Übersetzungen in Deutsch:

  • pflanzenformation   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Laotisch Deutsch. (89)

ການກະທໍາຮ່ວມກັນsynergie
ການຄັດຕິດAnlage
ການຄຸມກໍາເນີດgeburtenkontrolle
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງທາດອາຫານໃນພືດnaehrstoffverlagerung in pflanzen
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸເມຕິລ໌methylierung
ການສົມຮ່ວມກັບຈຸໄຮດຣ໋ອກຊີhydroxylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄນໂຕຣເຈນnitrosierung
ການສົມຮ່ວມກັບຟໍສຟໍຣັສphosphorylierung
ການສົມຮ່ວມກັບໄຮໂຕຣເຈນhydrierung
ການຖືພາເປັນພິດhydramnion
ການບົດເມັດkoernerquetschen
ການປັບປຸງພັນສັດtierzuechtung
ການປັບປຸງພັນພືດpflanzenzuechtung
ການຝຶກໃຫ້ສັດtiere abrichten
ການພັດທະນາຊົນະບົດlaendliche entwicklung
ການລ້ຽງສັດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນpolykultur (aquakultur)
ການໃຫ້ອາຫານສັດtierfuetterung
ການຮ່ວມກິດຈະການverband
ການຮ່ວມຕົວທາງເສດຖະກິດkonzentration (wirtschaft)
ການຮ່ວມເພດkopulation
ການຮ່ວມມືkooperation
ການຮ່ວມລົງທຶນjoint venture
ການຮ່ວມຮັກຕ່າງເພດheterosexualitaet; heterosexualität
ການຮ່ວມຮັກໃນເພດດຽວກັນhomosexualitaet; homosexualität
ການຮັກສາສັດtiermedizin; veterinärmedizin
ການຮັກສາເນື້ອໄມ້holzschutz
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບqualitaetssicherung
ການຮັບປະທານອາຫານnahrungsaufnahme
ການຮັບລົດຊາດgeschmackssinn
ການຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນໆ, ສໍ້ໂກງkorruption
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierung
ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບqualitaetszertifikat
ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືgeraetezertifikat
ການຮັບຮອງລະຫັດຜ່ານKennwortauthentifizierung
ການຮັບຮູ້ຄໍາເວົ້າSpracherkennung
ການຮັບຮູ້ສີfarbempfindung
ການຮັບຮູ້ສຽງSpracherkennung
ການຮີດນົມmelken
ການຮີດນົມດ້ວຍມືhandmelken
ການຮົມbegasen
ການຮົມຄວັນraeuchern
ກາຝາກສູງສຸດhyperparasit
ໄຂມັນບໍລິສຸດraffiniertes fett
ຄວາມສົມດຸນທາງໂພສະນາການສັດnaehrstoffbilanz (tier)
ຄວາມບັນຈຸຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນທີ່feldkapazitaet
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນmiteigentum
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດວັດຊະພືດherbizideigenschaft
ຄຸນລັກສະນະປະສາດສໍາຜັດorganoleptische eigenschaft
ເງິນກູ້ຢືມຂອງລັດoeffentliche anleihe
ສະຫະພັນຖະລັດbundesregierung
ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດlaendliche soziologie
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ (ສັດ)bioindikator (tier)
ສິ່ງແວດລ້ອມເສດຖະກິດwirtschaftliches umfeld
ເສດຖະສາດທີ່ດິນlandoekonomie
ຊື່ລິຂະສິດeigenname
ໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe; versenden; Aktie
ຍົກເລີກການໃຊ້ຮ່ວມກັນFreigabe aufheben
ດໍາເນີນການທົດສອບleistungspruefung
ດິນສະພາບເປັນກາງneutraler boden
ດິນເນີນພູbergboden
ດິນເຣນຊີນັສrendzina
ດິນອົງຄະທາດorganischer boden
ດີນຮ່ວນlehmboden
ດີໄຮໂດຣຈີເນຊdehydrogenase
ທົ່ງຫຍ້າອາຫານສັດweideland
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງສັດbiotechnologie (tier)
ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບທາງພືດbiotechnologie (pflanze)
ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມຍູຣົບeg-agrarpolitik
ນ້ໍາຫນັກສົດlebendgewichtzunahme
ບັງກະລາເດັດbangladesch
ບັດເຄຣດິດKreditkarte
ປະຕິຊານຂອງເຊຶ້ອເຫັດpilzantigen
ໂປຣແກຣມກໍານົດຟາຍໃຊ້ຮ່ວມກັນDateifreigabeprogramm
ຜົນການທໍາງານຮ່ວມກັນsynergistischer effekt
ພິດຈາກສັດtiergift
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດweidepflanze
ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຮ່ວມກຸ່ມkollektivfarm
ໂຟນເດີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນfreigegebener Ordner
ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍbienenschwarm
ວັດຖຸດິບອາຫານສັດdehydriertes futter
ວິທີການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງAuthentifizierungsmethode
ວີດີໂອຂອງຂ້ອຍVideos
ວົງຈອນຊີວິດlebenszyklus
ຫນາມພືດpflanzenstachel; dorn
ອະໄວຍະວະການກິນອາຫານຂອງພຶດkormus
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດwirtschaftswachstumsrate
ອາຊິດ ແບນໂຊອິກbenzoesaeure
ອຸດສະຫະກໍາວັດຖຸດິບinputindustrie
ອຸດົມໄຊOudomxay

Beispielsätze mit "ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ", Translation Memory

add example
ການສະທ້ອນກັບຂອງລັງສີຈາກດວງອາທິດ ຈາກຜິວຫນ້າໂລກ ຫຼື ຈາກຜິວຫນ້ານ້ໍາReflexion der Sonneneinstrahlung durch die Erde oder Wasseroberflaeche
ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາວັດຖຸທີ່ຈົມໃນນ້ໍາAn Unterwasser-Flaechen haftende Organismengruppen
ໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດພັນ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ປົ່ງຈາກຜິວຫນັງສັດ ໃຫ້ໃຊ້ <‧> ແລະ ສິ່ງທີ່ປົ່ງອອກຈາກ ຜິວຊັ້ນນອກ ຂອງພືດ ໃຫ້ໃຊ້Fuer das Produkt benutzen; fuer Behaarung beim Tier <‧> benutzen; fuer Haare bei der Pflanze <‧> benutzen
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້Fuer Dokumente benutzen, die von dieser Region vor ‧ handeln; spaeter <‧> benutzen
ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນTiere, die durch ihre Gegenwart oder Vitalitaetsentfaltung bestimmte chemische oder physikalische Bedingungen eines Standortes anzeigen
ພືດທີ່ເປັນປະໂຍດທັງຫມົດ ບໍ່ວ່າຈະປູກ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມAlle nuetzlichen Pflanzen, kultiviert oder nicht
ໄມ້ເສັ້ນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກ ຊຶ່ງເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ເຮັດໂຄງ ຫຼື ຂາງTragfaehiges Holz fuer hohe Belastung ausgewaehlt
ໂປຣຕີນຈາກສັດ. ສໍາລັບສານເຄມີ ໃຫ້ໃຊ້Proteinprodukte tierischer Herkunft; fuer die chemischen Verbindungen <‧> benutzen
ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງAufzucht in grossem Massstab von Organismen zur Verwendung in biologischer Kontrolle und als Testorganismen
ພືດທີ່ປູກເພື່ອປົກປ້ອງ ພືດອື່ນ, ປົກປ້ອງດິນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ ຈາກໄພ ຫຼືຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມPflanzung zum Schutz von Kulturen, Boden oder Land gegen schaedliche Umweltfaktoren
ພືດຄຸມດິນ; ສໍາລັບສິ່ງປົກຄຸມດິນທີ່ເປັນໃບ ແລະ ເສດກິ່ງງ່າພືດ ໃຫ້ໃຊ້Bodendeckende Vegetation; fuer Decke aus Blaettern und Aesten, die den obersten Teil der Pflanzen bildet <‧> benutzen
ຂອງສັດ ຫຼື ພືດTierischer oder pflanzlicher Herkunft
ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້Photographische Filme oder anderes projiziertes Illustrationsmaterial; fuer das essbare Verpackungsmaterial <‧> benutzen; fuer Schutzkonstruktionen <‧> benutzen
ການຂ້າ ຫຼື ການທໍາລາຍສັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ນອກຈາກເພື່ອເປັນອາຫານ; ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜິດກັບVernichtung von Tieren zu anderen Zwecken als dem Verzehr; nicht mit <‧> verwechseln
ການກັດ ຫຼື ການຕອດ ໂດຍແມງໄມ້, ງູ ຫຼື ສັດອື່ນໆBisse oder Stiche durch Insekten, Schlangen oder andere Tiere
ພື້ນທີ່ສໍາລັບໃຊ້ເປັນທົ່ງລ້ຽງສັດJegliches als Weide nutzbares Gebiet
ການອວ່າຍ ຫຼື ການປັບຕົວຂອງພືດ ຫຼື ສັດ (ຈໍາພວກບໍ່ເຄື່ອນທີ່) ໄປຕາມທິດທາງຂອງສິ່ງກະຕຸ້ນBewegungsreaktion mit Beziehung zur Reizquelle
ອານາເຂດຂົ້ວໂລກໄຕ້ທັງຫມົດAlle antarktischen Gebiete
ພືດທີ່​ປູກ​ເພື່ອ​ໃຊ້​​ເປັນ​ອາຫານ​ສັດKulturen, die als Futter fuer Nutzvieh dienen
ພືດ ຕາມທີ່ກໍານົດກັນທາງພືດສາດ; ສໍາລັບພືດທີ່ເປັນປະໂຍດ ໃຊ້ <‧>; ໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄອບຄົວພືດແຕ່ລະຢ່າງດ້ວຍPflanzen als botanischer Begriff; fuer Nutzpflanzen <‧> benutzen. Siehe auch die einzelnen Pflanzenfamilien
ຢາ ຫຼື ສານ ສໍາລັບຄວບຄຸມສັດຕູພືດຈໍາພວກຕົວເຫມືອນຂີ້ກະເດືອນທີ່ພົບໃນພືດ ຫຼື ໃນດິນ; ສໍາລັບຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໃນສັດ ໃຫ້ໃຊ້Zur Bekaempfung von Pflanzen- oder Bodennematoden; fuer Medikamente gegen Nematoden in Tieren <‧> benutzen
ປ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດGaenzlich von menschlichen Aktivitaeten unberuehrte Waelder
ສໍາລັບໃຊ້ກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆVon Pestiziden, Medikamenten und anderen chemischen Substanzen
ສໍາລັບຄົນ ແລະ ສັດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບດິນ ໃຊ້Fuer Menschen und Tiere <‧> benutzen; fuer den Boden <‧> benutzen
ການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຜົນມີລົດຊາດດີທີ່ສຸດ ຫຼື ມີສະພາບ ຫຼື ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດEin Produkt zur vollen Entwicklung, also Geschmack, bestes Reifestadium oder erwuenschter Qualitaet, bringen
Zeige Seite 1. Gefunden: 343 zur Phrase ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງພືດ passende Sätze.Gefunden in 0,819 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.