Übersetzungen in Deutsch:

  • Ode an die Freude   

Beispielsätze mit "Ода на радостта", Translation Memory

add example
bg Ода на радостта “ трябва да се изпълнява алегро виваче
de Die Ode an die Freude muß gespielt werden allegro assai vivace
bg Само ако можеше Шилеровата "Ода на радостта" да стане за нас и за нашите потомци нещо повече от едно стихотворение, възхваляващо приятелството между народите, да прерасне в емоционално наситен символ на общите ни усилия за изграждане на един по-хуманен свят.
de Wenn nur Schillers Ode an die Freude für uns und unsere Nachfahren mehr als ein Gedicht bedeuten könnte, denn es zelebriert die Freundschaft zwischen den Völkern und ist das beschwörende Symbol unserer gemeinsamen Bemühungen um eine menschlichere Welt.
bg симфония, Ода на радостта?
de Beethovens Sinfonie, Ode an die Freude?
bg Предоставянето на серия от слотове на даден въздушен превозвач за извършване на въздушни услуги по график или на програмирани услуги извън графика не дава право на този въздушен превозвач върху същата серия от слотове през следващия еквивалентен период от графика, ако въздушният превозвач не може да докаже убедително на координатора, че същите са били използвани от съответния въздушен превозвач при освобождаването им от координатора поне през ‧% от времето на пери?ода от графика, за кой?то са били предоставен?и
de Eine einem Luftfahrtunternehmen für einen Linienflugdienst oder einen programmierten Gelegenheitsflugdienst zugewiesene Abfolge von Zeitnischen verschafft diesem Unternehmen kein Anrecht auf die gleiche Abfolge von Zeitnischen in der nächsten entsprechenden Flugplanperiode, wenn das Luftfahrtunternehmen dem Koordinator gegenüber nicht ausreichend nachweisen kann, dass es die Zeitnischen entsprechend der Freigabe durch den Koordinator während der Flugplanperiode, für die sie zugewiesen waren, mindestens zu ‧ % genutzt hat
bg К ода на Саймън Финикс, веднага
de Simon Phoenix ' Code
bg С радост установявам, че членът на Комисията г-н Рен мисли в тази посока.
de Ich freue mich, dass Kommissar Rehn diese Richtung einschlägt.
bg Въпреки че процесът за ратифициране на Договора от Лисабон предстои да бъде завършен, бих искал да предложа да изчакаме със задоволството и радостта, докато европейските граждани потвърдят например на следващите избори за Европейски парламент, че Договорът от Лисабон е първото и най-голямото им предимство, че е допринесъл за подобряване на социалните условия, намалил е опасните въоръжени конфликти и е дал своя принос за съвременна демократична Европа.
de Obwohl der Ratifizierungsprozess für den Vertrag von Lissabon noch abgeschlossen werden muss, möchte ich gern vorschlagen, dass wir unsere Zufriedenheit und unsere Freude noch etwas zurückhalten, bis die Bürgerinnen und Bürger Europas zum Beispiel in zukünftigen Wahlen zum Europäischen Parlament bestätigt haben, dass der Vertrag von Lissabon vor Allem zu ihrem Nutzen war, dass er ihre sozialen Bedingungen verbessert, gefährliche bewaffnete Konflikte verringert und einen großen Beitrag zu einem modernen, demokratischen Europa geleistet hat.
bg в писмена форма. - (EN) С радост подкрепих окончателния доклад на временната комисия по изменението на климата.
de schriftlich. - Gerne habe ich für den Abschlussbericht des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel gestimmt.
bg (DE) Г-н председател, с радост ще отговоря на този въпрос.
de Herr Präsident! Ich beantworte das gerne.
bg За радост, след Третата конференция на ООН, посветена на НРД (НРД-III), бяха предприети редица положителни стъпки в областта на Официалната помощ за развитие (ОПР), което позволи на 19 държави да постигнат темп на растеж от 3 %.
de Erfreulicherweise wurden infolge der dritten Konferenz der Vereinten Nationen einige positive Maßnahmen bei der offiziellen Entwicklungshilfe durchgeführt, was 19 Staaten eine Wachstumsrate von 3 % ermöglichte.
bg С особена радост приветствам обявеното от Сдружението на ирландските земеделски производители създаване на работна група за храните.
de Ich begrüße die Ankündigung des irischen Bauernverbands ganz besonders, eine Nahrungsmittelarbeitsgruppe einrichten zu wollen.
bg Освен това искам да подчертая, че с радост научих, че Турция е толкова близка до сърцата и умовете на членовете на партията на колегата ми Madlener, нидерландската Партия на свободата.
de Darüber hinaus möchte ich betonen, wie sehr es mich freut, dass die Türkei dem Herzen und dem Geist der Partei meines Abgeordnetenkollegen Madlener, der Niederländischen Freiheitspartei, so nahe ist.
bg Трябва да направим всичко по силите си, като започнем точно тук и сега, да гарантираме, че радостта от постигнатото ще ни даде силата и решителността да направим така, че повече да не бъдат изграждани никакви нови стени и огради от бодлива тел между народите на нашия континент и останалия свят.
de Wir sollten alles tun und auch am heutigen Tag dazu beitragen, dass uns die Freude über das Erreichte die Kraft und die Entschlossenheit dafür gibt, dass nicht neue Mauern und neue Stacheldrähte zwischen den Menschen auf unserem Kontinent und der Welt aufgebaut werden.
bg Разбира се вие, като пряко избрани членове на Европейския парламент, имате правото да ме питате за всичко и ако проявите интерес, винаги с радост ще изложа мнението си или ще обясня чешката позиция; аз обаче не смятам това за жизненоважно.
de Sie als direkt gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben selbstverständlich das Recht, mir über alles Fragen zu stellen, und wenn Sie Interesse daran haben, bringe ich gerne jederzeit meine Meinung ein oder erkläre die tschechische Haltung; aber ich halte dies nicht für wesentlich.
bg Между другото, забавно е да се види радостта на тези, които са доволни от резултата от референдума в Ирландия.
de Es ist übrigens amüsant, den Jubel derjenigen zu sehen, die sich über das Ergebnis des Referendums in Irland freuen.
bg Благодарение на милорд Хартфорд и милорд Съри неколцина шотландски благородници бяха пленени и задържани тук за наша радост
de Dank meines Lord Hertford und meines Lord Surreys... wurden diverse schottische Adlige gefangen genommen,,, die jetzt hier gefangen gehalten werden
bg (CS) С радост подкрепих днес доклада за важния напредък на Хърватия в подготовката й за присъединяване към ЕС.
de (CS) Ich habe mich sehr darüber gefreut, den Bericht über das Hauptverfahren zu unterstützen, um Kroatien auf den Beitritt in die EU vorzubereiten.
bg Днес, когато ние честваме обединението на Германия, изпълнени с радост, не можем да не попитаме Германия какво бъдеще вижда тя за Европа?
de Wenn wir heute freudig die deutsche Wiedervereinigung feiern, wie können wir es versäumen, Deutschland zu fragen, welche Zukunft es für Europa sieht?
bg И година на радост
de Das Jahr der Schmerzen
bg С радост ще подкрепя - като един от първоначалните автори - инициативата относно Сараево, тъй като е много важно да покажем на хората от този регион, че ЕС е с тях.
de Als einer der ursprünglichen Verfasser wäre ich ebenso erfreut, die Initiative in Bezug auf Sarajevo zu unterstützen, da es sehr wichtig ist, den Menschen dieser Region zu zeigen, dass die EU für sie da ist.
bg С радост подкрепям предложенията на г-жа Малмстрьом по този въпрос - нейните предложения са широкообхватни - и приканвам Комисията да последва примера на Парламента, вместо примера, даден от някои представители на Съвета.
de Ich folge hier gerne den Vorschlägen von Kommissarin Malmström, die hier sehr breit angelegte Vorschläge gemacht hat, und ich lade die Kommission ein, dem Parlament zu folgen und nicht einigen Vertretern des Rates.
Zeige Seite 1. Gefunden: 1390650 zur Phrase Ода на радостта passende Sätze.Gefunden in 135,914 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.