Aussprache: IPA: /ˈʃpʀɪçvɔɐ̯t/ /ˈʃpʀɪçvɔʁt/

Übersetzungen in Tschechisch:

 • přísloví   
  (Noun  n)
   
  ustálené vyjádření
 • rčení   
  (Noun  )
   
  Ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.
 • pořekadlo   
   
  rčení

Did you mean: sprichwort

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Deutsch Tschechisch. (3)

Buch der Sprichwörter
Kniha přísloví
sprichwort
přísloví; pořekadlo
Sprichworte
přísloví

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "Sprichwort", Translation Memory

add example
de Ein finnisches Sprichwort besagt, dass ein einzelner Mann nicht über den Ausgang des Krieges entscheidet.
cs Ve Finsku máme úsloví, že válka nezávisí na jednom muži.
de Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er neben der Möglichkeit politische Entscheidungen zu erlangen, die umfassender und durchdachter sind, auch das Sprichwort "Wir haben diese Welt nicht von unseren Vorfahren geerbt, wir haben sie von unseren Kinder geliehen" wiedergibt.
cs Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože nejenže umožňuje přijímat komplexnější a odůvodněná politická rozhodnutí, ale odráží také přísloví, že "zemi nedědíme po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí".
de Ein Sprichwort sagt
cs Jedno starě rčení říká
de Es gibt ein ungarisches Sprichwort, das besagt: Ein weiser Mann lernt aus dem Unglück anderer.
cs Existuje jedno maďarské přísloví, které říká, že chytrý muž se učí z neštěstí jiných lidí.
de Herr Kommissar, wir sind sicher, dass Sie eine hervorragende Arbeit leisten werden, aber um die Worte eines anderen koreanischen Sprichworts zu nutzen: "Frage nach dem Weg, auch wenn Du ihn schon kennst.‟
cs Pane komisaři, jsme si jisti, že odvedete skvělou práci, ale slovy jiného korejského přísloví, "ptejte se na cestu, i když ji už znáte".
de Das alte Sprichwort, dass man nicht alles auf eine Karte setzen soll, bewahrheitet sich.
cs Staré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.
de Es gibt ein altes Sprichwort, demzufolge wer darf, was mehr ist, sicherlich auch darf, was weniger ist. Das hat folgende praktische Auswirkungen: Welchen Sinn hat es für ein Organ, das in kriminellen Angelegenheiten und bei der Vermeidung und Bekämpfung von terroristischen Angriffen kompetent ist, indem es am Mitentscheidungsverfahren beteiligt ist, später a priori ausgeschlossen zu werden, wenn auch andere Maßnahmen auf dem Spiel stehen, welche die Rechte der Bürger beeinträchtigen und damit sogar in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein können?
cs Je zde rovněž praktický důsledek, který vyplývá ze starého rčení "od většího k menšímu" a to se týká následujícího: jaký má smysl, aby byl subjekt, který má pravomoci v trestních věcech a v oblasti předcházení teroristickým útokům a boje proti nim tím, že se podílí na postupu spolurozhodování, následně a priori vyloučen, když jsou v sázce další opatření, která mohou být kvůli tomu, že ovlivňují práva občanů, v této souvislosti rovněž významná?
de Ungeachtet des alten Sprichworts hat die “Wahrheit” allein noch niemanden befreit.
cs Říká se, že „pravda“ vítězí.
de Es gibt ein weiteres weises ungarisches Sprichwort: Wer nach vielem greift, bekommt nur wenig zu fassen.
cs Jedno moudré maďarské rčení říká, že ten, kdo bere příliš, dostává málo.
de Herr Präsident! Das alte Sprichwort "Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter" bewahrheitet sich immer wieder.
cs (DE) Pane předsedající, stále znovu a znovu se potvrzuje správnost starého rčení "miluji zradu, ale nenávidím zrádce".
de Es gibt ein altes Sprichwort wonach die Fehler eines Menschen noch lange nach dessen Abgang weiterwirken.
cs Existuje staré pořekadlo, podle něhož žijí lidské chyby mnohem déle než ti, kdo se jich dopustili.
de Aber ich zitiere da ein englisches Sprichwort: the proof of the pudding is in the eating.
cs Chtěl bych však citovat jedno anglické přísloví, které praví, že chuť pudingu se pozná při jídle.
de Die Kollegin aus Tschechien hat auf ein Sprichwort verwiesen: "Wer schnell hilft, hilft doppelt".
cs Kolegyně z České republiky zde zmínila jedno přísloví: "Kdo rychle dává, dvakrát dává."
de (ET) Herr Präsident, meine Damen und Herren, Rechtsanwälte haben ein Sprichwort, das besagt, wo zwei Anwälte sind, gibt es drei Meinungen.
cs . - (ET) Pane předsedající, dámy a pánové, právníci mají přísloví, které říká, že tam, kde jsou dva právníci, budou existovat tři možnosti.
de Frau Präsidentin! Bekanntlich gibt es ein afrikanisches Sprichwort, das lautet: "Armut ist wie ein Löwe.
cs (DE) Paní předsedající, každý zná africké přísloví, které praví, že "chudoba je jako lev; jestliže nebojuješ, sní tě".
de Frau Jaakonsaari weiß sicherlich, dass wir in Finnland ein Sprichwort haben, dass man ungefähr folgendermaßen übersetzen könnte: "Hilf einem Mann, wenn er Schwierigkeiten hat, und nicht, wenn er keine hat." Dies gilt selbstverständlich genauso für Frauen.
cs Paní Jaakonsaariová dobře ví, že u nás ve Finsku máme rčení, které volně přeloženo, znamená "pomoz člověku, když je v nesnázích, ne když v nich není". To samozřejmě platí stejně tak dobře i pro ženy.
de NEU-DELHI – 18 Tage lang erschien es während der Ebbe und Flut von Protesten nicht möglich, dass das Ende der Ägyptischen Revolution so plötzlich kommen würde, mit einer knappen Erklärung, die nicht länger als eine halbe Minute dauerte: „Präsident Husni Mubarak ist zurückgetreten ...“ Damit wurde unter Siegesgebrüll eine Ära beendet, was wieder einmal das alte Sprichwort bestätigt: „Die Friedhöfe der Welt sind voll von Leuten, die meinten, sie seien für ihre Nationen unentbehrlich.“
cs DILLÍ – Osmnáct dní se během stoupajících a klesajících vln protestů zdálo nemožné, že konec egyptské revoluce přijde tak náhle, v podobě úsečného oznámení, které netrvalo déle než půl minuty: „Prezident Husní Mubarak se vzdal úřadu...“ Těmito slovy skončila ve vítězné vřavě jedna éra, která potvrdila platnost starého rčení, podle něhož jsou „pohřebiště světa plná těch, kdo se považovali za nepostradatelné pro národ“.
de Mit beiden Urteilen wollte man zweifellos „ein paar Hühner töten, um die Affen zu erschrecken“, wie ein chinesisches Sprichwort sagt.
cs Oba verdikty byly nepochybně vykalkulované, v souladu s proslulým čínským příslovím „zabij několik kuřat, abys zaplašil opice“.
de Ganz kurz: Die derzeitigen Regeln und Arbeitsmethoden funktionieren hervorragend, und denken sie an das Sprichwort: "Was nicht kaputt ist, soll man nicht reparieren."
cs Tedy velmi stručně - platná pravidla a způsob práce fungují velice dobře, a mějte na paměti: proč něco opravovat, když to není rozbité!
de Wir wissen, dass die Kommission hart verhandelt hat, aber wie ein koreanisches Sprichwort sagt: "Auch die Besten machen Fehler‟.
cs Víme, že Komise vyjednávala tvrdě, ale podle korejského přísloví: "i nejlepší dělají chyby".
de Frei nach dem lateinischen Sprichwort: "Wenn Du Frieden willst, rüste zum Krieg."
cs Latinské přísloví praví, "chceš-li mír, připravuj se na válku".
de Aber wie sagt schon das alte Sprichwort: Nächstenliebe beginnt zu Hause.
cs Jak však praví staré přísloví: dobročinnost začíná doma.
de Wie ein altes Sprichwort schon sagt, ,,Zähle auf Deine Küken nicht, bevor sie geschlüpft sind!"
cs Jak se říká v Americe: nepočítej kuřata dříve, než se vylíhnou.
de Eine Art etwas zu betrachten, ist eine Art etwas nicht zu betrachten, lautet ein chinesisches Sprichwort.
cs Způsob nahlížení je způsob nenahlížení, praví čínské přísloví.
Zeige Seite 1. Gefunden: 146 zur Phrase Sprichwort passende Sätze.Gefunden in 0,471 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.