Übersetzungen in Deutsch:

  • Vorprüfung   
    (  f)

Beispielsätze mit "badanie wstępne", Translation Memory

add example
pl Badanie wstępne
de Anfangsuntersuchung
pl Decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na ‧ r. ustanowiono dwa etapy działań przygotowawczych na ‧ r.: w pierwszym rzędzie badanie wstępne przeprowadzone na podstawie procedury udzielania zamówień publicznych, a następnie kolejny etap realizowany z dotacji
de Mit dem Beschluss ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Oktober ‧ betreffend die Annahme eines Beschlusses über die Finanzierung einer vorbereitenden Maßnahme im Bereich der Kontrollstellen im Jahr ‧ wurden zwei Phasen für die vorbereitende Maßnahme ‧ festgelegt: erstens eine Vorstudie durch Auftragsvergabe und zweitens die Vergabe von Finanzhilfen
pl wstępne badanie dla potrzeb postępowania w rozważanych sprawach mieszczących się w ramach postanowień sekcji IV
de eine erste Prüfung zur Bearbeitung von Anträgen, die im Rahmen von Abschnitt ‧ geprüft werden
pl kod laboratorium przeprowadzającego wstępne badanie
de Code des an der Eingangsanalyse beteiligten Labors
pl wstępne badanie z użyciem szczepu Turkey/England/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Turkey/England/‧/‧ (H‧N
pl Wstępne badanie środka wykazało ponadto, że gospodarstwa rolne i leśne przynajmniej częściowo skorzystały z pomocy
de Darüber hinaus hat die vorläufige Prüfung der Maßnahme ergeben, dass die Beihilfe zumindest teilweise land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zugute kam
pl Każdemu pacjentowi należy wykonać wstępne badanie okulistyczne
de Alle Patienten sollten sich zu Beginn der Behandlung einer Augenuntersuchung unterziehen
pl Wstępne wyniki tych konsultacji przedstawiono zainteresowanym stronom na konferencji w sprawie zrównoważonych modeli finansowania sportu lokalnego na rynku wewnętrznym, zorganizowanej w Brukseli w dniu 16 lutego przez podmiot prowadzący badanie.
de Die ersten Ergebnisse dieser Konsultationen wurden vor Interessengruppen auf einer Konferenz über nachhaltige Förderungsmittel für den Breitensport im Binnenmarkt präsentiert, die vom Auftragnehmer der Studie am 16. Februar in Brüssel veranstaltet wurde.
pl Wstępne badanie rynku potwierdziło opinie stron, że w przypadku powlekanych płyt wiórowych koszty transportu są mniej istotne niż dla płyt surowych
de Die Untersuchung in Phase I bestätigte die Auffassung der beteiligten Unternehmen, dass Transportkosten für beschichtete Spanplatten eine geringere Rolle spielen als für Rohspanplatten
pl U pacjentów, u których wstępne leczenie imatynibem w dawce ‧ lub ‧ mg było nieskuteczne przeprowadzono badanie otwarte, randomizowane, nieporównawcze wieloośrodkowe
de Eine unverblindete, randomisierte, nicht-vergleichende multizentrische Studie wurde mit Patienten durchgeführt, die auf die ursprüngliche Behandlung mit ‧ oder ‧ mg Imatinib nicht ansprachen
pl Warunkiem wstępnym dla budowy rurociągu powinno być prawdziwie niezależne badanie oddziaływania na środowisko pod nadzorem Komisji, które określiłoby podmiot odpowiedzialny za potencjalne szkody, oraz ratyfikowanie przez Rosję konwencji z Espoo.
de Voraussetzung für den Bau der Pipeline sollten eine wahrhaft unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfung unter Aufsicht der Kommission, eine Einigung auf Haftung für potenzielle Schäden und die Ratifizierung des Espoo-Übereinkommens durch Russland sein.
pl wstępne badanie z użyciem szczepu Duck/Denmark/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Duck/Denmark/‧/‧ (H‧N
pl wstępne badanie z użyciem szczepu teal/England/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Teal/England/‧/‧ (H‧N
pl mając na uwadze, że naukowcy potrzebują kapitału zakładowego na wstępne badanie rynku, opracowanie projektów pilotażowych i demonstracyjnych oraz prototypów roboczych, przy tworzeniu firm i komercjalizacji nowych produktów powstałych w wyniku badań, a także mając na uwadze, że kapitał wysokiego ryzyka jest niezbędny dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
de in der Erwägung, dass Wissenschaftler finanzielle Starthilfe brauchen, um Marktbewertungen durchzuführen, Pilot- und Demonstrationsprojekte und funktionierende Prototypen zu entwickeln, wenn sie Unternehmen gründen oder neue Forschungserzeugnisse auf den Markt bringen wollen; und in der Erwägung, dass Risikokapital für das spätere Wachstum des Unternehmens notwendig ist
pl Wstępne badanie Komisji ujawniło później inne środki przyznane Chupa Chups, a mianowicie
de Die Voruntersuchung der Kommission ergab später zusätzliche Maßnahmen zugunsten von Chupa Chups, und zwar
pl Komisja przeprowadziła wstępne badanie orzeczenia Sądu Najwyższego Salwadoru w sprawach ‧-‧ oraz ‧-‧ i uznała za konieczne dalsze przeanalizowanie skutków prawnych tego orzeczenia w celu ustalenia, czy uzasadniają one czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego
de Im Rahmen einer vorläufigen Prüfung des Urteils des Obersten Gerichts von El Salvador in den Rechtssachen ‧-‧ und ‧-‧ gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass zur Klärung der Frage, ob die Rechtswirkungen dieses Urteils eine vorübergehende Zurücknahme der Sonderregelung rechtfertigen, eine weitere Analyse dieser Rechtswirkungen erforderlich ist
pl Wstępne badanie szukania zakresu może być pomocne w wybraniu właściwych stężeń badanych
de Ein Vorversuch kann die Auswahl geeigneter Testkonzentrationen erleichtern
pl Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptaków
de Eine Untersuchung mittels M-Gen-PCR wird empfohlen; bei Positivbefund ist unverzüglich (auf jeden Fall innerhalb von zwei Wochen) der Spaltbereich zu analysieren, um festzustellen, ob ein Motiv eines hoch pathogenen AI-Stamms (HPAI) oder eines gering pathogenen AI-Stamms (LPAI) vorliegt
pl W przypadku gdy badanie jest prowadzone jako wstępne do badań toksyczności przewlekłej długoterminowej, w obu badaniach należy wykorzystać ten sam gatunek/rasę
de Wird die Studie als Vorstudie für eine Langzeitstudie über chronische Toxizität durchgeführt, sollten in beiden Studien dieselbe Art/Rasse verwendet werden
pl Komitet Nadzoru będzie kontynuował badanie sprawozdań dotyczących dochodzeń trwających dłużej niż dziewięć miesięcy przekazywanych przez dyrektora generalnego OLAF-u za ‧ r. wraz z analizą załączonych do tych sprawozdań ocen wstępnych informacji
de Der Überwachungsausschuss wird die vom Generaldirektor des OLAF übersandten Neunmonatsberichte für den Zeitraum ‧ zusammen mit einer die Berichte begleitenden Studie der Bewertungen erster Informationen weiter prüfen
pl Przeprowadzono także jedno nieporównawcze badanie z randomizacją pacjentów w przewlekłej fazie, u których nie uzyskano odpowiedzi po wstępnym leczeniu imatynibem w dawce ‧ lub ‧ mg
de Eine randomisierte, nicht-vergleichende Studie wurde an Patienten in der chronischen Phase durchgeführt, die nicht auf eine initiale Behandlung mit ‧ oder ‧ mg Imatinib ansprachen
Zeige Seite 1. Gefunden: 86514 zur Phrase badanie wstępne passende Sätze.Gefunden in 14,94 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.