Übersetzungen in Griechisch:

  • πολλαπλή σκλήρυνση   
    (  f)

Andere Bedeutungen:

 
Autoimmunkrankheit, bei der das Immunsystem das zentrale Nervensystem angreift, was zu Demyelinisation führt.

Beispielsätze mit "Multiple Sklerose", Translation Memory

add example
de Bei Patienten mit erstmaligem auf eine Multiple Sklerose hinweisendem klinischen Ereignis wurde die Wirksamkeit über einen Zeitraum von drei Jahren nachgewiesen
el Σε ασθενείς με ένα και μόνο κλινικό συμβάν ενδεικτικό πολλαπλής σκλήρυνσης, η αποτελεσματικότητα έχει καταδειχθεί σε μια περίοδο τριών ετών
de Es muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen auf der Grundlage der Entschließung vom Dezember 2003 betreffend diese Krankheit ergriffen worden sind, um dieses Problem sichtbar zu machen und die Diskriminierung der über 400 000 Menschen, die allein in der Europäischen Gemeinschaft an Multipler Sklerose leiden, auszuschließen.
el Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ελήφθησαν μέτρα βάσει του ψηφίσματος του Δεκεμβρίου 2003 τα οποία αποσκοπούσαν στη μεγαλύτερη προβολή της ασθένειας και στην πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των 400 000 και πλέον ασθενών μόνον στην Κοινότητα.
de dringt bei den Mitgliedstaaten und der Kommission auf Anerkennung und Unterstützung der Auffassung, dass die Kostenwirksamkeit von medikamentösen Therapien für Patienten mit Multipler Sklerose und anderen chronischen Langzeiterkrankungen nicht nur durch klinische Versuche, sondern auch durch eine Bewertung der Verbesserung der Lebensqualität infolge einer neuen Behandlung gemessen werden sollte, was positive Auswirkungen für Einsparungen in anderen Bereichen der Haushalte für Soziales und Gesundheit haben könnte
el προτρέπει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσουν και να ενστερνιστούν την άποψη ότι η σχέση κόστους/οφέλους της φαρμακευτικής αγωγής, η οποία εφαρμόζεται σε άτομα που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες χρόνιες νόσους, πρέπει να εκτιμάται βάσει τόσο κλινικών δοκιμών, όσο και του βαθμού βελτίωσης της ποιότητας ζωής ως αποτέλεσμα της χορήγησης νέων φαρμάκων που θα έχει θετικές συνέπειες για την εξοικονόμηση πόρων σε άλλες κατηγορίες των κοινωνικών προϋπολογισμών ή των προϋπολογισμών κοινωνικής πρόνοιας·
de TNF-Antagonisten, einschließlich Humira, wurden in seltenen Fällen mit dem neuen Auftreten oder der Verstärkung der klinischen Symptomatik und/oder dem radiologischen Nachweis von demyelinisierenden Erkrankungen einschließlich Multipler Sklerose in Verbindung gebracht
el Οι TNF ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένου του Humira, έχουν συσχετισθεί σε σπάνιες περιπτώσεις με την εμφάνιση ή την επιδείνωση κλινικών συμπτωμάτων και/ή ακτινολογικών εκδηλώσεων απομυελινωτικής νόσου συμπεριλαμβανομένης και της σκλήρυνσης κατά πλάκας
de Es ist nicht leicht, auch weil die Multiple Sklerose, deren Ursachen noch weitgehend unbekannt sind, insbesondere junge Menschen, also meine Altersgenossen, trifft, die ihre Wünsche und Zukunftsträume von einem Moment zum anderen zerplatzen sehen, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf ihr Alltagsleben.
el Δεν είναι εύκολο, διότι η σκλήρυνση κατά πλάκας, της οποίας τα αίτια παραμένουν έως έναν μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστα, πλήττει κατά κύριο λόγο νέους, συνομήλικούς μου, οι οποίοι βλέπουν ξαφνικά τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους για το μέλλον να καταποντίζονται, για να μην αναφέρουμε τις επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή.
de Multiple Sklerose (Aussprache
el Σκλήρυνση κατά πλάκας (συζήτηση
de Es wird empfohlen, neben den normalerweise im Rahmen der Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose erforderlichen Labortests, vor Behandlungsbeginn sowie in regelmäßigen Abständen während der Behandlung mit Extavia ein großes Blutbild einschließlich differentieller Bestimmung der Leukozytenzahlen und Bestimmung der Thrombozytenzahlen zu erstellen und klinisch-chemische Parameter einschließlich Leberwerte (z.B Aspartat-Aminotransferase, AST [ Serum-Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, SGOT ], Alanin-Aminotransferase, ALT [ Serum-Glutamat-Pyruvat-Transaminase, SGPT ] und gamma-Glutamyl-Transferase) zu bestimmen.Auch beim Fehlen klinischer Symptome sollten diese Tests anschließend periodisch fortgesetzt werden
el Εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται κανονικά για την παρακολούθηση ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, συνιστάται πλήρες αιμοδιάγραμμα και λευκοκυτταρικός τύπος, μέτρηση των αιμοπεταλίων και βιοχημικές αναλύσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών της ηπατικής λειτουργίας (π. χ. ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, γλουταμική οξαλοξική τρανσαμινάση ορού (SGOT), αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση ορού (SGPT) και γάμα γλουταμυλτρανσφεράση), πριν την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής με το Extavia, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και στη συνέχεια περιοδικά, εφόσον δεν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα
de Bei Patienten mit sekundär progredienter Multipler Sklerose ohne vorhandene Schubaktivität konnte eine Wirksamkeit nicht nachgewiesen werden (siehe Abschnitt
el Η αποτελεσματικότητα δεν έχει αποδειχθεί σε ασθενείς με δευτερογενώς προϊούσα μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας χωρίς υποτροπές (βλ. παράγραφο
de O-‧/‧): Marcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Kodex bewährter Praktiken bei Multipler Sklerose (B
el O-‧/‧): Marcin Libicki, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (B
de Rebif wurde nicht an Patienten mit einer primären progressiven Multiplen Sklerose geprüft und sollte bei diesen Patienten nicht angewendet werden
el Το Rebif δεν έχει ακόμα διερευνηθεί σε ασθενείς με πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς
de Der genaue Wirkungsmechanismus von Rebif bei Multipler Sklerose wird noch untersucht
el Ο ακριβής μηχανισμός δράσης του Rebif στη Σκλήρυνση κατά πλάκας βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα
de in der Erwägung, dass eine engere internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung ist, um eine gezieltere Aufbringung von Mitteln im Bereich Genetik, Erforschung und Studium von Autoimmunerkrankungen zu ermöglichen und somit wirksame Fortschritte beim Verständnis von Multipler Sklerose sowie der Entwicklung von Therapien und Behandlungsmöglichkeiten zu erzielen
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενότερη διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση περισσότερων στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων στους τομείς της γενετικής, της έρευνας και των μελετών επί θεμάτων αυτοανόσων ασθενειών και, κατα επέκταση, για την αποτελεσματική βελτίωση της κατανόησης των μηχανισμών της σκλήρυνσης κατά πλάκας και για την ανάπτυξη θεραπειών και θεραπευτικών αγωγών
de Ich möchte Sie daran erinnern, dass sich der Petitionsausschuss mit dem Thema der Multiplen Sklerose im Zusammenhang mit der Petition 842/2001 auseinander gesetzt hat.
el Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε το ζήτημα της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην αναφορά 842/2001.
de Die Behandlung ist unter der Aufsicht eines Arztes einzuleiten, der in der Behandlung von Multipler Sklerose erfahren ist
el Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει υπό την επίβλεψη ιατρού με πείρα στη θεραπεία της νόσου
de in der Erwägung, dass Personen mit Multipler Sklerose und zahlreichen weiteren chronischen Langzeiterkrankungen abhängig von ihrem Wohnort unterschiedlich medizinisch und therapeutisch behandelt werden, und dass die Mitgliedstaaten sowie die Organe der Europäischen Union der Änderung dieser Situation bis heute nicht genügend Priorität eingeräumt haben
el λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες για τον πιθανό συσχετισμό της σκλήρυνσης κατά πλάκας με την έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες αυτές τονίζουν τη σημασία της αρχής της προφύλαξης, ιδίως στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των χημικών ουσιών, καθώς και την ανάγκη προάσπισης της αρχής αυτής στο πλαίσιο των πολυμερών και διμερών σχέσεων
de Klinische Studien weisen darauf hin, dass Multiple-Sklerose-Patienten während eines Schubes Rebif gleichzeitig mit Corticosteroiden oder ACTH erhalten können
el Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας μπορούν να λαμβάνουν Rebif και κορτικοστεροειδή ή ACTH κατά τις υποτροπές
de Bei schubweise verlaufender Multipler Sklerose hat sich eine Wirksamkeit der Therapie über die ersten ‧ Jahre gezeigt
el Για την υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση έχει αποδειχτεί αποτελεσματικότητα της θεραπείας για τα δύο πρώτα χρόνια
de dringt bei der Kommission darauf, eine engere internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit im Zuge des Sechsten und Siebten Forschungsrahmenprogramms mit dem Ziel zu entwickeln, die Entwicklung noch effizienterer Behandlungen für Multiple Sklerose in all ihren Formen zu beschleunigen
el προτρέπει την Επιτροπή να καθιερώσει στενότερη επιστημονική συνεργασία σε διεθνή κλίμακα, κατά την εφαρμογή του έκτου και εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη ακόμη πιο αποτελεσματικών θεραπειών όλων των μορφών σκλήρυνσης κατά πλάκας·
de Die Robustheit des Behandlungseffekts zeigte sich auch in der Verzögerung des Fortschreitens der Erkrankung hin zu einer Multiplen Sklerose gemäß den Kriterien nach McDonald
el Η ισχύς της θεραπευτικής δράσης καταδείχθηκε επίσης από την καθυστέρηση στην εξέλιξη της πολλαπλής σκλήρυνσης σύμφωνα με τα κριτήρια McDonald
de Die Angelegenheit ist wirklich äußerst wichtig, weil sich die tragische Situation der Multiple-Sklerose-Kranken in den Statistiken nicht wiederfindet.
el Το θέμα είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς της σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν αντικατοπτρίζεται στις στατιστικές.
de Die Kommission sollte sich auch genau dessen bewusst sein, dass sich chronische Erkrankungen, die mit einer Störung des Immunsystems verbunden sind, auf dem Vormarsch befinden, z. B. Asthma, Allergien, Multiple Sklerose, Autismus, Diabetes. Epilepsie, Fibromyalgie und viele andere.
el Παρόλα αυτά, η Επιτροπή πρέπει να υπογραμμίσει ιδιαίτερα ότι όλες οι χρόνιες ασθένειες που σχετίζονται με δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος αυξάνονται, για παράδειγμα, το άσθμα, οι αλλεργίες, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο αυτισμός, ο διαβήτης, η επιληψία, το ινομύωμα και πολλές άλλες.
de verweist darauf, dass die eigentlichen Ursachen von Multipler Sklerose, die mehr als ‧ EUBürger betrifft, nach wie vor unbekannt sind und dass das Sechste Forschungsrahmenprogramm der Verpflichtung, Behindertenfragen in sämtliche EU-Politiken einzubeziehen, nicht gerecht wurde- denn das Niveau der EU-Forschung bezüglich Behinderungen und Situationen wie Multiple Sklerose ist tatsächlich gesunken; dringt darauf, dass diese Fragen im Siebten Forschungsrahmenprogramm zur Priorität gemacht wird
el επισημαίνει ότι, παρ' όλα αυτά, τα βασικά αίτια της σκλήρυνσης κατά πλάκας, από την οποία πάσχουν πάνω από ‧ πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένουν άγνωστα και ότι το ΣΤα Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο δεν υλοποίησε τη δέσμευση ότι θα ενέγραφε στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων της Κοινότητας τα θέματα αναπηριών· πράγματι, έχει μειωθεί το επίπεδο των ευρωπαϊκών ερευνών για αναπηρίες και καταστάσεις αναπηρίας, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας· τονίζει ότι πρέπει το Ζα Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο να δώσει προτεραιότητα στα θέματα αυτά·
de Extavia ist indiziert zur Behandlung von: Patienten mit erstmaligem demyelisierendem Ereignis mit aktivem entzündlichem Prozess, wenn dieses Ereignis schwer genug ist, um eine intravenöse Kortikosteroidtherapie zu rechtfertigen, wenn mögliche Differentialdiagnosen ausgeschlossen wurden und wenn bei diesen Patienten der Beurteilung zufolge ein hohes Risiko für das Auftreten einer klinisch gesicherten Multiplen Sklerose besteht (siehe Abschnitt ‧). Patienten mit schubweise verlaufender Multipler Sklerose, die in den letzten zwei Jahren zwei oder mehr Schübe durchgemacht haben. Patienten mit sekundär progredient verlaufender Multipler Sklerose, die sich in einem akuten Krankheitsstadium befinden, d.h. klinische Schübe erfahren
el Το Extavia ενδείκνυται για τη θεραπεία • Ασθενών με ένα και μόνο απομυελινωτικό συμβάν με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εφόσον είναι αρκούντως βαρύ, ώστε να χρήζει θεραπείας με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, εφόσον έχουν αποκλειστεί εναλλακτικές διαγνώσεις, και εφόσον κρίνεται ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης κλινικά βέβαιης πολλαπλής σκλήρυνσης (βλ. παράγραφο ‧. ‧), • Ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση με δύο ή περισσότερες υποτροπές εντός των τελευταίων δύο ετών, • Ασθενών με δευτερογενή προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης με ενεργή νόσο, η οποία αποδεικνύεται από υποτροπές
de Als nächster Punkt folgt die Aussprache über die mündliche Anfrage an die Kommission über den Kodex bewährter Praktiken bei Multipler Sklerose von Marcin Libicki im Namen des Petitionsausschusses (0-0028/2007 -B6-0124/2007).
el " ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (Ο-0028/2007) προς την Επιτροπή, του κ. Libicki, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (B6-0124/2007).
de Sekundär progrediente Multiple Sklerose
el Δευτερογενής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση
Zeige Seite 1. Gefunden: 429 zur Phrase Multiple Sklerose passende Sätze.Gefunden in 0,573 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.