Übersetzungen in Deutsch:

  • Erdölraffination   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Ungarisch Deutsch. (5)

finomítás
Raffination; raffinieren; Raffinierung
kőolaj
Rohöl; Erdöl; schwarzes Gold; erdöl; petroleum; Steinöl
Kőolaj
Erdöl
kőolaj-politika
Erdölpolitik
kőolaj-technológia
Erdöltechnologie

Beispielsätze mit "kőolaj-finomítás", Translation Memory

add example
hu Termikusan krakkolt könnyű párlatok, (kőolaj) (CAS-szám
de Destillate (Erdöl), leichte thermisch gekrackte (CAS-Nr
hu A Bizottság elismeri, hogy ez a szövetség olyan vállalatokat képvisel, amelyek esetenként saját értékesítési hálózattal is rendelkeznek, és így a következtetés az észrevételek számát illetően finomításra szorul
de Die Kommissionen räumt ein, dass dieser Verband Unternehmen vertritt, von denen einige auch ihr eigenes Vertriebsnetz haben, und dass die Schlussfolgerung in Bezug auf die Zahl der Stellungnahmen im Hinblick darauf differenzierter sein sollte
hu Másodszor, el kell készíteni a kőolaj és a kőolajtermékek minimális készletezéséről szóló irányelvet; itt támogatjuk a kötelező minimális készletszint felemelését 90 napról 120 napra.
de Zweitens, die Fertigstellung der Richtlinie zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten, in deren Rahmen wir eine Erhöhung der obligatorischen Mindestvorratshaltung von 90 auf 120 Tage unterstützen.
hu a Subsea ‧ vállalat esetében: mérnöki szolgáltatások, beszerzés, építés, kőolaj valamint földgáz tengeralatti termelése és szállítása számára eszközök létesítése és karbantartása
de Subsea ‧: Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Technik, Beschaffung, Konstruktion, Installation und der Instandhaltung von Anlagen zu Unterwasserproduktion und –transport von Öl und Gas
hu Azzal egy időben, hogy az éghajlatváltozás egyre erősödik, egyre nagyobb kockázatot jelent az a kilátás, hogy a világ kőolaj- és földgázkészlete elapad, ami a jövőben az ellátás szűkösségét, valamint magasabb és ingatagabb árakat eredményez
de Neben dem Klimawandel wird auch die Aussicht auf eine Erschöpfung der weltweiten Erdöl- und Erdgasvorräte, die zu künftigen Versorgungseinbrüchen sowie steigenden und stärker schwankenden Preisen führen wird, zu einer immer ernsthafteren Bedrohung
hu az SDO esetében: kőolaj és földgáz feltárásával, kitermelésével és értékesítésével, valamint kőolajtermékek és vegyi anyagok gyártásával és értékesítésével foglalkozó vállalkozás
de SDO: Exploration von Rohöl- und Erdgasvorkommen, Förderung und Vertrieb von Rohöl und Erdgas sowie Produktion und Vertrieb von Mineralölprodukten und Chemikalien
hu Savval kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám
de Destillate (Erdöl), säurebehandelte leichte paraffinhaltige (CAS-Nr
hu DONG esetében: kőolaj- és földgázkutatás, termelés, off shore szállítás és eladás, földgáztárolás és-eladás, megújuló energia használata villamos energia és távhő termelésben valamint villamos energia eladása
de DONG: Förderung, Produktion, Überseetransport und Verkauf von Erdöl und Erdgas, Lagerung und Vertrieb von Erdgas, Verwendung von regenerativer Energie für die Produktion von Elektrizität und Hitze wie auch Verkauf von Elektrizität
hu Az e cikk bekezdése és az ‧. cikk bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, amikor egy tagállamban az egy gazdasági év címén finomításra szánt cukorra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek – a behozatalra alkalmazandó teljes vámtétel csökkentése nélküli kérelmek kivételével – megegyeznek vagy meghaladják az e cikk bekezdésében említett mennyiséget, a tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a behozandó szokásos ellátási szükségleteinek határát elérte, és adott esetben a rendelkezésre álló mennyiség arányában elfogadási együtthatót határoz meg, amelyet a finomításra szánt cukorra vonatkozó engedély iránti kérelmek mindegyikére alkalmazni kell az adott hét során
de Unbeschadet der Anwendung von Absatz ‧ des vorliegenden Artikels sowie von Artikel ‧ Absatz ‧ gilt Folgendes: Erreichen oder übersteigen in einem Mitgliedstaat in einem Wirtschaftsjahr die Anträge auf Einführlizenzen für zur Raffination bestimmten Zucker- ohne die Anträge ohne Verringerung des vollen Einfuhrzollsatzes- die Höchstmenge gemäß Absatz ‧ des vorliegenden Artikels, so teilt der Mitgliedstaat der Kommission mit, dass die im Rahmen seines traditionellen Versorgungsbedarfs einzuführende Höchstmenge erreicht ist, und setzt gegebenenfalls einen Genehmigungskoeffizienten im Verhältnis zu der verfügbaren Menge fest, der auf jeden in der laufenden Woche gestellten Lizenzantrag für zur Raffination bestimmten Zucker angewandt wird
hu Könnyű paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám
de Extrakte (Erdöl), leichte paraffinhaltige Destillat-Lösungsmittel (CAS-Nr
hu Kőolajhoz kapcsolódó termékek és melléktermékei
de Mineralölerzeugnisse und ihre Nebenerzeugnisse
hu Ez nem megfelelő az olyan folyamatosan futó nagyüzemi finomítási műveletek esetében, ahol a feldolgozás alatt álló kitermelt nyersolaj egyes részletei ténylegesen különböző vegyi összetételűek
de Dies eignet sich nicht für kontinuierliche großmaßstäbliche Raffinerieprozesse, bei denen die chemischen Bestandteile der einzelnen Fraktionen von dem verwendeten Rohöl abhängen
hu felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azokat a különböző módokat, amelyekkel csökkenthető a kőolaj- és földgázárak ingadozása; rámutat különösen az átláthatóság és az elégséges tartalékkitermelési kapacitás, valamint a piaci árképzés szempontjából a pénzügyi spekulációkból fakadó katalizátorhatás szerepére; ökológiai okokból elutasítja a stratégiai kőolajkészletek arra való felhasználását, hogy megfékezzék az árak ingadozását
de fordert die Kommission auf, verschiedene Möglichkeiten zu analysieren, wie die Volatilität der Erdöl- und Erdgaspreise verringert werden könnte; verweist insbesondere darauf, dass Transparenz und ausreichende Reserveförderkapazitäten eine Rolle spielen und dass Finanzspekulationen eine Katalysatorwirkung auf die Marktpreisbildung haben; lehnt die Nutzung strategischer Ölvorräte zur Eindämmung von Preisschwanken aus ökonomischen Gründen ab
hu Különösen a finomítási ágazat ‧ óta egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokkal néz szembe
de Insbesondere werden seit dem Jahr ‧ für den Raffinationssektor immer strengere Umweltnormen erlassen
hu Magas fokon finomított középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén
de Destillate (Erdöl), stark raffinierte mittlere (CAS-Nr. ‧-‧-‧), außer der Raffinationshergang ist vollständig bekannt und es ist nachweisbar, dass der Ausgangsstoff nicht karzinogen ist
hu Petroplus: kőolaj-finomítás, finomított kőolajtermékek nagykereskedelmi értékesítése, nyers és finomított termékek, valamint egyéb folyékony ömlesztett termékek tárolása, petrolkémiai anyagok forgalmazása
de Petroplus: Raffination von Rohöl, Großhandel mit raffinierten Erdölerzeugnissen, Lagerung von Rohöl und Erdölerzeugnissen sowie anderem flüssigem Schüttgut, Handel mit petrochemischen Erzeugnissen
hu A Laxtron Belgium NV vállalkozás (székhelye: Alfons De Baeckestraat, ‧, B-‧ Brugge) ‧. december ‧-én kérelmet nyújtott be kőolaj és gyúlékony gázok (szénhidrogének) kutatásának és kitermelésének engedélyezésére Limburgse Kempen és Antwerpse Kempen régióban, ‧ évig tartó időszakra
de Am ‧. Dezember ‧ hat das Unternehmen Laxtron Belgium NV, mit Sitz in der Alfons De Baeckestraat ‧, B-‧ Brugge, einen Antrag auf Genehmigung- für einen Zeitraum von ‧ Jahren- zur Prospektion und Gewinnung von Erdöl und brennbaren Gasen (Kohlenwasserstoffen) im limburgischen und Antwerpener Teil des Gebiets Kempenland gestellt
hu kőolaj-finomítókon belüli olyan tüzelőberendezések, amelyek a nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából égetik el, figyelembe véve a finomítók energiarendszereinek sajátosságait
de Feuerungsanlagen in Raffinerien, die Destillations- oder Konversionsrückstände aus der Rohölraffinierung allein oder zusammen mit anderen Brennstoffen für den Eigenverbrauch verfeuern, unter Berücksichtigung der Besonderheit der Energiesysteme von Raffinerien
hu A tagállamok minden hónapban végleges statisztikai kimutatást készítenek az adott naptári hónap utolsó napján ténylegesen tárolt készletek mennyiségéről, amelyet a ‧. cikk szerint alkalmazandó kritériumnak megfelelően adott számú napi mennyiségnek megfelelő nettó kőolaj-behozatal vagy adott számú napi mennyiségnek megfelelő belföldi kőolajfogyasztás alapján számítanak ki; a kimutatást közlik a Bizottsággal
de Jeder Mitgliedstaat erstellt- gemäß Artikel ‧ entweder entsprechend der Anzahl von Tagen der Nettoeinfuhren oder der Anzahl von Tagen des Inlandsverbrauchs- monatlich endgültige Statistiken über den Stand der am letzten Tag des jeweiligen Kalendermonats tatsächlich gehaltenen Vorratsmengen und übermittelt diese Statistiken der Kommission
hu Reformálóüzem effluensét magas nyomáson tároló expanziós tartályból kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznak
de Gase (Erdöl), Reformer Ausfluss Hochdruck Entspannungstrommel Ab- (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
hu A ‧. július ‧-jével kezdődő szállítási időszakra vonatkozó szállítási kötelezettségeket illetően – a ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdésétől eltérve – az ‧/‧/EK bizottsági rendelet ‧. cikkében szereplő feltételeket teljesítő valamennyi kérelmező nyújthat be – a héanyilvántartás helye szerinti tagállamban – finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet
de Für die Lieferverpflichtungen des Lieferzeitraums ab dem ‧. Juli ‧ und abweichend von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ dürfen alle Antragsteller, die die Bedingungen von Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission erfüllen, Anträge auf Einfuhrlizenzen für zur Raffination bestimmten Zucker in dem Mitgliedstaat stellen, in dem sie für Mehrwertsteuerzwecke registriert sind
hu A finomítás elvégzésének igazolása, szankciók
de Nachweis der Raffination und Strafen
hu Az EGSZB különösen hangsúlyozza a mezőgazdasági árak közelmúltbeli változása és a kőolaj ára közötti szoros összefüggést, amely mind a mezőgazdasági termelés költségeit, mind a bioüzemanyagok előállításának célszerűségét befolyásolja, mindenekelőtt akkor, ha erre állami támogatással kerül sor
de Der EWSA macht insbesondere auf den engen Zusammenhang zwischen der jüngsten Agrarpreisentwicklung und dem Ölpreis aufmerksam, der sich sowohl auf die landwirtschaftlichen Produktionskosten als auch auf die Rentabilität der Biokraftstoffproduktion auswirkt, insbesondere wenn sie durch staatliche Subventionen unterstützt wird
hu Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert savas olaj
de Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination
Zeige Seite 1. Gefunden: 1314 zur Phrase kőolaj-finomítás passende Sätze.Gefunden in 0,569 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.