znaczące i w wypadku których niepraktyczne jest zbieranie sprawozdań z każdego z nich z osobnadiffuse Quellen die zahlreichen kleinen oder verteilten Quellen, aus denen Schadstoffe in Boden, Luft und Wasser freigesetzt werden können, deren kombinierte Wirkung auf diese Medien erheblich sein kann und für die es nicht praktikabel ist, einen Bericht zu jeder einzelnen Quelle einzuholen
Sądzi, że w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza dyrektywa jest nie dość ambitnaist der Auffassung, dass die Richtlinie im Hinblick auf die Luftverschmutzung nicht ehrgeizig genug formuliert ist
Zeige Seite 1. Gefunden: 12678 zur Phrase zanieczyszczenie powietrza passende Sätze.Gefunden in 8,42 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.