Übersetzungen in Deutsch:

  • Lieferbedingungen   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (1)

warunki frachtu
Lieferbedingungen

Beispielsätze mit "Warunek frachtu", Translation Memory

add example
pl W tym względzie SNCF gwarantuje zaoferować każdemu innemu podmiotowi, który przedłoży o nie wniosek, takie same warunki, jak te przyznane Sernam na rozwój kolejowego transportu frachtu- TBE
de In diesem Zusammenhang garantiert die SNCF allen anderen Unternehmen, die dies beantragen, beim Ausbau von Frachtdiensten mit der Bahn (TBE) die gleichen Bedingungen, die Sernam erhalten hat
pl Opłaty za transport wewnętrzny i fracht od przesyłek przeznaczonych na wywóz, dokonywanych lub powierzonych przez rządy na warunkach korzystniejszych niż w przypadku przesyłek krajowych
de inländische Transport- und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom Staat zu Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben werden, die günstiger sind als für den Inlandsversand
pl W artykule ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ usługi trampowe zdefiniowano jako transport towarów luzem lub w otwartych ładowniach (break-bulk) statkiem wyczarterowanym w całości lub w części jednemu lub więcej załadowcom na podstawie umowy czarteru na rejs lub na czas, lub umowy innego rodzaju na rejsy nieregularne i nieogłaszane, w przypadku których stawki frachtu są w każdym przypadku swobodnie negocjowane zgodnie z warunkami podaży i popytu
de Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ definiert Trampdienste als Massenguttransporte oder Transporte von Massengütern in Umschließungen (break-bulk) in einem Schiff, das von einem oder mehreren Verladern auf der Grundlage eines Reise- oder Zeitchartervertrags oder eines anderen Vertrages für nicht regelmäßige oder nicht angekündigte Fahrten ganz oder teilweise gechartert wird, wenn die Frachtraten nach Maßgabe von Angebot und Nachfrage von Fall zu Fall frei ausgehandelt werden
pl Komisja popełniła błędy przy porównaniu cen importu tytoniu z cenami eksportu, ponieważ ceny importu dotyczą warunków CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht), podczas gdy ceny eksportowe tytoniu z UE odnoszą się do warunków FOB (franco statek
de Der Kommission unterliefen Fehler beim Vergleich der Einfuhr- und Ausfuhrpreise, da es sich bei den verwendeten Einfuhrpreisen um cif-Preise (Kosten, Fracht, Versicherung), bei den Ausfuhrpreisen für EU-Tabak jedoch um fob-Preise (free on board) handelte
pl Opłaty za transport wewnętrzny i fracht od przesyłek przeznaczonych na wywóz, dokonywanych lub powierzonych przez rządy na warunkach korzystniejszych niż w przypadku przesyłek krajowych
de inländische Transport-und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom Staat zu Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben werden, die günstiger sind als für den Inlandsversand
pl Stwierdzono, że warunki sprzedaży produktu przeznaczonego do wywozu są ustalane przez eksporterów/producentów objętych próbą w czasie nowego OD zazwyczaj na zasadzie cif (koszt, ubezpieczenie i fracht
de Die Untersuchung ergab, dass die Ausfuhrverkäufe der Ausführer/Hersteller der Stichprobe im neuen UZ in der Regel auf cif-Basis (Kosten, Versicherungen und Fracht) erfolgten
pl jest zdania, że rozwój euro-śródziemnomorskiej sieci transportowej opartej na nowoczesnych połączeniach krzyżowych oraz opracowanie wspólnej strategii na rzecz ulepszenia współpracy, koordynacji i rozwoju to podstawowe warunki powodzenia euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu; uważa za niezwykle ważne, aby państwa południowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego mogły korzystać z lepszego wzajemnego powiązania z transeuropejskimi sieciami transportowymi i aby mogły uczestniczyć w określaniu przyszłych projektów priorytetowych i ich wprowadzaniu w życie; w tym kontekście wzywa do zbadania możliwości ulepszenia dróg transportu morskiego, jako kwestii priorytetowej, oraz zmniejszenia kosztów związanych z usługami frachtu morskiego
de ist der Auffassung, dass der Aufbau eines auf modernen Infrastrukturen basierenden Verkehrsnetzes Europa-Mittelmeer sowie eine Strategie für eine bessere Zusammenarbeit, Koordinierung und Entwicklung grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg der Freihandelszone sind; ist ferner der Auffassung, dass die Interoperabilität der transeuropäischen Verkehrsnetze mit den Ländern im südlichen und östlichen Mittelmeerraum unbedingt verbessert werden muss und dass diese Länder an der Auswahl und Umsetzung der künftigen vorrangigen Vorhaben teilhaben können müssen; fordert in diesem Zusammenhang, eine umgehende Verbesserung der Seeverkehrslinien und eine Senkung der Kosten der Seefrachtdienste in Erwägung zu ziehen
pl W tym względzie, SNCF gwarantuje zaoferować każdemu innemu podmiotowi, który przedłoży o nie wniosek, takie same warunki, jak te przyznane Sernam na rozwój kolejowego transportu frachtu- TBE
de In diesem Zusammenhang garantiert die SNCF allen anderen Unternehmen, die dies beantragen, beim Ausbau von Frachtdiensten per Bahn (TBE) die gleichen Bedingungen, die Sernam erhalten hat
pl Komisja przypomina również, że w przypadku rozważanej przez władze francuskie sprzedaży Sernam w całości (aktywa i pasywa) warunki decyzji (przejęcie działalności transportu drogowego Sernam przez inne przedsiębiorstwa i zmiana działalności Sernam skierowana na fracht kolejowy) powinny, w każdym przypadku, stosować się
de Die Kommission weist ferner darauf hin, dass bei einem Verkauf von Sernam im Ganzen (Aktiva und Passiva), wie er von den französischen Behörden geplant ist, in jedem Fall die Bedingungen dieser Entscheidung einzuhalten sind (Übernahme der Straßentransporttätigkeit der Sernam durch andere Unternehmen, Diversifizierung der Aktivitäten hin zum Frachtdienst mit der Bahn
pl Floty pływające pod tanią banderą działają w warunkach uprzywilejowanych w porównaniu z flotami pływającymi pod krajową banderą, a dochody z frachtu są sposobem obchodzenia przepisów podatkowych, a nie uchylania się od płacenia podatku
de Die unter einer Billigflagge fahrenden Flotten genießen gegenüber den Flotten unter nationalen Flaggen einen Wettbewerbsvorteil und mit den eingenommenen Frachtgebühren wird die offizielle Steuergesetzgebung umgangen, aber nicht hintergangen
pl W art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ usługi trampowe zdefiniowano jako transport towarów luzem lub w otwartych ładowniach (break-bulk) statkiem wyczarterowanym w całości lub w części jednemu lub więcej załadowcom na podstawie umowy czarteru na rejs lub na czas, lub umowy innego rodzaju na rejsy nieregularne i nieogłaszane, w przypadku których stawki frachtu są w każdym przypadku swobodnie negocjowane zgodnie z warunkami podaży i popytu
de Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ definiert Trampdienste als Massenguttransporte oder Transporte von Stückgut (break-bulk) in einem Schiff, das von einem oder mehreren Verladern auf der Grundlage eines Reise- oder Zeitchartervertrags oder eines anderen Vertrages für nicht regelmäßige oder nicht angekündigte Fahrten ganz oder teilweise gechartert wird, wenn die Frachtraten nach Maßgabe von Angebot und Nachfrage von Fall zu Fall frei ausgehandelt werden
pl pod warunkiem że przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli twierdzi się, że pozwany ma prawa do ładunku lub frachtu albo że takie prawa miał w czasie działań ratowniczych lub udzielenia pomocy
de diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Beklagte Rechte an der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur Zeit der Bergungs-oder Hilfeleistungsarbeiten hatte
pl przyjmuje do wiadomości podejmowane przez Komisję wysiłki na rzecz wzrostu udziału rynkowego frachtu kolejowego w ciągle bardzo trudnej sytuacji
de nimmt die Bemühungen der Kommission zur Kenntnis, auf ein Wachstum der Marktanteile des Schienengüterverkehrs in einem nach wie vor schwierigen Umfeld hinzuwirken
pl telematyka transportu: należy w pełni wykorzystać transeuropejskie sieci telekomunikacyjne w celu dostarczania usług ukierunkowanych na użytkownika w dziedzinie wsparcia logistycznego dla przemysłów transportowych oraz w dziedzinie rozwoju usług z wartością dodaną, takich jak usługi informacyjne, zintegrowane usługi płatnicze i rezerwacji, planowanie podróży i kierowanie na trasie oraz zarządzanie frachtem i parkiem
de Verkehrstelematik: Transeuropäische Telekommunikationsdienste sollten in vollem Umfang genutzt werden, um benutzerorientierte Dienste in den Bereichen der logistischen Unterstützung des Verkehrswesens und der Entwicklung von Mehrwertdiensten wie Informationsdiensten, integrierten Zahlungs-und Reservierungssystemen, Reiseplanung und Streckenberatung sowie Fracht-und Transportmittelmanagement zu fördern
pl fracht i poczta
de Fracht und Post
pl Transportowy lot lub seria lotów w celu publicznego transportu pasażerów i/lub frachtu i poczty za wynagrodzeniem lub w formie wynajmu
de Ein Flug oder eine Reihe von Flügen zur öffentlichen Beförderung von Fluggästen und/oder Fracht und Post gegen Entgelt
pl Wniosek ten został jednak odrzucony, ponieważ nie uznano za właściwe korygowanie krajowych kosztów frachtu dla kosztów frachtu zwróconych towarów w przypadku gdy sprzedaż została częściowo lub w całości odwołana
de Dieser Antrag wurde jedoch zurückgewiesen, da es nicht angemessen erschien, eine Berichtigung für inländische Frachtkosten im Zusammenhang mit zurückgesandten Waren vorzunehmen, wenn die Verkäufe ganz oder teilweise storniert wurden
pl Jednocześnie Terminal ‧ został przebudowany do celów odprawy frachtu i był wykorzystywany przez DHL do wygaśnięcia odpowiedniej umowy najmu w roku
de Gleichzeitig wurde Terminal ‧ für die Frachtabfertigung umgebaut und von DHL bis zum Ende des betreffenden Mietvertrages im Jahr ‧ genutzt
pl Klasyfikacja ruchu, niezależnie od jego rodzaju (pasażerowie, fracht i poczta), jest identyczna z klasyfikacją odcinka lotu jaki odbył danystatek powietrzny
de Für die Beförderungsleistung ist unabhängig von der Verkehrsart die gleiche Klassifikation (Fluggäste, Fracht, Post) zu verwenden wie für die von dem Luftfahrzeug zurückgelegte Teilstrecke
pl Aby odzwierciedlić poziom ceny na granicy Wspólnoty, średnie ceny eksportowe zostały skorygowane o odpowiednie koszty frachtu i ubezpieczenia
de Dabei wurden die durchschnittlichen Ausfuhrpreise um die entsprechenden Fracht- und Versicherungskosten berichtigt, um das Preisniveau an der Grenze der Gemeinschaft zu erhalten
pl Stosowne ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego to ceny dla niezależnych klientów, dostosowane w razie konieczności do poziomu ex-works, tj. z wyłączeniem kosztów frachtu we Wspólnocie i po odliczeniu rabatów i obniżek
de Bei den entsprechenden Verkaufspreisen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft handelte es sich um die Verkaufspreise für unabhängige Abnehmer, die, sofern erforderlich, durch entsprechende Berichtigungen auf die Stufe ab Werk (ohne Frachtkosten innerhalb der Gemeinschaft und nach Abzug von Preisnachlässen und Mengenrabatten) gebracht wurden
pl Cały fracht i poczta załadowane do lub wyładowane ze statku powietrznego
de Sämtliche Fracht und Post, die in ein Luftfahrzeug eingeladen oder aus ihm ausgeladen werden
pl Na tej podstawie w stosownych przypadkach dokonano dostosowań w odniesieniu do transportu (łącznie z kosztami przeładunku), frachtu morskiego i kosztów ubezpieczenia, kosztów pakowania i kredytu
de Auf dieser Grundlage wurden gegebenenfalls Berichtigungen für Transport- und Bereitstellungs-, Seefracht-, Versicherungs-, Verpackungs- und Kreditkosten vorgenommen
pl W związku z tym dokonano niezbędnych dostosowań obejmujących różnice w kosztach frachtu, ubezpieczenia i transportu śródlądowego
de So wurden Berichtigungen für Unterschiede bei den Fracht-, Versicherungs- und Inlandstransportkosten vorgenommen
Zeige Seite 1. Gefunden: 81901 zur Phrase Warunek frachtu passende Sätze.Gefunden in 6,435 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.