Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດ
heterosexualitaet; heterosexualität
ການຮັກສາສັດ
tiermedizin; veterinärmedizin
ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
Freigabe; versenden; Aktie
ຕ່ອມພືດ
druese (pflanze)
ທຸລະກິດ
unternehmen; Geschäft
ນາມບັດ
Visitenkarte

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
lo ສະພາບພາຍ​ນອກ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ຕົວ ຫຼື ຄວາມ​ຢູ່​ລອດ​ຂອງ ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ ຫຼື ກຸ່ມ​ຂອງ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ
de Aeussere Faktoren, die sich auf einen Organismus oder eine Gemeinschaft auswirken koennen und Entwicklung oder Existenz beeinflussen
lo ລະບົບກະສິກໍາທີ່ແນໃສ່ຈໍາກັດມົນພິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມດ້ວຍການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງຮັກສາ ລະດັບຜົນກໍາໄລ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງການຜະຫຼິດ
de Landwirtschaftliche Systeme, die darauf abzielen, durch restriktive Anwendung von Chemikalien die Umweltverschmutzung zu vermeiden und gleichzeitig ein effizientes Produktionsniveau gewaehrleisten
lo ຂອງວິສາຫະກິດ. ຖ້າຫາກຢູ່ໃນກອບການເງິນລັດ ໃຫ້ໃຊ້
de Von Unternehmen; im Zusammenhang mit der oeffentlichen Finanz <‧> benutzen
lo ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນສັງຄົມນິຍົມຣັດເຊຍ; ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Russische Sozialistische Foederative Sowietrepublik; fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
lo ການສະສົມຕົວຂອງສານພິດຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດ, ໃນແພຈຸລັງ ຫຼື ໃນສິ່ງທີ່ຖ່າຍເທອອກມາ
de Akkumulation von Schadstoffen in Organismen, Geweben oder Sekretionen
lo ໃຊ້ກັບຊະນິດພັນພືດເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບສັດ ໃຫ້ໃຊ້
de Nur fuer Pflanzen benutzen; fuer Tiere <‧> benutzen
lo ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາຈືດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາເຄັມ ໃຊ້
de Fuer die in Suesswasser lebende Schildkroete <‧> benutzen; fuer Meeresschildkroeten <‧> benutzen
lo ລະບົບຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ທີ່​ປະກອບ​ມີ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕິດ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ ຕະລອດ​ເວລາ
de Informationssysteme, die leitendes Personal mit erwuenschten Realzeit-Daten versorgen
lo ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທາດອາຫານພືດ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງມັນ ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ ຂອງພືດ
de Lehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
lo ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງມີສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນອາໄສຢູ່ນໍາພຽງຊົ່ວຂະນະນຶ່ງ ຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງມັນ
de Organismen, auf oder in denen ein Schadorganismus nur einen Teil seines Lebenszyklus zubringt
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
de Fuer Dokumente, die von dieser Region vor ‧ handeln, <‧> benutzen
lo ລະບົບກະສິກໍາແບບມີທົ່ງຫຍ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບລ້ຽງສັດ
de Auf extensiver Weidewirtschaft basierendes landwirtschaftliches System
lo ການ​ເກີດ​ໄຂ່​ພອງ​ລັກສະນະ​ຖົງ ທີ່​ບັນຈຸ​ມີ​ນ້ໍາ ຫຼື ຂອງ​ຂຸ້ນ ຫຼື ສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ ຈາກ​ຂ້າງ​ນອກ
de Abnormer sackfoermiger Hohlraum mit fluessigem oder halbfestem Inhalt oder Fremdkoerpern
lo ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາວັດຖຸທີ່ຈົມໃນນ້ໍາ
de An Unterwasser-Flaechen haftende Organismengruppen
lo ສານລະລາຍ ທີ່ບັນຈຸມີກຸ່ມທາດອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ຊຶ່ງໃຊ້ໃນການປູກພືດແບບບໍ່ໃຊ້ດິນ ແລະ ໃນວຽກການທົດລອງຕ່າງໆ; ສໍາລັບຕົວທາດອາຫານລະລາຍ ທີ່ໃຊ້ກ່ຽວກັບດິນ ໃຫ້ໃຊ້
de Die essentiellen Elemente fuer das Pflanzenwachstum enthaltende Loesungen, in Hydrokultur und experimentellen Arbeiten verwendet; fuer Naehrloesungen zur Bodenapplikation <‧> benutzen
lo ການລວມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກະສິກໍາ ເຂົ້າກັນໃຫ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ ການຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນ
de Integration landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung und Vermarktung unter ein und derselben Leitung
lo ກ່ຽວກັບຄົນ; ສໍາລັບສັດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບພືດ ໃຊ້
de In Bezug auf den Menschen; fuer Nutzvieh <‧> benutzen; fuer Pflanzen <‧> benutzen
lo ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບກະສິກໍາ ສໍາລັບການຜະຫຼິດ ຜະຫຼິດພັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ບໍລິໂພກ
de Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
lo ດີໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າ.
de Schön, dich kennen zu lernen.
lo ຊະນິດ ແລະ ປະລິມານ ຂອງວັດສະດຸ ຫຼື ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ ເປັນສ່ວນປະສົມ
de Quantitaet und Art von Grundstoffen, die zur Herstellung einer Mischung gebraucht werden
lo ຊຸດໂກຣໂມໂຊມ ຮັບປລອຍ ອັນສົມບູນ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດ ຈາກພໍ່ແມ່
de Vollstaendiger haploider Chromosomensatz eines Organismus wie geerbt von einem Elternteil
lo ໄມ້ເສັ້ນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກ ຊຶ່ງເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ເຮັດໂຄງ ຫຼື ຂາງ
de Tragfaehiges Holz fuer hohe Belastung ausgewaehlt
lo ການປ່ຽນແປງຂອງຖິ່ນອາໄສ ທີ່ເກີດຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະຫຼິດດີຂຶ້ນ
de Von Menschen gemachte Aenderungen an Habitaten zum Zwecke besserer Produktion
lo ການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກໃນສັດ ແລະ ຜະຫຼິດພັນ; ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມອ້ວນ ໃຊ້
de Unerwuenschte Verluste bei Tieren oder Produkten; fuer Kontrolle von Fettleibigkeit <‧> benutzen
lo ສໍາລັບໃຊ້ກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆ
de Von Pestiziden, Medikamenten und anderen chemischen Substanzen
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,783 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.