Übersetzungen in Deutsch:

  • Vorprüfung   
    (  f)

Beispielsätze mit "badanie wstępne", Translation Memory

add example
pl wstępne badanie dla potrzeb postępowania w rozważanych sprawach mieszczących się w ramach postanowień sekcji IV
de eine erste Prüfung zur Bearbeitung von Anträgen, die im Rahmen von Abschnitt ‧ geprüft werden
pl Każdemu pacjentowi należy wykonać wstępne badanie okulistyczne
de Alle Patienten sollten sich zu Beginn der Behandlung einer Augenuntersuchung unterziehen
pl wstępne badanie z użyciem Turkey/England/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Turkey/England/‧/‧ (H‧N
pl BADANIE WSTĘPNE
de VORPRÜFUNG
pl Komisja przeprowadziła wstępne badanie orzeczenia Sądu Najwyższego Salwadoru w sprawach ‧-‧ oraz ‧-‧ i uznała za konieczne dalsze przeanalizowanie skutków prawnych tego orzeczenia w celu ustalenia, czy uzasadniają one czasowe cofnięcie szczególnego rozwiązania motywacyjnego
de Bei der vorläufigen Prüfung des Urteils des Obersten Gerichtshofs von El Salvador in den Rechtssachen ‧-‧ und ‧-‧ gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass zur Klärung der Frage, ob die Rechtswirkungen dieses Urteils eine vorübergehende Rücknahme der Sonderregelung rechtfertigen, eine weitere Analyse dieser Rechtswirkungen erforderlich ist
pl kod laboratorium przeprowadzającego wstępne badanie
de Code des an der Eingangsanalyse beteiligten Labors
pl wstępne badanie z użyciem szczepu Turkey/England/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Turkey/England/‧/‧ (H‧N
pl W przypadku gdy badanie ‧-dniowe jest stosowane jako wstępne do badań długoterminowych toksyczności przewlekłej, w obu badaniach powinien być użyty podobny pokarm
de Wird eine ‧-Tage-Studie als Vorstudie für eine Langzeitstudie über chronische Toxizität verwendet, sollte in beiden Studien die gleiche Nahrung verabreicht werden
pl wstępne badanie przy użyciu szczepu turkey/England/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Turkey/England/‧/‧ (H‧N
pl Prowadzone jest również wstępne badanie sytuacji w zakresie patentów w celu upewnienia się o innowacyjnym charakterze badań
de Außerdem wird zuvor die Patentlage untersucht, damit der innovative Charakter der Forschung gewährleistet ist
pl Badanie wstępne
de Anfangsuntersuchung
pl Wstępne badanie zgłoszenia i decyzje Komisji
de Vorläufige Prüfung der Anmeldung und Entscheidungen der Kommission
pl Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptaków
de Eine Untersuchung mittels M-Gen-PCR wird empfohlen; bei Positivbefund ist unverzüglich (auf jeden Fall innerhalb von zwei Wochen) der Spaltbereich zu analysieren, um festzustellen, ob ein Motiv eines hoch pathogenen AI-Stamms (HPAI) oder eines gering pathogenen AI-Stamms (LPAI) vorliegt
pl Komisja przeprowadziła wstępne badanie środków na rzecz CWP, łącznie ze środkami, których nie zbadano w poprzedniej decyzji i uznała, że jej stanowisko zostało potwierdzone, mianowicie iż doszło do przyznania pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
de Die Kommission nahm eine vorläufige Prüfung der Maßnahmen zugunsten CWP, einschließlich der Maßnahmen, die in der vorherigen Entscheidung nicht untersucht wurden, vor und sah sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ EG-Vertrag vorliegt
pl U pacjentów, u których wstępne leczenie imatynibem w dawce ‧ lub ‧ mg było nieskuteczne przeprowadzono badanie otwarte, randomizowane, nieporównawcze wieloośrodkowe
de Eine unverblindete, randomisierte, nicht-vergleichende multizentrische Studie wurde mit Patienten durchgeführt, die auf die ursprüngliche Behandlung mit ‧ oder ‧ mg Imatinib nicht ansprachen
pl Wstępne badanie rynku potwierdziło opinie stron, że w przypadku powlekanych płyt wiórowych koszty transportu są mniej istotne niż dla płyt surowych
de Die Untersuchung in Phase I bestätigte die Auffassung der beteiligten Unternehmen, dass Transportkosten für beschichtete Spanplatten eine geringere Rolle spielen als für Rohspanplatten
pl Organ ds. badania zdarzeń lotniczych odpowiedzialny za badanie jest upoważniony do poinformowania ofiar i członków ich rodzin lub ich stowarzyszeń lub do podania do wiadomości publicznej uwag merytorycznych, informacji o procedurze badania zdarzenia lotniczego, w miarę możliwości wstępnych sprawozdań lub wniosków lub zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, pod warunkiem że nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na realizację celu badania i jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
de Die leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle ist berechtigt, Opfer und deren Angehörige oder deren Vereinigungen zu informieren oder Informationen zu veröffentlichen über die Tatsachenfeststellungen, den Fortgang der Sicherheitsuntersuchung, etwaige vorläufige Berichte oder Schlussfolgerungen und/oder Sicherheitsempfehlungen, sofern dies die Ziele der Sicherheitsuntersuchung nicht beeinträchtigt und die anwendbaren Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten uneingeschränkt eingehalten werden
pl wstępne badanie z użyciem Ostrich/Denmark/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Ostrich/Denmark/‧/‧ (H‧N
pl Władze Niemiec zwróciły uwagę Komisję na fakt, że wstępne badanie kompletności dokumentacji wydaje się spełniać wymogi załącznika ‧ do dyrektywy dotyczących danych oraz informacji
de Die deutschen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Unterlagen nach erster Prüfung die Anforderungen an die Daten und Informationen gemäß Anhang ‧ der Richtlinie zu erfuellen scheinen
pl Po wstępnym przygotowaniu pojazdu zgodnie z ppkt ‧.‧., badany pojazd jest poddawany badaniu typu I (część pierwsza i druga
de Nach der Vorkonditionierung des Fahrzeugs nach Absatz ‧.‧ wird mit dem Prüffahrzeug ein Fahrzyklus der Prüfung Typ I (Teile ‧ und ‧) durchgeführt
pl Badanie, określone w ppkt ‧.‧.‧, należy poprzedzić badaniem, w którym do środka odniesienia urządzenia sprzęgającego przykładane jest stopniowo wzrastające obciążenie wstępne wynoszące trzykrotną wartość dopuszczalnego obciążenia pionowego zalecanego przez producenta, rozpoczynając od wstępnego obciążenia ‧ daN
de Vor der Prüfung gemäß Nummer ‧.‧.‧ ist eine Prüfung durchzuführen, bei der – beginnend mit einer Last von ‧ daN – unter allmählicher Erhöhung eine Vertikallast auf die Bezugsmitte der Anhängekupplung aufgebracht wird, die das Dreifache der vom Hersteller angegebenen höchstzulässigen vertikalen Stützlast beträgt
Zeige Seite 1. Gefunden: 86514 zur Phrase badanie wstępne passende Sätze.Gefunden in 43,16 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.