Aussprache: IPA: /ˈpʂɛlɛf/ ˈpʃɛlɛf  

Übersetzungen in Deutsch:

 • Überlauf   
   
  urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu
   
  Urządzenie lub budowla służąca do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika lub przewodu.
 • Überweisung   
  (  f)
   
  wystąpienie z brzegów, przelanie
 • Abtretung   
  (  f)
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Zession   
  (  f) (noun   )
   
  praw. prawniczy przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami
 • Einzahlung   
 • Transfer   
 • hochwasserentlastung   
 • Überlastung   
 • Übertragung   
 • übertragen     

Andere Bedeutungen:

 
otwór w urządzeniach sanitarnych zapobiegający wylaniu się wody

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Polnisch Deutsch. (9)

format przelewu
Überweisungsformat
polecenie przelewu
Überweisungsauftrag
polecenie przelewu bankowego
Banküberweisungsorder
przelew bankowy
Eilüberweisung; Bankrimesse; Banküberweisung
przelew testowy
Testtransaktion
przelew uzależniony od dochodu
bedürftigkeitsabhängige Transfer
system przelewów elektronicznych
Elektronischer Zahlungsverkehr

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "przelew", Translation Memory

add example
pl dokonywanie przelewów części wynagrodzenia członków instytucji do Państwa Członkowskiego innego niż miejsce zatrudnienia
de Überweisung eines Teils der Dienstbezüge von Mitgliedern des Organs in einen anderen Mitgliedstaat als den Mitgliedstaat der dienstlichen Verwendung
pl niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymogi co do realizacji transgranicznych przelewów bankowych, w szczególności wymogi, do których powinny się stosować instytucje oferujące usługi w zakresie transgranicznych przelewów bankowych, w tym obowiązek realizacji transgranicznego przelewu bankowego zgodnie z instrukcjami klienta
de Diese Richtlinie legt ferner Mindestanforderungen für die Ausführung-insbesondere hinsichtlich der Qualität-fest, an die sich die Institute, die grenzueberschreitende Überweisungsdienstleistungen anbieten, zu halten haben; dazu gehört auch die Verpflichtung, die grenzueberschreitende Überweisung gemäß den Anweisungen des Kunden auszuführen
pl Operacje dotyczące przelewów i przeliczeń
de Überweisungen und Umtauschtransaktionen
pl wzywa Komisję do zapewnienia większej jasności przepisów prawnych w odniesieniu do stosowania MIF w transgranicznych przelewach bankowych, w szczególności zaś do określenia okresu przejściowego po zakończeniu którego powinno być możliwe utrzymanie MIF, pod warunkiem że przestrzegane są wytyczne Komisji, które jak najszybciej należy przyjąć i które są oparte na zasadzie przejrzystości i porównywalności oraz przestrzeganiu kosztów usług świadczonych przez dostawców usług płatniczych i opłat za nie
de fordert die Kommission auf, für Rechtsklarheit hinsichtlich der Erhebung eines Interbankenentgelts für grenzüberschreitende Lastschriften zu sorgen, was insbesondere für die Festlegung eines Übergangszeitraums gilt, nach dessen Ablauf es möglich sein sollte, Interbankenentgelte beizubehalten, sofern sie den Leitlinien der Kommission entsprechen, die möglichst rasch verabschiedet werden und auf den Grundsätzen der Transparenz und der Vergleichbarkeit sowie der Beobachtung der Kosten und Gebühren für von den Zahlungsverkehrsdienstleistern erbrachte Leistungen beruhen sollten
pl Przelew wierzytelności oraz subrogacja umowna
de Übertragung der Forderung
pl Dla danego transgranicznego przelewu bankowego instytucja, o ile pragnie zawrzeć z klientem transakcję, musi na żądanie klienta złożyć przyrzeczenie dotyczące czasu, jaki zajmie realizacja przelewu, oraz należnych opłat i prowizji, niezależnie od kosztów związanych z zastosowanym kursem wymiany
de Ein Institut muß auf Ersuchen eines Kunden hinsichtlich einer grenzueberschreitenden Überweisung, zu der die erforderlichen Angaben gemacht worden sind, in bezug auf die Frist für die Ausführung der Überweisung sowie die damit verbundenen Provisionen und Gebühren-ausgenommen diejenigen im Zusammenhang mit dem anzuwendenden Wechselkurs-bindende Zusagen machen, es sei denn, es wünscht keine Geschäftsbeziehungen zu dem betreffenden Kunden aufzunehmen
pl Zgodnie z tym, co stwierdzono powyżej, tę kwotę można rozdzielić na płatności przekazywane z tak zwanych funduszy wyrównawczych ([...] mln EUR) i przelewy z funduszu AOR do funduszu FOR a następnie, z funduszu FOR, na rzecz to nadawców publicznych (‧,‧ mln EUR
de Wie bereits dargestellt, kann dieser Betrag in Zahlungen aus den so genannten Erstattungsfonds ([...] Mio. EUR) und Zahlungen aus der AOR an den FOR sowie anschließend aus dem FOR an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (‧,‧ Mio. EUR) aufgeschlüsselt werden
pl Uwagi ogólne EBC zauważa, że zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia dotyczy nie tylko elektronicznych płatności transgranicznych i poleceń przelewu, lecz również transgranicznych poleceń zapłaty
de Allgemeine Anmerkungen Die EZB stellt fest, dass der Anwendungsbereich des Verordnungsvorschlags nicht nur grenzüberschreitende elektronische Zahlungsvorgänge und Überweisungen, sondern auch grenzüberschreitende Lastschriften umfasst
pl Przelew lub przeniesienie praw na zabezpieczenie będą ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]
de Die Übertragung zum Zwecke der Besicherung ist gemäß den Rechtsvorschriften von [Staat] rechtsgültig und durchsetzbar
pl Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez amerykańskie służby wywiadowcze (debata
de Überwachung der Übermittlung von Bankdaten durch die amerikanischen Geheimdienste (Aussprache
pl Czeki i przelewy pocztowe lub bankowe muszą być opatrzone dwoma podpisami: księgowego i urzędnika zatwierdzającego lub jego przedstawiciela
de Die Schecks und die Bank- oder Postüberweisungen tragen zwei Unterschriften: die des Rechnungsführers und die des Anweisungsbefugten oder eines Vertreters
pl Zmienna obejmuje wszystkie wpływające przelewy
de Diese Variable umfasst sämtliche Erträge aus Übertragungen
pl Przelewy ad hoc
de Ad-hoc-Zahlungen
pl wzywa do ściślejszej współpracy Rady i Komisji z zarządem i udziałowcami SWIFT w Europie dla osiągnięcia lepszych wyników w zamrażaniu kont umieszczonych na czarnej liście i eliminowaniu przelewów gotówkowych wypływających z tych kont lub na nie wpływających
de fordert eine verstärkte Zusammenarbeit des Rates und der Kommission mit dem Management und den Genossenschaftern von SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) in Europa, um beim Einfrieren von auf der Schwarzen Liste stehenden Konten und der Verhinderung von Geldtransfers von diesen Konten bzw. auf diese Konten bessere Ergebnisse zu erzielen
pl sprawdzanie i wykonywanie poleceń przelewu części wynagrodzenia (art. ‧ załącznika ‧ regulaminu, Warunki zatrudnienia innych pracowników
de Prüfung und Durchführung der Anträge auf Überweisung eines Teils der Bezüge (Anhang ‧ Artikel ‧ des Statuts und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten
pl Kopie dowodów płatności lub przelewów przesyła się do NORMA na potwierdzenie dokonania płatności
de Die Zahlungsbelege oder Nachweise für telegrafische Zahlungen sind der NORMA als Zahlungsnachweise in Kopie zu übermitteln
pl Oddziały i filie Banku Saderat objęte zakresem zastosowania art. ‧ powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, o wszelkich dokonanych lub otrzymanych przez nie przelewach środków pieniężnych, o nazwach/nazwiskach stron, kwocie i dacie transakcji, w terminie pięciu dni roboczych od dokonania lub otrzymania danego przelewu środków
de Die in den Anwendungsbereich des Artikels ‧ fallenden Zweigstellen und Tochterunternehmen der Bank Saderat unterrichten die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, wie auf den in Anhang ‧ aufgeführten Internetseiten angegeben, über alle von ihnen ausgeführten oder bei ihnen eingegangenen Geldtransfers, die Namen der Beteiligten, die Höhe und das Datum der Transaktion innerhalb von fünf Arbeitstagen nach deren Ausführung oder Eingang
pl Załamanie na rynku kredytów, niepewność wywołana depresją oraz spadek handlu międzynarodowego, przepływów inwestycji i przelewów dokonywanych przez pracowników emigrantów to główne kanały, którymi rozlewał się kryzys, poprzedzony wielką chwiejnością cen podstawowych produktów i artykułów żywnościowych, wywołany w warunkach masowego braku równowagi globalnej.
de Kreditverknappung, Unsicherheit aufgrund der Depression und der Rückgang des internationalen Handels, von Investitionen und der Überweisungen von Emigranten sind die Hauptursachen für die Ausweitung der Krise, in deren Vorfeld bereits starke Preisschwankungen für Grundprodukte und Nahrungsmittel zu verzeichnen waren und die in einem Umfeld massiven globalen Ungleichgewichts auftrat.
pl określenie systemu zarządzania finansowego pozwalającego na dokonanie przelewu z EFRR (najlepiej także z odpowiednich państwowych ośrodków współfinansujących) na pojedynczy rachunek dla każdego programu oraz na szybkie i jawne przekazanie tych funduszy do ich beneficjentów końcowych; wspólne ustalenia mogą w tym celu obejmować podpisanie umowy między różnymi organami państw uczestniczących w programie, jak również zobowiązanie poszczególnych partnerów, na poziomie programu, do podpisania umowy w sprawie ich wspólnych obowiązków finansowych i prawnych
de Festlegung eines Systems für die finanzielle Verwaltung, das die Überweisung der EFRE-Mittel (und nach Möglichkeit auch der entsprechenden nationalen Kofinanzierungsmittel) auf ein einziges Konto je Programm sowie eine rasche und transparente Weiterleitung dieser Finanzmittel an die Endbegünstigten ermöglicht; diese gemeinsamen Bestimmungen können hierzu die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den verschiedenen Behörden der an dem Programm beteiligten Staaten vorsehen sowie die Verpflichtung für die einzelnen Partner auf Projektebene, zudem eine Vereinbarung über ihre jeweiligen finanziellen und rechtlichen Pflichten zu unterzeichnen
pl wspieranie wzajemnego rozwoju jako sposobu na wykorzystanie potencjału, który reprezentują sobą społeczności imigrantów w państwach UE dla rozwoju krajów pochodzenia; w tym celu Komitet uważa za konieczne ułatwianie przesyłania pieniędzy do krajów pochodzenia imigrantów poprzez obniżenie kosztów i wykorzystanie oficjalnych systemów przelewów
de Förderung der gemeinsamen Entwicklung als Weg, das Potenzial der Einwanderergemeinschaften in den EU-Mitgliedstaaten für die Entwicklung der Herkunftsländer zu nutzen; dazu ist es notwendig, die Geldtransfers der Einwanderer in ihre Herkunftsländer zu erleichtern, indem sie kostengünstiger gestaltet und über die offiziellen Überweisungssysteme abgewickelt werden
pl Zmienna obejmuje wszystkie rodzaje wydatków na rzecz członków systemów emerytalnych i członków ich rodzin będących na ich utrzymaniu, przelewy wychodzące itd
de Diese Variable umfasst sämtliche Arten von Aufwendungen für die Mitglieder des Pensionssystems und deren Angehörige, alle geleisteten Übertragungen usw
pl Komisja unika w miarę możliwości dokonywania takich przelewów, jeśli ma dostępne lub dające się zgromadzić aktywa w walutach, których potrzebuje
de Besitzt die Kommission verfügbare oder flüssige Guthaben in der benötigten Währung, so vermeidet sie soweit möglich derartige Transferierungen
pl przelew bankowy w ecu na konto posiadane przez Urząd; lub
de Überweisungen in Ecu auf ein Postscheckkonto des Amtes
pl Przelewy ad hoc środków do TV‧ z Funduszu Radiowego dotyczyły również opłat abonamentowych, które zostały TV‧ oddane do dyspozycji na podstawie decyzji rządu
de Auch bei der Ad-hoc-Zahlung von Mitteln aus dem Rundfunk- und Fernsehfonds an TV‧ geht es um Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehgebühren, die TV‧ mit staatlichem Beschluss zur Verfügung gestellt wurden
pl Płatności są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Agencji
de Die Zahlungen erfolgen durch Überweisung auf das Bankkonto der Agentur
Zeige Seite 1. Gefunden: 396 zur Phrase przelew passende Sätze.Gefunden in 0,361 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.