Übersetzungen in Deutsch:

  • ordner   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Rumänisch Deutsch. (2)

divizor dosareTrennstreifen
Dosarele XAkte X

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "dosar", Translation Memory

add example
Fără întârziere, statele membre pun la dispoziţia Autorităţii un dosar cuprinzând documentaţia menţionată la alineatul literele (a)-(cDie Mitgliedstaaten stellen unverzüglich der Behörde eine Akte zur Verfügung, die die in Absatz ‧ Buchstaben a, b und c vorgesehene Dokumentation enthält
Nu pot muta dosarul % ‧ într-un subfolder al săuDer Ordner %‧ kann nicht in einen Unterordner von sich selbst kopiert oder verschoben werden
Doresc doar să o întreb pe dna Sinclaire următorul lucru: când Înaltul Reprezentant vine la o ședință plenară specială a întregului Parlament pentru a discuta raportul anual privind drepturile omului și este interpelată de deputații din toate grupurile Parlamentului, nu crede că acesta este o modalitate mai bună prin care putem să îl tragem la răspundere pe Înaltul Reprezentant în ceea ce privește dosarul drepturilor omului, decât să-i cerem să participe la reuniunea subcomisiei Parlamentului, pe care, de altfel, o apreciez foarte mult?Ich möchte Frau Sinclaire nur dies eine sagen: Wenn die Hohe Vertreterin einer Sondersitzung des vollständigen Parlaments beiwohnt, um den Jahresbericht zur Menschenrechtslage zu erörtern und von Abgeordneten des gesamten Parlaments ins Kreuzverhör genommen wird, glaubt sie nicht, dass dies für uns eine zufriedenstellendere Art und Weise ist, die Hohe Vertreterin hinsichtlich der Menschenrechtslage in die Verantwortung zu nehmen, als dass sie dem Unterausschuss des Parlaments beiwohnt. obschon ich diesen voll und ganz wertschätze?
În caz de retragere, restricționare sau suspendare a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților de notificare și de supraveghere a pieței responsabile, la cererea acestoraBei Widerruf, Einschränkung oder Aussetzung der Notifizierung oder wenn die notifizierte Stelle ihre Tätigkeit einstellt, ergreift der notifizierende Mitgliedstaat die geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Unterlagen dieser Stelle von einer anderen notifizierten Stelle weiterbearbeitet bzw. für die zuständigen notifizierenden Behörden und Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen bereitgehalten werden
În scopurile menționate la articolul ‧, statul membru gazdă solicită întreprinderii de asigurare generală să desemneze un reprezentant cu reședința sau stabilit pe teritoriul său care va colecta toate informațiile necesare privind dosarele de daune și va dispune de suficiente competențe pentru a reprezenta întreprinderea în relația cu persoanele care au suferit un prejudiciu și care ar putea solicita daune, inclusiv pentru plata acestora, și pentru a reprezenta sau, dacă este necesar, pentru a face să fie reprezentată întreprinderea, în ceea ce privește aceste daunei, în fața instanțelor și autorităților acestui stat membruZu den in Artikel ‧ genannten Zwecken verlangt der Aufnahmemitgliedstaat von dem Nichtlebensversicherungsunternehmen, einen in seinem Hoheitsgebiet ansässigen oder niedergelassenen Vertreter zu ernennen, der alle erforderlichen Informationen über Schadensfälle zusammenträgt und über ausreichende Befugnisse verfügt, um das Unternehmen gegenüber geschädigten Personen zu vertreten, die Schadensersatzansprüche geltend machen könnten, einschließlich der Befugnis zur Auszahlung der den Schadensersatzansprüchen entsprechenden Beträge, und es vor den Gerichten und Behörden des betreffenden Mitgliedstaats in Bezug auf diese Schadensersatzansprüche zu vertreten oder erforderlichenfalls vertreten zu lassen
Pătrunderea voastră în bază..... o să lase o urmă jenantă la dosarul meulhr Eindringen in unsere Ausbildungseinrichtung..... wird in meiner Personalakte etwas peinlich aussehen
Care este situaţia acestor operaţii de returnare care implică mai multe persoane repatriate, în măsura în care dosarul fiecărei persoane trebuie evaluat individual?Was kann dazu gesagt werden, dass von diesen Rückführungsaktionen mehrere repatriierte Personen betroffen waren, insofern es um die individuelle Prüfung der Akten jeder Person geht?
Comisia sesizează Comitetul fitosanitar permanent prevăzut la articolul ‧ cu privire la examinarea dosaruluiDie Kommission befasst den in Artikel ‧ genannten Ständigen Ausschuß für Pflanzenschutz mit der Prüfung der Unterlagen
Un acces suplimentar la dosar a fost acordat la ‧, ‧ și ‧ iunieAm ‧. Juni, ‧. Juni und ‧. Juni ‧ wurde weitere Akteneinsicht gewährt
Răspuns la notificare (nr. dosaruluiAntwort auf die Unterrichtung (Aktenzeichen
În cazul unei substanțe active, al unui agent fitoprotector sau al unui agent sinergic cu una sau mai multe utilizări reprezentative, printre care se numără utilizarea pe culturi alimentare sau furajere sau care implică indirect prezența reziduurilor în alimente ori în hrana pentru animale, dosarul depus în conformitate cu articolul ‧ alineatul cuprinde informațiile necesare în scopul efectuării unei evaluări a riscurilor și al aplicării dispozițiilorIm Fall eines Wirkstoffs, Safeners oder Synergisten, bei dem die Verwendung bei Futter- oder Lebensmittelkulturen im Rahmen einer oder mehrerer repräsentativen Verwendungen eingeschlossen ist, oder bei dem eine oder mehrere repräsentative Verwendungen indirekt zu Rückständen in Lebens- oder Futtermitteln führen, enthält das Dossier gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ die notwendigen Informationen für eine Risikobewertung und entsprechende Durchsetzungsmaßnahmen
Decizia ‧/‧/CE a Comisiei a confirmat faptul că dosarul este complet și că se poate considera, în principiu, că respectă cerințele în ceea ce privește datele și informațiile din anexa ‧ și din anexa ‧ la directiva menționată anteriorMit der Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge ‧ und ‧ der genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen grundsätzlich genügen
Mai ai acces la dosarele FBI?Du hast noch Zugang zu FBl- Akten?
După verificarea cu succes a conformității, furnizorii de servicii de informare aeronautică trebuie să întocmească declarația CE de verificare a sistemelor și să o înainteze autorității naționale de supraveghere, împreună cu dosarul tehnic, astfel cum se prevede la articolul ‧ din Regulamentul (CE) nrNach erfolgreichem Abschluss der Prüfung erstellt die Flugsicherungsorganisation die EG-Prüferklärung für Systeme und legt sie gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der nationalen Aufsichtsbehörde zusammen mit den technischen Unterlagen vor
În urma avizelor emise de CSPC, Comisia împreună cu statele membre și părțile interesate au convenit asupra unei strategii generale de reglementare a substanțelor utilizate în produsele pentru colorarea părului, conform căreia industria a fost invitată să prezinte dosare conținând date științifice privind substanțele pentru vopsirea părului, spre a fi evaluate de CSPCAufgrund der Stellungnahmen des SCCS vereinbarte die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern eine Gesamtstrategie zur Regelung der in Haarfärbemitteln verwendeten Stoffe, der zufolge die Industrie ihre wissenschaftlichen Daten über diese Inhaltsstoffe zur Bewertung durch den SCCS vorlegen muss
Orice desen trebuie transmis la scara corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A‧ sau într-un dosar format ABeigefügte Zeichnungen müssen in geeignetem Maßstab gehalten und ausreichend detailliert sein und das Format A‧ haben oder auf das Format A‧ gefaltet sein
întrucât, în cazul asigurării de răspundere civilă auto, pentru a lua în considerare interesele speciale ale asiguraților și ale victimelor este nevoie să existe în statul membru în care se află sucursala structuri adecvate responsabile pentru colectarea tuturor informațiilor necesare privind dosarele de despăgubire pentru acest risc, care să dispună de competențe suficiente pentru a reprezenta întreprinderea în relația cu persoane care au suferit un prejudiciu și care ar putea cere o despăgubire, inclusiv plata acesteia, și pentru a reprezenta întreprinderea sau, dacă este necesar, pentru a numi un reprezentat al acesteia în fața tribunalelor și autorităților statului membru în cauză, în ceea ce privește cererile de despăgubireBei der Kfz-Haftpflichtversicherung setzt die Berücksichtigung der besonderen Interessen der Versicherten und der Geschädigten voraus, dass es im Mitgliedstaat der Zweigniederlassung geeignete Strukturen gibt, die für die Sammlung aller notwendigen Informationen über derartige Schadensfälle zuständig sind und über hinreichende Befugnisse verfügen, um das Unternehmen gegenüber denjenigen zu vertreten, die einen Schaden erlitten haben und eine Entschädigung verlangen können, einschließlich der Zahlung dieser Entschädigung, und um das Unternehmen in bezug auf diese Entschädigungsforderungen vor den Gerichten und Behörden dieses Mitgliedstaats zu vertreten oder nötigenfalls vertreten zu lassen
Cu toate acestea, în cazul în care se recurge la „lucrări standard”, verificările relevante ale proiectului se pot efectua pe baza unui dosar comun de proiectare pentru un grup de lucrări cu caracteristici identice dintr-un lot de construcții datWenn jedoch auf
raportor. - Dle Președinte, Camera mi-a acordat mandat să demarez negocieri cu alte instituții pentru acest dosar important.Berichterstatter. - Herr Präsident! Das Haus hat mir den Auftrag gegeben, mit anderen Institutionen Verhandlungen zu diesem wichtigen Dossier abzuhalten.
Acesta a solicitat aplicarea procedurii accelerate, în temeiul articolelor ‧-‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, și a transmis un dosar actualizatEr beantragte die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß Artikel ‧ bis ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und übermittelte ein aktualisiertes Dossier
Dosarele de candidatură vor fi trimise într-un plic sigilat pe care figurează mențiunea: Răspuns la cererea de candidaturi referitoare la legătura aeriană Castres (Mazamet)/ Paris (Orly) – A fi deschis numai de către destinatarBewerbungen sind in einem versiegelten Umschlag einzureichen, der folgende Aufschrift trägt: Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/ Paris (Orly) – À n'ouvrir que par le destinataire
se pot aplica în continuare dosarelor încă deschise la ‧ octombrie ‧. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membreDiese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat
constată că documentaţia pentru tranzacţii, o condiţie prealabilă obligatorie pentru un sistem viabil de control intern, prezintă unele deficienţe şi că dosarele aferente angajamentelor şi plăţilor au fost deseori incomplete sau neclarenimmt zur Kenntnis, dass die Dokumentation der Vorgänge, die Voraussetzung für ein brauchbares internes Kontrollsystem ist, Schwachstellen aufweist und die Unterlagen zu den Mittelbindungen und Zahlungen häufig unvollständig oder ungeordnet sind
să se asigure, în ceea ce privește documentația, că specificația (specificațiile) vehiculului și datele conținute în partea I a dosarului informativ al vehiculului se regăsesc în datele din dosarele de omologare și în certificatele de omologare CE de tip conform actelor de reglementare relevante; iar în cazul unui vehicul completat, atunci când un număr de ordine din partea I nu este inclus în dosarul de omologare privind un act de reglementare, să confirme că partea sau caracteristica respectivă este conformă cu datele din dosarul informativsich hinsichtlich der eingereichten Unterlagen zu vergewissern, dass die in Teil I der Fahrzeug-Beschreibungsmappe aufgeführten Fahrzeugmerkmale und-daten ebenfalls in den Beschreibungsunterlagen und den EG-Typgenehmigungsbögen nach den einschlägigen Rechtsakten enthalten sind; falls bei einem vervollständigten Fahrzeug ein in Teil I der Beschreibungsmappe aufgeführtes Merkmal in den Beschreibungsunterlagen der Rechtsakte nicht angegeben ist, ist zu überprüfen, ob das jeweilige Teil oder Merkmal mit den Angaben in der Beschreibungsmappe übereinstimmt
În aceasta etapă, au fost solicitate informații complementare, în special de la producătorul-exportator, și toate părțile au fost informate cu privire la constatările preliminare ale Comisiei referitoare la dosarIn diesem Stadium wurden vor allem von dem ausführenden Hersteller weitere Informationen angefordert, und alle Parteien wurden über die vorläufige Bewertung des Falls durch die Kommission informiert
Zeige Seite 1. Gefunden: 5011 zur Phrase dosar passende Sätze.Gefunden in 1,325 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.