Übersetzungen in Deutsch:

 • Luftverunreinigung   
  (  f)
   
  obecność w atmosferze nadmiernej ilości gazów, pyłów lub promieniowania powstałych na skutek działalności człowieka
 • Luftverschmutzung   
  (  f)
 • luftverschmutzung   

Beispielsätze mit "zanieczyszczenie powietrza", Translation Memory

add example
pl Zdecydowaliśmy się na obszary obejmujące zanieczyszczenie powietrza, hałas i zatory.
de Wir haben uns für die Bereiche Luftverschmutzung, Lärm und Stau entschieden.
pl Te wartości docelowe powinny odnosić się do tymczasowych celów wynikających ze zintegrowanej strategii wspólnotowej mającej na celu zwalczanie zakwaszenia powietrza i ozonu w warstwie przyziemnej, która również stanowi podstawę dla dyrektywy ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza
de Diese Zielwerte sollten den Zwischenzielen entsprechen, die aus der integrierten Gemeinschaftsstrategie zur Bekämpfung der Versauerung und des bodennahen Ozons abgeleitet werden und auch die Grundlage für die Richtlinie ‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Oktober ‧ über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe bilden
pl Należy uwzględnić zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem, natomiast inaczej rzecz się ma w przypadku zatorów, gdyż nie powstają one wyłącznie z winy przewoźników drogowych.
de Während jedoch Luftverschmutzung und Lärmbelastung berücksichtigt werden müssen, ist dies für Verkehrsstaus nicht zutreffend, da diese nicht ausschließlich durch den Güterverkehr verursacht werden.
pl Podkreśla, że redukcja emisji przemysłowych jest szczególnie ważna w przypadku zanieczyszczenia powietrza
de betont, dass die Verringerung der Industrieemissionen vor allem hinsichtlich der Luftverschmutzung von Bedeutung ist
pl uważa, że do poprawy jakości powietrza można doprowadzić jedynie poprzez szybsze odnowienie floty samochodów, a także wprowadzanie do obrotu mniejszej ilości pojazdów powodujących zanieczyszczenie; uważa, że należy wprowadzić środki finansowe, które będą dla konsumentów zachętą do wymiany ich starych samochodów na modele w mniejszym stopniu zanieczyszczające środowisko
de ist der Auffassung, dass sich die Luftqualität verbessern lässt, wenn neben der Einführung umweltfreundlicherer Fahrzeuge die Flotte schneller erneuert wird, und den Bürgern finanzielle Anreize zum Ersatz ihrer Autos durch umweltfreundlichere Modelle geboten werden müssen
pl Wpływ i mechanizmy emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na klimat, zubożenie warstwy ozonowej i przenikanie węgla (oceany i wody śródlądowe, lasy i gleby
de Auswirkungen und Mechanismen von Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffen auf Klima, Abbau der Ozonschicht und Kohlenstoffsenken (Meere und Binnengewässer, Wälder, Böden
pl zważywszy, że kategoria kompresyjnych silników zapłonowych objętych niniejszą dyrektywą przyczynia się w znaczącym stopniu do zanieczyszczenia powietrza przez NOx i PT, w szczególności w porównaniu z zanieczyszczeniami pochodzącymi z sektora transportu drogowego
de Ein beträchtlicher Anteil der Luftverschmutzung durch NOx und Partikel, insbesondere im Vergleich zu den Abgasen aus dem Straßenkraftverkehr, geht auf die Kategorie der Motoren mit Kompressionszündung zurück, für die mit dieser Richtlinie eine Regelung erlassen werden soll
pl przypomina o potrzebie promowania pozytywnego wizerunku żeglugi bliskiego zasięgu w aspekcie ochrony środowiska, w szczególności gdy chodzi o zanieczyszczenie wody i powietrza oraz o potrzebie ustanowienia w związku z tym minimalnych wymogów środowiskowych, takich jak stosowanie paliw o niskiej zawartości siarki i limitów emisji (SOX, NOX, CO‧, itp.) do atmosfery i wody; uważa, że należy poświęcić większą uwagę na promocję Koncepcji czystych statków, która została przyjęta na piątej konferencji ministrów państw Morza Północnego, która odbyła się w ‧ r
de erinnert daran, dass das positive Umwelt-Image des Kurzstreckenseeverkehrs insbesondere in Bezug auf die Wasser- und Luftverschmutzung gefördert werden muss, und dass deshalb Umweltmindestanforderungen wie der Einsatz schwefelarmer Brennstoffe und Emissionsgrenzen (für den Ausstoß von SOX, NOX, CO‧ usw...) in die Luft und ins Wasser festgelegt werden müssen; vertritt die Auffassung, dass auch der Förderung des sogenannten Clean Ship"- Konzeptes, das auf der fünften Nordsee-Ministerkonferenz im Jahre ‧ angenommen worden war, größeres Gewicht beigemessen werden sollte
pl Ozon jest zanieczyszczeniem o charakterze transgranicznym powstającym w atmosferze w wyniku emisji zanieczyszczeń pierwotnych, których dotyczy dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza
de Ozon ist ein grenzüberschreitender Schadstoff, der sich in der Atmosphäre durch Emissionen von Primärschadstoffen bildet, die Gegenstand der Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Oktober ‧ über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe sind
pl Instalacje do spalania odpadów komunalnych określone w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych [‧] oraz w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych [‧]
de Müllverbrennungsanlagen für Siedlungsmüll im Sinne der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Verhütung der Luftverunreinigung durch neue Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll und der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Verringerung der Luftverunreinigung durch bestehende Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll mit einer Kapazität von über ‧ t pro Stunde
pl Ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń - zanieczyszczenia powietrza stanowią główne zmartwienie 54% społeczeństwa francuskiego.
de Unter allen Verschmutzungsarten bildet die Luftverschmutzung die Hauptsorge von 54 % der Franzosen.
pl na piśmie - Dyrektywa o eurowinietach III pozwoli państwom członkowskim - jeżeli sobie tego życzą - obciążać użytkowników dróg kosztami zewnętrznymi (zanieczyszczenie powietrza, hałas), dzięki czemu będzie można w końcu wprowadzić zasadę "zanieczyszczający płaci” w transporcie drogowym.
de schriftlich. - Die Eurovignette III wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, sofern sie dies wünschen, Straßennutzern externe Kosten (Luftverschmutzung, Lärm, Umweltbelastung) in Rechnung zu stellen, sodass schließlich das Verursacherprinzip im Straßenverkehr eingeführt wird.
pl Państwa członkowskie będą zatem mogły włączyć do podatków lub opłat rzeczywiste koszty zanieczyszczenia powietrza i hałasu wygenerowane przez ruch drogowy, podczas gdy dotychczas można było pobierać jedynie koszty infrastrukturalne.
de Die Mitgliedstaaten werden dann die Möglichkeit haben, Kosten für verkehrsbedingte Luftverschmutzung und Lärm in Steuern oder Mautgebühren zu berücksichtigen, wogegen bisher nur Straßennutzungsgebühren erhoben werden konnten.
pl Celem takiego podejścia jest ogólna redukcja stężenia tego zanieczyszczenia na poziomie tła miejskiego i zapewnienie dużej części populacji korzyści wynikających z poprawy jakości powietrza
de Dieser Ansatz sollte auf eine generelle Senkung der Konzentrationen im städtischen Hintergrund abzielen, um für große Teile der Bevölkerung eine bessere Luftqualität zu gewährleisten
pl Wspólnotowy program polityki i działań w dziedzinie środowiska przyrodniczego i trwałego rozwoju[‧] uznaje za podstawową zasadę, że wszyscy ludzie powinni być skutecznie chronieni przed rozpoznanymi zagrożeniami zdrowia powodowanymi przez zanieczyszczenia powietrza i że wymaga to w szczególności kontroli emisji ditlenku azotu (NO‧), cząstek stałych zawieszonych w gazie (PT)-czarny dym i innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla (CO
de Im Programm der Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung wird als grundlegendes Prinzip anerkannt, daß alle Personen wirksam gegen Gesundheitsgefahren infolge der Luftverschmutzung geschützt werden sollen und daß hierzu insbesondere die Begrenzung der Emissionen von Stickstoffdioxid (NO‧), Partikeln-schwarzem Rauch, und anderen Schadstoffen wie Kohlenstoffmonoxid (CO) notwendig ist
pl stężenie zanieczyszczenia i w rozrzedzonym gazie spalinowym wyrażone w częściach na milion, skorygowane o ilość i zawartą w powietrzu do rozrzedzania
de die Konzentration des Schadstoffs i im verdünnten Abgas in ppm, unter Berücksichtigung der Menge des Schadstoffs i in der Verdünnungsluft korrigiert
pl Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. ‧/‧ powinien być interpretowany w ten sposób, że w przypadku niebezpieczeństwa przekroczenia dopuszczalnych wartości lub progów alarmowych, bezpośrednio dotknięte tym jednostki mogą domagać się od właściwych organów krajowych sporządzenia planu działań, także wówczas gdy na podstawie prawa krajowego przysługują im inne środki umożliwiające wystąpienie do tych organów o podjęcie środków w celu zwalczania zanieczyszczenia atmosferycznego
de Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. September ‧ über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. September ‧ ist dahin auszulegen, dass unmittelbar betroffene Einzelne im Fall der Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte oder der Alarmschwellen bei den zuständigen nationalen Behörden die Erstellung eines Aktionsplans erwirken können müssen, auch wenn sie nach nationalem Recht über andere Handlungsmöglichkeiten verfügen sollten, um diese Behörden dazu zu bringen, Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung zu treffen
pl zauważa brak powiązań pomiędzy rozwojem i użyciem alternatywnych źródeł energii oraz redukcją zanieczyszczenia powietrza, jak również brak podkreślenia konieczności rozwoju transportu publicznego i eksploatowania alternatywnych źródeł energii w oparciu o planowanie strategiczne
de stellt fest, dass Entwicklung und Nutzung alternativer Energiequellen einerseits und Senkung der Luftverschmutzung andererseits nicht miteinander in Zusammenhang gebracht werden und dass nicht hinreichend betont wird, dass die öffentlichen Verkehrsmittel und die alternativen Energiequellen im Rahmen einer strategischen Planung entwickelt werden müssen
pl W przypadku oceny zanieczyszczenia w pobliżu źródeł punktowych należy obliczyć liczbę punktów pomiarowych dla pomiarów stałych, biorąc pod uwagę zgęszczenie źródeł emisji, prawdopodobną strukturę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i potencjalne narażenie ludności
de Zur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nähe von Punktquellen ist die Zahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen unter Berücksichtigung der Emissionsdichte, der wahrscheinlichen Verteilung der Luftschadstoffe und der möglichen Exposition der Bevölkerung zu berechnen
pl Korki przyczyniają się w dużej mierze do zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i marnotrawienia paliwa.
de Verkehrsstaus sind für einen großen Teil der Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Kraftstoffverschwendung verantwortlich.
pl Państwo Członkowskie nie może samodzielnie osiągnąć w stopniu wystarczającym redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń z ciągników rolniczych lub leśnych oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego cel ten zostanie lepiej osiągnięty przez zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków, jakie mają zostać podjęte przeciwko zanieczyszczeniu powietrza przez takie pojazdy
de Die Ziele der Verringerung der Schadstoffemissionen von land-und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie des einwandfreien Funktionierens des Binnenmarktes für diese Fahrzeuge können nicht in ausreichendem Maße von den einzelnen Mitgliedstaaten erreicht werden, sondern lassen sich wirkungsvoller durch die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durcht diese Fahrzeuge erzielen
pl Zanieczyszczenia niewymienione w załączniku I do dyrektywy w sprawie jakości powietrza
de In Anhang I der Luftqualität-Richtlinie nicht aufgeführte Schadstoffe
pl W związku z powyższym nalegam, byśmy monitorowali zanieczyszczenie powietrza z dużą częstotliwością - tak się składa, że robimy to gruntownie - a także monitorowali zanieczyszczenie gleby.
de Aus diesem Grund fordere ich dringend dazu auf, dass wir die Luftverschmutzung sehr häufig kontrollieren - was wir übrigens sorgsam tun - und dass wir auch die Bodenverschmutzung überwachen.
pl podkreśla, że jakości powietrza wewnątrz budynków nie można poprawić bez globalnego podejścia uwzględniającego wielorakie źródła zanieczyszczenia- urządzenia spalinowe, sprzęty, meble i działalność człowieka, oraz wnosi, aby Komisja opracowała Zieloną Księgę poświęconą problemowi zanieczyszczeń wewnątrz budynków
de erinnert daran, dass die Luftqualität in Innenräumen nur mit einem umfassenden Ansatz unter Einbeziehung der verschiedenen Verschmutzungsquellen verbessert werden kann (Verbrennungsvorrichtungen, Ausrüstungen, Anlagen und menschliche Tätigkeit) und fordert die Kommission auf, ein Grünbuch über die besonderen Probleme der Umweltbelastung in Haushalten vorzulegen
pl strategia tematyczna w celu wzmocnienia spójnej i zintegrowanej polityki w sprawie zanieczyszczenia powietrza w celu uwzględnienia priorytetów dla przyszłych działań, ocena i, gdzie właściwe, aktualizacja norm jakości powietrza i krajowych pułapów emisji w celu realizacji długookresowego zadania nie przekraczania obciążeń i poziomów krytycznych oraz opracowania lepszych systemów zbierania informacji, modelowania i prognozowania
de Entwicklung einer thematischen Strategie für die Stärkung einer kohärenten und integrierten Politik zur Bekämpfung der Luftverschmutzung; diese soll Prioritäten für weitere Maßnahmen sowie die Überprüfung und gegebenenfalls die Änderung von Luftqualitätsnormen und nationalen Emissionsobergrenzen im Hinblick auf das langfristige Ziel, die mit dem Konzept der kritischen Eintragsraten und Konzentrationen (critical loads and levels) definierten Werte nicht zu überschreiten, umfassen sowie die Entwicklung besserer Informationserfassungs-, Modellierungs-und Vorhersagesysteme
Zeige Seite 1. Gefunden: 11681 zur Phrase zanieczyszczenie powietrza passende Sätze.Gefunden in 5,022 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.