Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດ
heterosexualitaet; heterosexualität
ການຮັກສາສັດ
tiermedizin; veterinärmedizin
ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
Freigabe; versenden; Aktie
ຕ່ອມພືດ
druese (pflanze)
ທຸລະກິດ
unternehmen; Geschäft
ນາມບັດ
Visitenkarte

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
lo ສານເພີ້ມກິດຈະກໍາທາງສາລິລະຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງມັນ
de Stoffe, die eine Zunahme der physiologischen Aktivitaeten in Organismen oder ihren Organen bewirken
lo ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Photographische Filme oder anderes projiziertes Illustrationsmaterial; fuer das essbare Verpackungsmaterial <‧> benutzen; fuer Schutzkonstruktionen <‧> benutzen
lo ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ
de Tiere, die durch ihre Gegenwart oder Vitalitaetsentfaltung bestimmte chemische oder physikalische Bedingungen eines Standortes anzeigen
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Fuer Dokumente, die von dieser Region vor ‧ handeln, <‧> benutzen
lo ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ
de Von Organismen
lo ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດ
de Zwischen Mensch und Tier uebertragbare Krankheiten
lo ຂອງສັດ ຫຼື ພືດ
de Tierischer oder pflanzlicher Herkunft
lo ສໍາລັບການກະຈາຍຂອງສັດ ແລະ ພືດຕາມທໍາມະຊາດ ໃຫ້ໃຊ້
de Fuer die natuerliche Verbreitung von Tieren und Pflanzen <‧> benutzen
lo ການປະຕິບັດການດ້ານວັນນະວັດ ແລະ ດ້ານການຂຸດຄົ້ນ
de Waldbau- und Schlaegerungsarbeitsgaenge
lo ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງໃຫ້ ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນອາໄສໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນໍາມັນ
de Organismen, in oder auf welchen ein anderer lebt
lo ສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃຫ້ໃຊ້
de Im lebenden Organismus <‧> benutzen
lo ໃຊ້ສະເພາະກັບຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນທະເລເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບຊະນິດທີ່ຢູ່ດິນ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ TERRESTRIAL TORTOISES; ແລະ ສໍາລັບຊະນິດໃນນ້ໍາຈືດ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ FRESHWATER TORTOISES
de Beschraenkt auf Meeresschildkroeten
lo ຂະບວນການ ຜະຫຼິດແກ໊ດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ໂດຍໃຊ້ເຄມີ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຂະບວນການ ແກ໊ດຜະຫຼິດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ດ້ວຍການຫມັກ ໃຫ້ໃຊ້
de Chemische und/oder thermische Verarbeitung von Biomasse zur Produktion gasfoermiger Brennstoffe; fuer Vergasung durch Gaerung <‧> benutzen
lo ໃຊ້ສະເພາະກັບໄກ່ຜູ້; ສໍາລັບສັດປີກຊະນິດອື່ນ ໃຊ້ <‧> ບວກກັບຄໍາສັບສະເພາະອັນອື່ນສໍາລັບແຕ່ລະຊະນິດ
de Nur fuer das Huhn benutzen; fuer anderes Gefluegel <‧> plus den entsprechenden Deskriptor fuer die Art benutzen
lo ຊັ້ນຄິວຕິນ ຫຼື ຊັ້ນໄຂ ບາງໆ ຢູ່ຕາມຜິວນອກສຸດຂອງພືດ
de Duenne Lage von Cutin oder wachsartiger Substanz auf der Pflanzenoberflaeche
lo ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບກະສິກໍາ ສໍາລັບການຜະຫຼິດ ຜະຫຼິດພັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ບໍລິໂພກ
de Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
lo ການຮັກສາຄວາມສົມດູນທາງສີລິລະພາຍໃນ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ
de Aufrechterhaltung eines stabilen physiologischen Gleichgewichtes in Organismen
lo ສໍາລັບໃຊ້ກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆ
de Von Pestiziden, Medikamenten und anderen chemischen Substanzen
lo ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງ
de Aufzucht in grossem Massstab von Organismen zur Verwendung in biologischer Kontrolle und als Testorganismen
lo ການເພີ້ມຄຸນຄ່າ ຫຼື ປະລິມານສານອາຫານ ໃນອາຫານຄົນ ຫຼື ອາຫານສັດ
de Verbesserung des Naehrstoffgehaltes oder der Naehrstoffverfuegbarkeit in Nahrungsmitteln oder Futter
lo ສໍາລັບສານປະສົມທໍາມະຊາດທີ່ພົບໃນພືດ ໃຫ້ໃຊ້
de Fuer die natuerliche pflanzliche Substanz <‧> benutzen
lo ໃຊ້ສະເພາະກັບພືດ; ສໍາລັບສັດໃຫ້ໃຊ້
de Beschraenkt auf Pflanzen; fuer Tiere <‧> benutzen
lo ສ່ວນຂອງ​ປະ​ເທດ ​ເອຕີ​ໂອ​ເປ​ຍ ກ່ອນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະພາ
de Vor Mai ‧ Teil von Aethiopien
lo ການເກັບຮັກສາແພຈຸລັງ/ເນື້ອເຍື່ອ, ອະໄວຍະວະ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນສະພາບ ເງື່ອນໄຂທີ່ຂະບວນການທາງຊີວະບໍ່ຖືກຢັບຢັ້ງ ຫຼື ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການ ທໍາງານ ຄືນໄຫມ່ໄດ້
de Konservierung von Geweben, Organen oder Organismen in der Weise, dass biologische Prozesse aufrecht bleiben oder reaktiviert werden koennen
lo ການລວມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກະສິກໍາ ເຂົ້າກັນໃຫ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ ການຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນ
de Integration landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung und Vermarktung unter ein und derselben Leitung
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,801 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.