Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນsynergie
ການເຂົ້າຫາແບບລ່ວງລະເມີດZugriffsverletzung
ການແຂ່ງຂັນຂອງຫຍ້າ (ວັດສະພືດ)unkrautkonkurrenz
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸເມຕິລ໌methylierung
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸໄຮດຣ໋ອກຊີhydroxylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄນໂຕຣເຈນnitrosierung
ການສົມຮ່ວມກັບຟໍສຟໍຣັສphosphorylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄຮໂຕຣເຈນhydrierung
ການຕໍ່ດ້ວຍເອນໂດສເປີມendospermveredlung
ການເຕີບໂຕທາງເສຖະກິດwirtschaftswachstum
ການຜິດປົກກະຕິຂອງສັດphysiologische stoerung (tier)
ການພອງຕົວບາງສ່ວນຂອງສັດ, ພືດdictyosom
ການເພີ້ມການຜະລິດproduktionszuwachs
ການລ້ຽງສັດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນpolykultur (aquakultur)
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ດິນbodenheizung
ການຮ່ວມກິດຈະການverband
ການຮ່ວມຕົວທາງເສດຖະກິດkonzentration (wirtschaft)
ການຮ່ວມເພດkopulation
ການຮ່ວມມືkooperation
ການຮ່ວມລົງທຶນjoint venture
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດheterosexualitaet; heterosexualität
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນhomosexualitaet; homosexualität
ການຮັກສາສັດtiermedizin; veterinärmedizin
ການຮັກສາເນື້ອໄມ້holzschutz
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບqualitaetssicherung
ການຮັບປະທານອາຫານnahrungsaufnahme
ການຮັບລົດຊາດgeschmackssinn
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ, ສໍ້ໂກງkorruption
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierung
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບqualitaetszertifikat
ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືgeraetezertifikat
ການຮັບຮອງລະຫັດຜ່ານKennwortauthentifizierung
ການຮັບຮູ້ຄໍາເວົ້າSpracherkennung
ການຮັບຮູ້ສີfarbempfindung
ການຮັບຮູ້ສຽງSpracherkennung
ການຮີດນົມmelken
ການຮີດນົມດ້ວຍມືhandmelken
ການຮົມbegasen
ການຮົມຄວັນraeuchern
ການເຮັດເປັນເມັດpillierung
ການເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຊອດພາຍໃນຊະນິດintraspezifische hybridisierung
ຂໍ້ມູນຄ່າສີທີ່ກໍານົດFarbprofil
ຄວາມບັນຈຸຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນທີ່feldkapazitaet
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນmiteigentum
ຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດwirtschaftlicher wert
ຄຸນນະພາບຊີວິດlebensqualitaet
ຄົນອັງກິດEngländer
ເຄື່ອງແຈກອາຫານສັດເມັດtrockenfutterzuteiler
ຈັດວາງອັດຕະໂນມັດAutoLayout
ສຟິງໂກລີປິດsphingolipid
ສະແດງກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດAnzeigeeigenschaften
ໄສ້ສັດwursthuelle
ຊຸກຊິເນຕ ດີໄຮໂດຣຈີເນສsuccinatdehydrogenase
ເຊື້ອທີ່ຕິດກັບເມັດພືດsamenuebertragener organismus
ໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe; versenden; Aktie
ຍອດຫມາກນັດsproessling
ຍົກເລີກການໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe aufheben
ດີບີອີ(ໄດໂບຣໂມອີເທນ)dbe (dibromethan)
ດຸນການຊໍາລະzahlungsbilanz
ຕ່ອມພືດdruese (pflanze)
ທ່ອງໂລກອິນເຕີເນັດWorld Wide Web
ທຸລະກິດunternehmen; Geschäft
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດpestizidadjuvans
ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມຍູຣົບeg-agrarpolitik
ນາມບັດVisitenkarte
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດbilanz
ປະກົດການລະຫວ່າງຜີວສໍາພັດgrenzflaechenphaenomen
ປາປາກເປັດloeffelstoer
ປຸ່ມເປີດປິດUmschaltfläche
ໂປຣແກຣມກໍານົດຟາຍໃຊ້ຮ່ວມກັນDateifreigabeprogramm
ຜົນການທໍາງານຮ່ວມກັນsynergistischer effekt
ພະຍາດໃບຈຸດfleckigkeit
ພະຍາດໃບຫົດkraeuselkrankheit
ພືດຜັກອາຫານສັດfutterkruzifere
ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມkollektivfarm
ຟອສໂຟລີປິດphospholipid
ໂຟນເດີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນfreigegebener Ordner
ມ້າທັງຫມົດhengst
ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍbienenschwarm
ລົມກັນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດChat; chatten
ວິທີການຄວບຄຸມວັດຊະພືດunkrautbekaempfungsverfahren
ວິທີການລ້ຽງສັດtierhaltungsmethode
ວິທີການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierungsmethode
ຫນ້າທໍາອິດHomepage
ຫນູມາແກຼດbisamratte
ຫມາກຂີ້ຫູດbergamotte
ອາການເລືອດເປັນກົດacidose
ຮິສທີດີນhistidin
ເຮືອຂຸດdredsche

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
ສານເພີ້ມກິດຈະກໍາທາງສາລິລະຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງມັນStoffe, die eine Zunahme der physiologischen Aktivitaeten in Organismen oder ihren Organen bewirken
ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້Photographische Filme oder anderes projiziertes Illustrationsmaterial; fuer das essbare Verpackungsmaterial <‧> benutzen; fuer Schutzkonstruktionen <‧> benutzen
ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນTiere, die durch ihre Gegenwart oder Vitalitaetsentfaltung bestimmte chemische oder physikalische Bedingungen eines Standortes anzeigen
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້Fuer Dokumente, die von dieser Region vor ‧ handeln, <‧> benutzen
ຂອງສິ່ງມີຊີວິດVon Organismen
ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດZwischen Mensch und Tier uebertragbare Krankheiten
ຂອງສັດ ຫຼື ພືດTierischer oder pflanzlicher Herkunft
ສໍາລັບການກະຈາຍຂອງສັດ ແລະ ພືດຕາມທໍາມະຊາດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer die natuerliche Verbreitung von Tieren und Pflanzen <‧> benutzen
ການປະຕິບັດການດ້ານວັນນະວັດ ແລະ ດ້ານການຂຸດຄົ້ນWaldbau- und Schlaegerungsarbeitsgaenge
ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງໃຫ້ ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນອາໄສໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນໍາມັນOrganismen, in oder auf welchen ein anderer lebt
ສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃຫ້ໃຊ້Im lebenden Organismus <‧> benutzen
ໃຊ້ສະເພາະກັບຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນທະເລເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບຊະນິດທີ່ຢູ່ດິນ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ TERRESTRIAL TORTOISES; ແລະ ສໍາລັບຊະນິດໃນນ້ໍາຈືດ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ FRESHWATER TORTOISESBeschraenkt auf Meeresschildkroeten
ຂະບວນການ ຜະຫຼິດແກ໊ດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ໂດຍໃຊ້ເຄມີ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຂະບວນການ ແກ໊ດຜະຫຼິດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ດ້ວຍການຫມັກ ໃຫ້ໃຊ້Chemische und/oder thermische Verarbeitung von Biomasse zur Produktion gasfoermiger Brennstoffe; fuer Vergasung durch Gaerung <‧> benutzen
ໃຊ້ສະເພາະກັບໄກ່ຜູ້; ສໍາລັບສັດປີກຊະນິດອື່ນ ໃຊ້ <‧> ບວກກັບຄໍາສັບສະເພາະອັນອື່ນສໍາລັບແຕ່ລະຊະນິດNur fuer das Huhn benutzen; fuer anderes Gefluegel <‧> plus den entsprechenden Deskriptor fuer die Art benutzen
ຊັ້ນຄິວຕິນ ຫຼື ຊັ້ນໄຂ ບາງໆ ຢູ່ຕາມຜິວນອກສຸດຂອງພືດDuenne Lage von Cutin oder wachsartiger Substanz auf der Pflanzenoberflaeche
ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບກະສິກໍາ ສໍາລັບການຜະຫຼິດ ຜະຫຼິດພັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ບໍລິໂພກVerwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
ການຮັກສາຄວາມສົມດູນທາງສີລິລະພາຍໃນ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດAufrechterhaltung eines stabilen physiologischen Gleichgewichtes in Organismen
ສໍາລັບໃຊ້ກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆVon Pestiziden, Medikamenten und anderen chemischen Substanzen
ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງAufzucht in grossem Massstab von Organismen zur Verwendung in biologischer Kontrolle und als Testorganismen
ການເພີ້ມຄຸນຄ່າ ຫຼື ປະລິມານສານອາຫານ ໃນອາຫານຄົນ ຫຼື ອາຫານສັດVerbesserung des Naehrstoffgehaltes oder der Naehrstoffverfuegbarkeit in Nahrungsmitteln oder Futter
ສໍາລັບສານປະສົມທໍາມະຊາດທີ່ພົບໃນພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer die natuerliche pflanzliche Substanz <‧> benutzen
ໃຊ້ສະເພາະກັບພືດ; ສໍາລັບສັດໃຫ້ໃຊ້Beschraenkt auf Pflanzen; fuer Tiere <‧> benutzen
ສ່ວນຂອງ​ປະ​ເທດ ​ເອຕີ​ໂອ​ເປ​ຍ ກ່ອນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະພາVor Mai ‧ Teil von Aethiopien
ການເກັບຮັກສາແພຈຸລັງ/ເນື້ອເຍື່ອ, ອະໄວຍະວະ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນສະພາບ ເງື່ອນໄຂທີ່ຂະບວນການທາງຊີວະບໍ່ຖືກຢັບຢັ້ງ ຫຼື ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການ ທໍາງານ ຄືນໄຫມ່ໄດ້Konservierung von Geweben, Organen oder Organismen in der Weise, dass biologische Prozesse aufrecht bleiben oder reaktiviert werden koennen
ການລວມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກະສິກໍາ ເຂົ້າກັນໃຫ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ ການຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນIntegration landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung und Vermarktung unter ein und derselben Leitung
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,366 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.