Aussprache: IPA: /ˈpʂɛlɛf/ ˈpʃɛlɛf  

Übersetzungen in Deutsch:

 • Überlauf   
   
  urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu
   
  Urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu.
 • Überweisung   
  (  f)
   
  wystąpienie z brzegów, przelanie
 • Abtretung   
  (  f)
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Zession   
  (  f) (noun   )
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Einzahlung   
 • Transfer   
 • hochwasserentlastung   
 • Überlastung   
 • Übertragung   
 • übertragen     

Andere Bedeutungen:

 
otwór w urządzeniach sanitarnych zapobiegający wylaniu się wody

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (9)

format przelewu
Überweisungsformat
polecenie przelewu
Überweisungsauftrag
polecenie przelewu bankowego
Banküberweisungsorder
przelew bankowy
Eilüberweisung; Bankrimesse; Banküberweisung
przelew testowy
Testtransaktion
przelew uzależniony od dochodu
bedürftigkeitsabhängige Transfer
system przelewów elektronicznych
Elektronischer Zahlungsverkehr

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "przelew", Translation Memory

add example
pl Zgodnie z celami wyszczególnionymi w akapicie drugim, niniejszą dyrektywę stosuje się do wszelkich przelewów bankowych nieprzekraczających kwoty ‧ ECU
de Entsprechend der Zielsetzung im zweiten Erwägungsgrund sollte diese Richtlinie für alle Überweisungen über einen Betrag von weniger als ‧ ECU gelten
pl W takim przypadku przelew pierwszej kwoty rekompensaty finansowej określonej w art. ‧ protokołu powinien nastąpić do dnia ‧ sierpnia ‧ r
de In diesem Fall muss die erste Tranche des Finanzbeitrags gemäß Artikel ‧ des Protokolls vor dem ‧. September ‧ gezahlt werden
pl W celu zwiększenia wydajności systemów płatniczych na obszarze całej Wspólnoty należy ustalić maksymalny jednodniowy czas realizacji wszystkich inicjowanych przez zleceniodawcę i niewymagających przeliczenia waluty płatności, takich jak przelewy bankowe i przekazy pieniężne. Do wszystkich innych rodzajów płatności, takich jak płatności zainicjowane przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem
de Für alle anderen Zahlungen, z.B. solche, die vom oder über den Zahlungsempfänger angewiesen werden (wie Lastschriften oder Kartenzahlungen), sollte-- sofern der Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstnutzer nicht ausdrücklich eine längere
pl zauważa, że w wyniku dochodzenia OLAF stwierdził, że osiem przelewów nie było zgodnych z przepisami i zalecił odzyskanie nadpłaconych kwot od zainteresowanych urzędników; zauważa z zadowoleniem, że wszystkie środki odzyskano już na początku ‧ r.; zauważa także, że w odniesieniu do sześciu pracowników OLAF zalecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a w przypadku pięciu z nich przekazał także akta władzom belgijskim
de nimmt zur Kenntnis, dass OLAF nach einer Untersuchung festgestellt hat, dass acht Überweisungen vorschriftswidrig erfolgten, und empfohlen hat, die zuviel gezahlten Beträge von den betreffenden Beamten zurückzufordern; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass alle Einziehungen Anfang des Jahres ‧ abgeschlossen waren; nimmt ferner zur Kenntnis, dass OLAF hinsichtlich sechs Beschäftigten empfohlen hat, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, und dass es bei fünf von ihnen auch Akten an die belgischen Behörden weitergeleitet hat
pl Przelewy wychodzące
de Aufwendungen aus Übertragungen
pl przenaszalność odnosi się do możliwości uruchomienia środków ulokowanych w danym instrumencie finansowym przez wykorzystanie uproszczonych form rozliczeń, takich jak czeki, polecenia przelewu, bezpośrednie obciążenie konta lub podobnych
de Übertragbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit, in Finanzinstrumenten angelegte Gelder unter Nutzung von Zahlungsmöglichkeiten wie Schecks, Überweisungsaufträge, Lastschriften oder ähnliches zu mobilisieren
pl Stawia on w niekorzystnej sytuacji pracowników najemnych i osoby wykonujące działalność na własny rachunek, którzy pragną osiedlić się w innym Państwie Członkowskim i z tego powodu pragną dokonać przelewu powyższego kapitał bądź wartości wykupu
de Sie benachteilige die Arbeitnehmer und Selbständigen, die sich in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen wollten und die aus diesem Anlass die genannten Kapitalbeträge oder Rückkaufwerte übertragen wollten
pl dokonywanie przelewów części wynagrodzenia do Państwa Członkowskiego innego niż miejsce zatrudnienia
de Überweisung eines Teils der Dienstbezüge in einen anderen Mitgliedstaat als den Mitgliedstaat der dienstlichen Verwendung
pl W celu zapewnienia prawidłowego podziału środków, organizacje te powinny być niedochodowe, a pokwitowania opłat i przelewów z tytułu praw autorskich powinny być całkowicie przejrzyste
de Um die korrekte Zuweisung der Gelder zu gewährleisten, sollten diese Gesellschaften keinen Erwerbszweck verfolgen, und ihre Belege über den Einzug und die Zuweisung der Lizenzeinnahmen sollten umfassend transparent sein
pl dokonywanie przelewów części wynagrodzenia członków instytucji do Państwa Członkowskiego innego niż miejsce zatrudnienia
de Überweisung eines Teils der Dienstbezüge von Mitgliedern des Organs in einen anderen Mitgliedstaat als den Mitgliedstaat der dienstlichen Verwendung
pl Zwrot, o którym mowa w ust. ‧ lit. b) i ust. ‧ jest dokonywany w ciągu ‧ dni, gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekiem bankowym w wysokości pełnego kosztu biletu według ceny zakupu, za niewykonaną część lub części podróży oraz za już wykonaną część lub części podróży, jeżeli podróż nie prowadzi już w żaden sposób do realizacji pierwotnego planu podróży
de Die in Absatz ‧ Buchstabe b und Absatz ‧ genannte Erstattung des vollen Fahrpreises in der entrichteten Höhe für den Teil oder die Teile der Fahrt, die nicht durchgeführt wurden, sowie für bereits durchgeführte Teile, falls die Fahrt im Hinblick auf die ursprünglichen Reisepläne des Fahrgastes zwecklos geworden ist, erfolgt binnen sieben Tagen durch Barzahlung, elektronische Überweisung, Gutschrift oder Scheck
pl polecenia przelewu
de Überweisungsaufträge
pl Wpływające przelewy
de Erträge aus Übertragungen
pl Tym samym, jeżeli odwołanie do banków zostanie zastąpione odwołaniem do instytucji kredytowych zgodnie z definicją zawartą z skonsolidowanej dyrektywie bankowej, to należałoby uwzględnić, że niektóre instytucje kredytowe objęte zakresem zastosowania tej dyrektywy nie wykonują operacji gotówkowych (np. instytucje pieniądza elektronicznego), podczas gdy inne, wyłączone spod zakresu tej dyrektywy (np. instytucje pocztowe dokonujące przelewów gotówkowych), w przeszłości okazały się być ważne dla wymiany pieniądza gotówkowego na euro
de Wenn daher die Bezugnahme auf Banken durch eine Bezugnahme auf Kreditinstitute im Sinne der Definition der konsolidierten Bankenrichtlinie ersetzt wird, ist zu berücksichtigen, dass einige Kreditinstitute, die vom Geltungsbereich der Richtlinie erfasst werden, keine Bargeschäfte tätigen (z. B. E-Geldinstitute), während andere, die nicht vom Geltungsbereich der Richtlinie erfasst werden (z. B. Postgiroämter), sich in der Vergangenheit als wichtig für die Umstellung auf den Euro erwiesen haben
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ marca ‧ r. – Tsirimiagos przeciwko Komitetowi Regionów (Służba publiczna- Urzędnicy- Wynagrodzenie- Wypłata części wynagrodzenia poza państwo miejsca zatrudnienia- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) załącznika ‧ do starego statutu- Konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe- Wypłata nienależnych kwot- Wymogi- Niezgodność z prawem przelewów- Oczywistość niezgodności z prawem
de Rechtssache F-‧/‧: Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste Kammer) vom ‧. März ‧- Tsirimiagos/Ausschuss der Regionen (Öffentlicher Dienst- Beamte- Vergütung- Überweisung eines Teils der Bezüge außerhalb des Lands der dienstlichen Verwendung- Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. b des Anhangs ‧ des alten Statuts- Bausparkonto- Forderung aus ungerechtfertigter Bereicherung- Voraussetzungen- Fehler bei den Überweisungen- Offensichtlichkeit des Fehlers
pl Kwoty powyższe zostaną udostępnione zleceniodawcy w ciągu czternastu dni roboczych od daty złożenia wniosku przez zleceniodawcę, o ile kwota transgranicznego przelewu bankowego nie została wcześniej złożona na rachunku instytucji beneficjenta
de Dem Auftraggeber werden diese Beträge spätestens vierzehn Bankgeschäftstage nach dem Zeitpunkt, zu dem er den Anspruch geltend gemacht hat, zur Verfügung gestellt, es sei denn, die der grenzueberschreitenden Überweisung entsprechenden Beträge wurden inzwischen dem Konto des Instituts des Begünstigten gutgeschrieben
pl Przelew lub przeniesienie praw lub aktywów na zabezpieczenie (assignment of rights or deposit assets for collateral purposes); zastaw (pledge) oraz transakcje odwracalne (repo
de Übertragung von Rechten oder hinterlegten Vermögenswerten zur Besicherung, als Pfand und/oder Pensionsgeschäft
pl Zdaniem Komisji, liberalizacja przepływów kapitałowych ułatwiła realizację przelewów transgranicznych na obszarze UE
de Nach Ansicht der Kommission hat die Liberalisierung des Kapitalverkehrs grenzüberschreitende Geldüberweisungen innerhalb der EU erleichtert
pl Jeśli zlecenie transgranicznego przelewu bankowego nie zostało zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w instrukcjach przekazanych przez tę instytucję, instytucja pośrednicząca podejmuje starania, w miarę możliwości, wypłaty kwoty objętej zleceniem
de Ist die grenzueberschreitende Überweisung nicht abgewickelt worden, weil letzteres Institut eine fehlerhafte oder unvollständige Anweisung erteilt hat, so hat das zwischengeschaltete Institut sich im Rahmen des Möglichen um die Erstattung des Betrags der grenzueberschreitenden Überweisung zu bemühen
pl Głównym źródłem finansowania działalności nadawcy publicznego są roczne przelewy otrzymywane od państwa
de Die wesentlichen Finanzierungsquellen der PSB (Public Service Broadcasters = öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten) sind die jährlichen Zahlungen des Staates
pl zauważa, że kontrola wewnętrzna dotycząca przelewów wynagrodzeń, która została zakończona w ‧ r. i która obejmowała dogłębny przegląd wszystkich istniejących przelewów ujawniła, że istniały niedociągnięcia jeżeli chodzi o podział funkcji w tym obszarze (funkcje związane z przelewami i kontrolą wewnętrzną), a środowisku kontroli należało nadać większy priorytet w związku z przedmiotowym ryzykiem; zauważa także, że w lutym ‧ r. miały miejsce dalsze działania związane z zaleceniami wewnętrznego audytora; apeluje do administracji Komitetu Regionów o zapewnienie pełnej realizacji wszystkich zaleceń audytu
de nimmt zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der Überweisung eines Teilbetrags der Bezüge durchgeführte interne Prüfung, die im Jahr ‧ abgeschlossen wurde und die eine gründliche Überprüfung aller bestehenden Überweisungen umfasste, ergeben hat, dass in diesem Bereich Schwachstellen bezüglich des Grundsatzes der Aufgabentrennung (Einleitung von Vorgängen und interne Überprüfung) bestanden und dem Kontrollumfeld angesichts der diesbezüglichen Risiken eine höhere Priorität hätte eingeräumt werden müssen; nimmt ferner zur Kenntnis, dass den Empfehlungen des Internen Prüfers im Februar ‧ Folge geleistet wurde; fordert die Verwaltung des AdR nachdrücklich auf, für die vollständige Umsetzung aller als Ergebnis der Prüfung ausgesprochenen Empfehlungen zu sorgen
pl zgodnie z informacją Komisji w sprawie stosowania prawa konkurencji WE do transgranicznych przelewów bankowych‧, zwiększenie konkurencji na rynku transgranicznych przelewów bankowych powinno doprowadzić do poprawy jakości usług i obniżenia cen
de Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über die Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln auf grenzueberschreitende Überweisungssysteme dürfte ein grösserer Wettbewerb auf dem Markt für Überweisungen zu einer besseren Qualität der Dienstleistungen und zu niedrigeren Preisen führen
pl Przelew krwi powodował podział pomiędzy naszymi narodami i brat stawał przeciwko bratu.
de Blutvergießen entzweite unsere Völker und machte Brüder zu Feinden.
pl sprawdzanie i wykonywanie poleceń przelewu części wynagrodzenia (art. ‧ załącznika ‧ regulaminu, Warunki zatrudnienia innych pracowników
de Prüfung und Durchführung der Anträge auf Überweisung eines Teils der Bezüge (Anhang ‧ Artikel ‧ des Statuts und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten
pl Płatności dokonywane są z reguły za pośrednictwem rachunku bankowego lub pocztowego, o ile to możliwe – przelewem bankowym lub, jeżeli jest to uzasadnione, czekiem
de Die Zahlungen werden in der Regel über ein Bank- oder Postkonto vorgenommen, nach Möglichkeit per Überweisung oder, sofern gute Gründe vorliegen, per Scheck
Zeige Seite 1. Gefunden: 396 zur Phrase przelew passende Sätze.Gefunden in 0,568 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.