Übersetzungen in Deutsch:

  • Infrarot   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Albanisch Deutsch. (1)

rrezet infra të kuqeinfrarotstrahlung

Beispielsätze mit "infra të kuqe", Translation Memory

add example
Shkrim, i cili në fillim ishte e qartë si flakë të kuqe, ka gjitha, por u zhdukDie Schrift, zuerst so klar wie eine rote Flamme, ist schon verschwunden
Shtëpia me derë të kuqeDas Haus mit der roten Tür
Dhe me ringjalljen e saj kjo tokë do jetë përgjithmonë në grackë në agimin e hënës së kuqeUnd mit ihrer Wiederauferstehung...... wird dieses Land auf ewig gefangen sein in der Dämmerung des Roten Mondes
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME shpall Këtë DEKLARATE TE PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT si ideal përgjithshëm cilin duhet ta arrijnë gjithë popujt dhe gjitha kombet , në mënyrë që çdo njeri dhe çdo organizëm shoqëror , duke pasur parasysh gjithmonë këtë Deklaratë , përpiqet që , me anë mësimit dhe edukimit , ndihmonte në respektimin e këtyre drejtave dhe lirive dhe që , me anë masave progresive kombëtare dhe ndërkombëtare , sigurohej njohja dhe zbatimi i tyre i përgjithshëm dhe i vërtetë , si midis popujve vetë shteteve anëtare , ashtu edhe midis popujve atyre territoreve që janë nën administrimin e tyre .diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal , damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen , durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten .
Gjithkush ka drejtë për një nivel jetese mjaftueshëm i cili t 'i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme si atij personalisht , ashtu edhe familjes së tij , duke përfshirë ushqimin , veshmbathjen , banesën , kujdesin mjeksor dhe shërbimet e nevojshme sociale , si edhe drejtën për qenë i siguruar në rast sëmundjeje , papunësie , vejanie , pleqërie dhe raste tjera humbjeve mjeteve për jetesë për shkak rrethanave pavarura nga vullneti i tij .Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard , der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet , einschließlich Nahrung , Kleidung , Wohnung , ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen , sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit , Krankheit , Invalidität oder Verwitwung , im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände .
Në ushtrimin e drejtave dhe lirive veta , gjithkush do t 'u nënshtrohet vetëm atyre kufizimeve cilat janë parashikuar me ligj , ekskluzivisht me qëllim që sigurohet njohja dhe respektimi i nevojshëm i drejtave dhe lirive të të tjerëve e që plotësohen kërkesat e drejta moralit , rendit publik dhe mirëqenies së përgjithshme në shoqërinë demokratike .Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen , die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht , die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral , der öffentlichen Ordnung u nd des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen .
Vullneti i popullit është baza e pushtetit shtetëror ; ky vullnet duhet shprehet në zgjedhje periodike dhe lira cilat duhet jenë përgjithshme dhe votimi i barabartë , si dhe me votim fshehtë ose sipas procedurës përkatëse votimit lirë .Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt ; dieser Wille muß durch regelmäßige , unverfälschte , allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen .
Mbasi njohja e dinjitetit lindur të të drejtave barabarta dhe patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve familjes njerëzore është themeli i lirisë , drejtësisë dhe paqes në botë ;Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit , Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet ,
mbasi popujt e Kombeve Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në drejtat themelore njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që nxitin përparimin shoqëror dhe përmirësojnë nivelin e jetës në liri plotë ;da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
Ai nxorri nga toka Librin e shenjtë Nekros ku zbuloi se mënyra e vetme therjes së së kësaj harpie mallkuar, një herë e përgjithmonë, ishte farkëtoje një shpatë shenjtë, një armë bekuar me një magji antike babiloniane dhe përzier me vetë gjakun e tijEr spürte die heiligen Bücher von Nekros auf, die ihm den einzigen Weg offenbarten...... diesen gottlosen Dämon ein für allemal zur Strecke zu bringen...... indem er ein geweihtes Schwert schmiedete.Eine Waffe, gesegnet mit einem uralten babylonischen Zauber...... und durchdrungen von seinem eigenen Blut
Dhe garantoj, nëse diqka i ndodh bijës sime, do përdorë gjitha forcat që kam dhe do gjejë dhe do bëj paguash në mënyrën më tmerrshme për këtëUnd ich versichere Ihnen, wenn meiner Tochter irgendetwas zustößt, werde ich all meinen Einfluss spielen lassen und sie jagen und ich werde sie zahlen lassen in schlimmster Art und Weise
Asnjë dallim nuk do bëhet në bazë statusit politik , juridik ose ndërkombëtar shtetit ose vendit cilit i përket çdo njeri , qoftë kur shteti ose vendi është i pavarur , qoftë nën kujdestari , qoftë jo vetëqeverisës ose që gjindet në çfarëdo kushtesh tjera kufizimit sovranitetit .Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen , rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes , dem eine Person angehört , gleichgültig ob dieses unabhängig ist , unter Treuhandschaft steht , keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist .
Kushdo që është i akuzuar për një vepër penale ka drejtë konsiderohet i pafajshëm deri sa vërtetohet fajsia në bazë ligjit dhe në një proces publik në cilin ka pasur gjitha garancitë e duhura për mbrojtjen e vet .Jeder , der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird , hat das Recht , als unschuldig zu gelten , solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren , in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat , gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist .
mbasi mosrespektimi dhe përbuzja e drejtave njeriut ka çuar drejt akteve barbare , cilat kanë ofenduar ndërgjegjen e njerëzimit , dhe mbasi krijimi i botës në cilën njerëzit do gëzojnë lirinë e fjalës , besimit dhe lirinë nga frika e skamja është proklamuar si dëshira më e lartë e çdo njeriu ;da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben , die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen , und da verkündet worden ist , daß einer Welt , in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen , das höchste Streben des Menschen gilt ,
Së dyti, për një ilaç kundër mëkatit dhe për shmangur shthurjen që disa persona sikurse nuk kanë dhuratën e përmbajtjes, mund martohen dhe qëndrojnë si anëtarë jo ndotur trupit KrishtitZum Zweiten ward es verfügt als ein Heil gegen die Sünde und um der Unzucht Einhalt zu gebieten, auf dass jene, denen die Gabe der Enthaltsamkeit nicht eignet, einander freien und fürderhin makellose Glieder des Leibes Christi sein können
Gjithkush që punon ka drejtën për një shpërblim drejtë dhe favorshëm , në mënyrë që t 'i sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe , në qoftë se do jetë e nevojshme ky shpërblim plotësohet edhe me mjete tjera sigurimit shoqëror .Jeder , der arbeitet , hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung , die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert , gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen .
Ti nuk mund më përzësh në ‧ mëngjesit, dhe kthehesh nesërmen, me sy prej qenushi dhe me një luledielli trishtëDu kannst mich nicht einfach... um ‧ Uhr nachts rausschmeißen, und dann am nächsten Tag vorbeikommen... mit treuen Hundeaugen und einer traurigen Sonnenblume
gjithë njerëzit lindin lirë dhe barabartë në dinjitet dhe në drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
Njeriu që solli për më vrarë, mendon që gjithë janë korruptueshëm, sepse është në natyrën e tyre mëkatojnëDer Mann, der dich schickte, mich zu töten, glaubt, daß jeder bestechlich ist, weil es in der Natur liegt, zu sündigen
Si anëtar i shoqërisë , gjithkush ka drejtën e sigurimit shoqëror dhe realizimit të të drejtave ekonomike , sociale , kulturore domosdoshme për dinjitetin e vet dhe për zhvillimin e lirë personalitetit , me ndihmën e shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në përputhje me organizimin dhe mundësitë e çdo shteti .Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf , durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen , sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen , die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind .
Gjithkush ka drejtë formojë sindikatë and bëjë pjesë në për mbrojtjen e interesave veta .Jeder hat das Recht , zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten .
Unë dua dikë që fusë ‧ topa golfi në vrimë dhe më pas ketë energji mjaftueshme për më çuar mua dhe Uorenin në ndeshje dhe hajë suxhukëIch will jemanden, der ‧ Löcher spielen kann,... und dann noch genug Energie hat...... um mit mir und Warren zu einem Spiel zu gehen...... und Hot Dogs zu essen
Zeige Seite 1. Gefunden: 3045 zur Phrase infra të kuqe passende Sätze.Gefunden in 2,696 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.