Übersetzungen in Deutsch:

 • Luftverunreinigung   
  (  f)
   
  obecność w atmosferze nadmiernej ilości gazów, pyłów lub promieniowania powstałych na skutek działalności człowieka
 • Luftverschmutzung   
  (  f)
 • luftverschmutzung   

Beispielsätze mit "zanieczyszczenie powietrza", Translation Memory

add example
W komunikacie Komisji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza określono szereg możliwych środków wspólnotowychIn der Mitteilung der Kommission über eine Thematische Strategie zur Luftreinhaltung wird eine ganze Reihe möglicher Gemeinschaftsmaßnahmen genannt
Dlatego głosowałam za tą umową, w której obie strony zobowiązują się przyjąć międzynarodowe normy społeczno-środowiskowe mające doprowadzić do znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem i złagodzenia oddziaływania emisji z ruchu lotniczego na jakość powietrza, a jednocześnie do opracowania alternatywnych paliw ekologicznych.Deshalb habe ich für das Abkommen gestimmt, in dem sich beide Vertragsparteien neben der Entwicklung nachhaltiger alternativer Kraftstoffe verpflichten, umweltrelevante und soziale Standards anzunehmen, wodurch die Lärmbelastung erheblich reduziert und die Folgen der Emission von Flugverkehr auf die Luftqualität abgemildert werden.
problemy środowiska miejskiego związane, między innymi, z transportem, odpadami i ściekami, zanieczyszczeniem powietrza, hałasem oraz z jakością wody pitnejstadtspezifische Umweltprobleme, unter anderem in Bezug auf Verkehr, Abfälle, Abwasser, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Trinkwasserqualität
Należy dokonać przeglądu prawodawstwa dotyczącego instalacji przemysłowych w celu uproszczenia i wyjaśnienia istniejących przepisów, zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych oraz wdrożenia wniosków zawartych w komunikatach Komisji z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza (zwanej dalej strategią tematyczną dotyczącą zanieczyszczenia powietrza), z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie strategii tematycznej dotyczącej ochrony gleby oraz z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, przyjętych w odpowiedzi na decyzję nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającą szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnegoEs empfiehlt sich, die Rechtsvorschriften über Industrieanlagen zu überarbeiten und die geltenden Bestimmungen zu vereinfachen und klarer zu gestalten, unnötigen Verwaltungsaufwand abzubauen und die Schlussfolgerungen der Mitteilungen der Kommission vom ‧. September ‧ über die thematische Strategie zur Luftreinhaltung (im Folgenden thematische Strategie zur Luftreinhaltung genannt), vom ‧. September ‧ über die thematische Strategie für den Bodenschutz und vom ‧. Dezember ‧ über die thematische Strategie für Abfallvermeidung und-recycling umzusetzen, die in der Folge zu dem Beschluss Nr. ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Juli ‧ über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft ergangen sind
W tym momencie za szkody powodowane zanieczyszczeniem powietrza wciąż płacimy my wszyscy.Derzeit zahlen wir immer noch für die Schäden, die durch die Luftverschmutzung verursacht werden.
Niemniej jednak cała UE jest jeszcze daleka od rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim na obszarach miejskich i w gęsto zaludnionych regionachDennoch ist man in der gesamten EU, und insbesondere in städtischen Gebieten und dicht bevölkerten Regionen, von einer Lösung des Problems der Luftverschmutzung noch weit entfernt
Program rekonstrucji źródeł zanieczyszczenia powietrza zgodnie z wymogami legislacyjnymi ustawy o ochronie powietrzaProgramm zur Senkung der Luftverschmutzung gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Vermeidung der Luftverschmutzung
niskie zanieczyszczenie powietrza i wodyGeringe Luft- und Wasserverschmutzung
Strategia tematyczna w sprawie zanieczyszczenia powietrzaThematische Strategie zur Luftreinhaltung
Decyzja ‧/WE ustanawia system wzajemnej wymiany informacji i danych dotyczących zanieczyszczenia otaczającego powietrzaIn der Entscheidung ‧/EG wird ein System für den Austausch von Informationen und Daten über die Luftverschmutzung geschaffen
Jest też faktem, że skala trudności, jakie mogą wiązać się z transportem drogowym, takich jak zanieczyszczenie powietrza i hałas, a także zagęszczenie ruchu, staje się coraz poważniejsza.Es ist auch eine Tatsache, dass das Ausmaß der Probleme, die dem Straßentransport zugeordnet werden können, wie die Luftverschmutzung und die Lärmbelästigung, immer schwerwiegender wird.
Podkreśla konieczność walki z zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatu, w którą należy włączyć także porty i transport morski, np. przez szybkie przestawienie statków na czyste paliwo oraz sprawne wdrażanie regulacji IMO w sprawie postępowania z balastem wodnymbetont die notwendige Bekämpfung der Luftverschmutzung und des Klimawandels, wobei auch die Häfen und der Seeverkehr einbezogen werden müssen, z.B. durch eine rasche Umstellung auf sauberen Schiffskraftstoff sowie eine zügige Implementierung der Regelungen der IMO zur Behandlung von Ballastwasser von Schiffen
W przypadku oceny zanieczyszczenia w pobliżu źródeł punktowych należy obliczyć liczbę punktów pomiarowych dla pomiarów stałych, biorąc pod uwagę zgęszczenie źródeł emisji, prawdopodobną strukturę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i potencjalne narażenie ludnościZur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nähe von Punktquellen ist die Zahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen unter Berücksichtigung der Emissionsdichte, der wahrscheinlichen Verteilung der Luftschadstoffe und der möglichen Exposition der Bevölkerung zu berechnen
Zanieczyszczenie powietrza, efekt cieplarniany, wypadki w dużym stopniu są zależne od konstrukcji pojazdów i rozwiązań komunikacyjnych.Luftverschmutzung, Treibhauseffekt und Unfälle hängen in großem Maß von der Konstruktion der Fahrzeuge und dem Straßennetz ab.
wkład możliwych do zastosowania środków, w tym środków związanych z paliwami i pojazdami, do osiągania długoterminowych celów Wspólnoty związanych z jakością powietrza, przy uwzględnieniu rozwoju technologicznego oraz wyników nowych badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym wpływu na zdrowie człowieka zawartych w emisjachder Beitrag möglicher Maßnahmen-einschließlich von kraftstoff-und fahrzeugbezogenen Maßnahmen-zur Erreichung der längerfristigen Ziele der Gemeinschaft im Bereich der Luftqualität unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklungen und der Ergebnisse neuer Forschungsarbeiten über Luftverschmutzung, einschließlich Forschungsarbeiten über die Auswirkungen von Partikeln auf die menschliche Gesundheit
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wdraża do prawa Unii zobowiązania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej Konwencją) zatwierdzonej decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz zobowiązania Protokołu do Konwencji z ‧ r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanego dalej Protokołem) zatwierdzonego decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z ‧ r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznychMit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ wurden die Verpflichtungen aus dem Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (nachstehend das Übereinkommen genannt), genehmigt mit Beschluss ‧/‧/EG des Rates vom ‧. Oktober ‧ über den Abschluss- im Namen der Europäischen Gemeinschaft- des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe, sowie aus dem Protokoll zum Übereinkommen von ‧ über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe (nachstehend das Protokoll genannt), genehmigt mit Beschluss ‧/‧/EG des Rates vom ‧. Februar ‧ über den Abschluss- im Namen der Europäischen Gemeinschaft- des Protokolls von ‧ zum Übereinkommen von ‧ über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe, in EU-Recht umgesetzt
Opłaty za przejazd w sektorze transportu będą zatem odzwierciedlać koszty zanieczyszczenia powietrza i hałasu, a także koszty infrastruktury.Mautgebühren für den Verkehrssektor werden daher die mit Luftverschmutzung und Lärmbelastung verbundenen Kosten sowie die Infrastrukturkosten widerspiegeln.
Zanieczyszczenie powietrza ołowiem pochodzącym ze spalania benzyny ołowiowej stanowi ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiskaLuftverschmutzung durch Blei, die von der Verbrennung verbleiten Ottokraftstoffs herrührt, stellt eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt dar
Z uwagi na korzyści płynące z szybkiego zastosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz z uwagi na jej zrównoważony charakter i korzystny wpływ na środowisko państwa członkowskie, stosując przepisy administracyjne, planując struktury i przepisy prawne dotyczące przyznawania pozwoleń na instalacje w odniesieniu do kontroli i redukcji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych, walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz zapobiegania przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do środowiska lub minimalizacji tego procesu, powinny uwzględnić wkład odnawialnych źródeł energii w realizację celów związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, zwłaszcza w porównaniu z instalacjami wytwarzającymi energię ze źródeł nieodnawialnychIm Interesse der raschen Verbreitung von Energie aus erneuerbaren Quellen und im Hinblick auf deren insgesamt große Vorzüge in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen von Verwaltungsvorgängen, Planungsabläufen und der Gesetzgebung, die für die Zulassung von Anlagen in Bezug auf die Verringerung von Schadstoffen und die Überwachung von Industrieanlagen, die Eindämmung der Luftverschmutzung und die Vermeidung oder Verminderung der Ableitung gefährlicher Stoffe in die Umwelt gelten, dem Beitrag der erneuerbaren Energieträger bei der Umsetzung der Umwelt- und Klimaschutzziele insbesondere im Vergleich zu Anlagen, die keine erneuerbaren Energieträger nutzen, Rechnung tragen
mając na uwadze, że choroby układu oddechowego znajdują się na drugim miejscu wśród przyczyn śmierci pod względem wpływu, przewagi i kosztów w Unii, że stanowią one główną przyczynę śmierci dzieci poniżej ‧ roku życia oraz że choroby te w dalszym ciągu się rozwijają, w szczególności z powodu zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynkówin der Erwägung, dass Atemwegserkrankungen bei der Häufigkeit von Todesfällen, der allgemeinen Häufigkeit, der Prävalenz und den Kosten in der Europäischen Union an zweiter Stelle stehen, dass sie die häufigste Todesursache bei Kindern unter ‧ Jahren sind, und dass sie immer häufiger auftreten, hauptsächlich aufgrund von Luftverschmutzung im Freien und in Innenräumen
Nie sądzę, aby przedmiotowy kompromis był właściwą odpowiedzią, zwłaszcza dla takiego kraju, jak Włochy, który jest punktem startowym dla przepływów transportowych będących źródłem bogactwa naszego systemu krajowego wymagającego ochrony poprzez określenie odpowiednich narzędzi do zwalczania zanieczyszczenia powietrza i hałasu, uwzględniających jednak jego specyficzne cechy strukturalne i logistyczne.Ich glaube nicht, dass dieser Kompromiss die richtige Antwort ist, insbesondere für ein Land wie Italien, das ein Ausgangspunkt für Verkehrsströme ist, die den Wohlstand für unser nationales System schaffen und die durch die Bestimmung angemessener Werkzeuge geschützt werden müssen, die Luftverschmutzung und Lärmbelastung bekämpfen werden, aber auch seine besonderen strukturellen und logistischen Eigenschaften berücksichtigen.
wyraża poparcie dla wzmacniania zdolności administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym w obszarze środowiska, a także dla lepszej koordynacji pomiędzy nimi oraz innymi właściwymi władzami, aby możliwe było wdrażanie europejskiego ustawodawstwa w takich kluczowych sektorach jak: gospodarka wodna i gospodarowanie odpadami, jakość powietrza, hałas, ochrona środowiska naturalnego, zanieczyszczenia przemysłowe, chemikalia itdunterstützt den Ausbau von Verwaltungskapazitäten auf lokaler und regionaler Ebene im Umweltbereich und eine bessere Koordinierung zwischen diesen Ebenen und anderen einschlägigen Behörden, damit die europäischen Rechtsvorschriften in Schlüsselbereichen wie Wasserversorgung und Abfallwirtschaft, Luftqualität, Lärmschutz, Naturschutz, Industrieimmissionen, Chemikalien usw. umgesetzt werden können
zważywszy, że kategoria kompresyjnych silników zapłonowych objętych niniejszą dyrektywą przyczynia się w znaczącym stopniu do zanieczyszczenia powietrza przez NOx i PT, w szczególności w porównaniu z zanieczyszczeniami pochodzącymi z sektora transportu drogowegoEin beträchtlicher Anteil der Luftverschmutzung durch NOx und Partikel, insbesondere im Vergleich zu den Abgasen aus dem Straßenkraftverkehr, geht auf die Kategorie der Motoren mit Kompressionszündung zurück, für die mit dieser Richtlinie eine Regelung erlassen werden soll
Widzimy również zanieczyszczenie powietrza.Auch Fälle von Luftverschmutzung können wir sehen.
Komisja wprowadziła w życie Projekt APHEA oceniający koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza przez pojazdy silnikowe na ‧ % PKB UE, a kolejne oceny wskazują na to, że koszty zewnętrzne sięgają ‧ % PKB UE; Komisja wprowadziła w życie Plan Działaniaweiteren Analysen zufolge belaufen sich die externen Kosten auf ‧ % des BIP der Europäischen Union.Die Kommission hat den Aktionsplan
Zeige Seite 1. Gefunden: 11681 zur Phrase zanieczyszczenie powietrza passende Sätze.Gefunden in 3,431 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.