Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດ
heterosexualitaet; heterosexualität
ການຮັກສາສັດ
tiermedizin; veterinärmedizin
ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
Freigabe; versenden; Aktie
ຕ່ອມພືດ
druese (pflanze)
ທຸລະກິດ
unternehmen; Geschäft
ນາມບັດ
Visitenkarte

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
lo ການສະທ້ອນກັບຂອງລັງສີຈາກດວງອາທິດ ຈາກຜິວຫນ້າໂລກ ຫຼື ຈາກຜິວຫນ້ານ້ໍາ
de Reflexion der Sonneneinstrahlung durch die Erde oder Wasseroberflaeche
lo ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາວັດຖຸທີ່ຈົມໃນນ້ໍາ
de An Unterwasser-Flaechen haftende Organismengruppen
lo ໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດພັນ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ປົ່ງຈາກຜິວຫນັງສັດ ໃຫ້ໃຊ້ <‧> ແລະ ສິ່ງທີ່ປົ່ງອອກຈາກ ຜິວຊັ້ນນອກ ຂອງພືດ ໃຫ້ໃຊ້
de Fuer das Produkt benutzen; fuer Behaarung beim Tier <‧> benutzen; fuer Haare bei der Pflanze <‧> benutzen
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
lo ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ
de Tiere, die durch ihre Gegenwart oder Vitalitaetsentfaltung bestimmte chemische oder physikalische Bedingungen eines Standortes anzeigen
lo ພືດທີ່ເປັນປະໂຍດທັງຫມົດ ບໍ່ວ່າຈະປູກ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ
de Alle nuetzlichen Pflanzen, kultiviert oder nicht
lo ໄມ້ເສັ້ນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກ ຊຶ່ງເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ເຮັດໂຄງ ຫຼື ຂາງ
de Tragfaehiges Holz fuer hohe Belastung ausgewaehlt
lo ໂປຣຕີນຈາກສັດ. ສໍາລັບສານເຄມີ ໃຫ້ໃຊ້
de Proteinprodukte tierischer Herkunft; fuer die chemischen Verbindungen <‧> benutzen
lo ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງ
de Aufzucht in grossem Massstab von Organismen zur Verwendung in biologischer Kontrolle und als Testorganismen
lo ພືດທີ່ປູກເພື່ອປົກປ້ອງ ພືດອື່ນ, ປົກປ້ອງດິນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ ຈາກໄພ ຫຼືຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ
de Pflanzung zum Schutz von Kulturen, Boden oder Land gegen schaedliche Umweltfaktoren
lo ພືດຄຸມດິນ; ສໍາລັບສິ່ງປົກຄຸມດິນທີ່ເປັນໃບ ແລະ ເສດກິ່ງງ່າພືດ ໃຫ້ໃຊ້
de Bodendeckende Vegetation; fuer Decke aus Blaettern und Aesten, die den obersten Teil der Pflanzen bildet <‧> benutzen
lo ຂອງສັດ ຫຼື ພືດ
de Tierischer oder pflanzlicher Herkunft
lo ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Photographische Filme oder anderes projiziertes Illustrationsmaterial; fuer das essbare Verpackungsmaterial <‧> benutzen; fuer Schutzkonstruktionen <‧> benutzen
lo ການຂ້າ ຫຼື ການທໍາລາຍສັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ນອກຈາກເພື່ອເປັນອາຫານ; ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜິດກັບ
de Vernichtung von Tieren zu anderen Zwecken als dem Verzehr; nicht mit <‧> verwechseln
lo ການກັດ ຫຼື ການຕອດ ໂດຍແມງໄມ້, ງູ ຫຼື ສັດອື່ນໆ
de Bisse oder Stiche durch Insekten, Schlangen oder andere Tiere
lo ພື້ນທີ່ສໍາລັບໃຊ້ເປັນທົ່ງລ້ຽງສັດ
de Jegliches als Weide nutzbares Gebiet
lo ການອວ່າຍ ຫຼື ການປັບຕົວຂອງພືດ ຫຼື ສັດ (ຈໍາພວກບໍ່ເຄື່ອນທີ່) ໄປຕາມທິດທາງຂອງສິ່ງກະຕຸ້ນ
de Bewegungsreaktion mit Beziehung zur Reizquelle
lo ອານາເຂດຂົ້ວໂລກໄຕ້ທັງຫມົດ
de Alle antarktischen Gebiete
lo ພືດທີ່​ປູກ​ເພື່ອ​ໃຊ້​​ເປັນ​ອາຫານ​ສັດ
de Kulturen, die als Futter fuer Nutzvieh dienen
lo ພືດ ຕາມທີ່ກໍານົດກັນທາງພືດສາດ; ສໍາລັບພືດທີ່ເປັນປະໂຍດ ໃຊ້ <‧>; ໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄອບຄົວພືດແຕ່ລະຢ່າງດ້ວຍ
de Pflanzen als botanischer Begriff; fuer Nutzpflanzen <‧> benutzen. Siehe auch die einzelnen Pflanzenfamilien
lo ຢາ ຫຼື ສານ ສໍາລັບຄວບຄຸມສັດຕູພືດຈໍາພວກຕົວເຫມືອນຂີ້ກະເດືອນທີ່ພົບໃນພືດ ຫຼື ໃນດິນ; ສໍາລັບຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໃນສັດ ໃຫ້ໃຊ້
de Zur Bekaempfung von Pflanzen- oder Bodennematoden; fuer Medikamente gegen Nematoden in Tieren <‧> benutzen
lo ປ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ
de Gaenzlich von menschlichen Aktivitaeten unberuehrte Waelder
lo ສໍາລັບໃຊ້ກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆ
de Von Pestiziden, Medikamenten und anderen chemischen Substanzen
lo ສໍາລັບຄົນ ແລະ ສັດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບດິນ ໃຊ້
de Fuer Menschen und Tiere <‧> benutzen; fuer den Boden <‧> benutzen
lo ການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຜົນມີລົດຊາດດີທີ່ສຸດ ຫຼື ມີສະພາບ ຫຼື ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ
de Ein Produkt zur vollen Entwicklung, also Geschmack, bestes Reifestadium oder erwuenschter Qualitaet, bringen
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,943 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.