Übersetzungen in Deutsch:

  • Pflanzenformation   
  • Vegetation   
  • Vegetationstyp   
  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (53)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນ
synergistischer Effekt; Synergie; Synergismus; synergie
ການປະດິດ
fabrikation; Verarbeitung; Fabrikation; Verarbeitungsverfahren; Curing; Transformation
ການຜິດປົກກະຕິຂອງສັດ
physiologische stoerung (tier); physiologische Störung
ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ
Urbarmachung des Bodens; neulandgewinnung; Landrehabilitation; Landnutzbarmachung; Neulandgewinnung; Bodenrehabilitation
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດ
heterosexualität; Paarungsverhalten; Homosexualität; Brunstverhalten; Sexualverhalten; Stehreflex; Heterosexualität; heterosexualitaet
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນ
Heterosexualität; Brunstverhalten; Paarungsverhalten; homosexualität; Stehreflex; homosexualitaet; Homosexualität; Sexualverhalten
ການຮັກສາສັດ
veterinärmedizin; tiermedizin; Tiermedizin; Veterinärchirurgie; Veterinärmedizin
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ
Korruption; verbrecherisches Verhalten; Verbrechen; Vandalismus; Betrug
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ
Qualitätssicherung; Qualitätszertifikat; qualitaetszertifikat
ການຮັບຮູ້ສີ
Sehvermögen; Farbempfindung; farbempfindung
ການຮີດນົມດ້ວຍມື
Melken; Handmelken; handmelken
ຈອດລົດ
Parkplatz; Parkhaus

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
lo ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບກະສິກໍາ ສໍາລັບການຜະຫຼິດ ຜະຫຼິດພັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ບໍລິໂພກ
de Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
lo ໃຊ້ຫມາຍເຖິງຜະລິດພັນ. ສໍາລັບພືດ ໃຫ້ໃຊ້ <‧> ແລະ
de Fuer das Produkt benutzen; fuer die Pflanze <‧> benutzen. Siehe auch
lo ການຮົມຜະລິດພັນດ້ວຍຄວັນ; ສໍາລັບການຮົມເພື່ອປາບແມງໄມ້ ຫຼື ສັດຕູພືດ ໃຊ້
de Behandlung von Produkten mit Rauch; fuer die Schaedlingsbekaempfung <‧> benutzen
lo ລະບົບການກະສິກໍາປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ ຊຶ່ງລວມມີ ການປູກຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ປະສົມກັບ ພືດທັນຍາຫານ, ພືດອາຫານສັດ ແລະ ສັດລ້ຽງ
de Agroforstwirtschaftliches System, welches Baeume und Straeucher, Nahrungsmittelpflanzen, Weiden und Nutzvieh einschliesst
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
lo ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້
de Fuer die Pflanzenvermehrung <‧> benutzen
lo ກຸ່ມຂອງ​ມະນຸດ; ​ໃນ​ດ້ານ​ພືດສາ​ດ ​ແລະ ສັດຕະ​ສາດ ​ໃຫ້​​ໃຊ້
de Menschengruppe; in Botanik und Zoologie <‧> benutzen
lo ການປົ່ງຍອດຈາກສ່ວນເຮືອນຍອດຂອງພືດ
de Die Kronentriebe einer Pflanze
lo ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ
de Organismen, die durch ihre Gegenwart oder Vitalitaetsentfaltung bestimmte chemische oder physikalische Bedingungen eines Standortes anzeigen
lo ສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ ຫຼື ໃນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ; ສໍາລັບ ພະລັງງານບັນຈຸໃນອາຫານຄົນ ຫຼື ອາຫານສັດ ໃຫ້ໃຊ້
de Das Vermoegen, Arbeit oder Waerme zu produzieren; fuer den Energieinhalt von Nahrung und Futter <‧> benutzen
lo ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທາດອາຫານພືດ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງມັນ ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ ຂອງພືດ
de Lehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
lo ຊະນິດ ແລະ ປະລິມານ ຂອງວັດສະດຸ ຫຼື ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ ເປັນສ່ວນປະສົມ
de Quantitaet und Art von Grundstoffen, die zur Herstellung einer Mischung gebraucht werden
lo ສານລະລາຍ ທີ່ບັນຈຸມີກຸ່ມທາດອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ຊຶ່ງໃຊ້ໃນການປູກພືດແບບບໍ່ໃຊ້ດິນ ແລະ ໃນວຽກການທົດລອງຕ່າງໆ; ສໍາລັບຕົວທາດອາຫານລະລາຍ ທີ່ໃຊ້ກ່ຽວກັບດິນ ໃຫ້ໃຊ້
de Die essentiellen Elemente fuer das Pflanzenwachstum enthaltende Loesungen, in Hydrokultur und experimentellen Arbeiten verwendet; fuer Naehrloesungen zur Bodenapplikation <‧> benutzen
lo ລະບົບຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ທີ່​ປະກອບ​ມີ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕິດ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ ຕະລອດ​ເວລາ
de Informationssysteme, die leitendes Personal mit erwuenschten Realzeit-Daten versorgen
lo ລະບົບການປູກໄມ້ ຫຼື ໄມ້ພຸ່ມ ຮ່ວມກັບ ພືດອາຫານສັດ ແລະ ສັດ
de Systeme, die Baeume oder Straeucher, und Weiden oder Tiere einschliessen
lo ການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະພັນທີ່ຄັດເລືອກໄດ້ ແບບຄວບຄຸມ ໃນສັດ
de Kontrollierte Verbesserung selektiver Eigenschaften
lo ການຂ້າ ຫຼື ການທໍາລາຍສັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ນອກຈາກເພື່ອເປັນອາຫານ; ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜິດກັບ
de Vernichtung von Tieren zu anderen Zwecken als dem Verzehr; nicht mit <‧> verwechseln
lo ການສະສົມຕົວຂອງສານພິດຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດ, ໃນແພຈຸລັງ ຫຼື ໃນສິ່ງທີ່ຖ່າຍເທອອກມາ
de Akkumulation von Schadstoffen in Organismen, Geweben oder Sekretionen
lo ໃຊ້ສະເພາະກັບສັດ; ສໍາລັບພືດ ໃຫ້ໃຊ້
de Beschraenkt auf Tiere; fuer Pflanzen <‧> benutzen
lo ສານທີ່ຖືກຂັບອອກມາຈາກພືດ
de Sekretionsstoffe
lo ກຸ່ມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ທີ່ມີຄວາມສະມ່ໍາສະເຫມີ ທາງດ້ານໂຄງປະກອບ, ດ້ານອາຍຸ, ຫຼື ດ້ານສະພາບເງື່ອນໄຂ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກກຸ່ມອື່ນທີ່ຢູ່ຂ້າງຄຽງໄດ້ຊັດເຈນ
de Gemeinschaft von Baeumen oder Bambus von ausreichender Einheitlichkeit bezueglich Zusammensetzung, Alter oder Kondition, um von angrenzenden Gemeinschaften unterscheidbar zu sein
lo ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບການທໍາງານຂອງອະໄວຍະວະ ໃນສັດ
de Funktionelle Stoerungen in Tieren
lo ຂອງພືດ; ສໍາລັບ​ແພ​ຈຸ​ລັງ​ຊັ້ນຜິວຫນັງຂອງສັດ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Von Pflanzen; fuer die Epidermis von Tieren <‧> benutzen
lo ການ​ໃຫ້​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ບໍາລຸງ​ສູງ​ແກ່​ສັດ ກ່ອນ​ການປະສົມ​ພັນ ​ເພື່ອ​ເພີ້​ມສະມັດ​ຕະພາບ​ການ​ປະສົມ​ພັນ
de Versorgung von Tieren mit angereicherter Diaet in der Zeit vor der Paarung, um die Reproduktionsleistung zu verbessern
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,485 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.