Übersetzungen in Deutsch:

  • Schaedlingsbekämpfung   
  • Schädlingsausrottung   
  • pest Management   
  • schaedlingsbekaempfung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (34)

กลไกการป้องกัน
Antixenose; Resistenzmechanismus; abwehrmechanismus; Abwehrreaktion Im Tier; Abwehrreaktion in der Pflanze; Abwehrantwort; Antibiose; Abwehrmechanismus
การควบคุมป้องกันโรค
Bakterienbekämpfung; krankheitsvorbeugung; Pilzbekämpfung; Prophylaxe; Krankheitsbekämpfung; Krankheitsausrottung; prophylaxe; Krankheitsvorbeugung; Pflanzenkrankheitsbekämpfung
การตอบสนองการป้องกัน
Antibiose; Abwehrmechanismus; Abwehrreaktion Im Tier; Abwehrantwort; Abwehrreaktion in der Pflanze; Resistenzmechanismus; abwehrantwort; Antixenose
การตัดป้องกันโรคและแมลง
Lichtungshieb; Pflegehieb; Bestandesverbesserung; Freihieb; Reinigungshieb; reinigungshieb
การป้องกัน
Interdikt; Verbot; Abwehr; Schutz; Verteidigung; Wehr
การป้องกันการเสียของอาหาร
lebensmittelkonservierung; Lebensmittelkonservierung; Lebensmittelhaltbarmachung
การป้องกันกําจัดแมลง
insektenbekaempfung; Insektenbekämpfung
การป้องกันกําจัดหอย
schneckenbekaempfung; Schneckenbekämpfung
การป้องกันความดุร้าย
Tierschutz; Rechte der Tiere; Verhütung von Grausamkeit; Tiergerechtheit; Schutz der Rechteder Tiere; Wohlbefinden der Tiere; verhuetung von grausamkeit
การป้องกันมลพิษ
Verhütung von Verschmutzung; verhuetung von verschmutzung; Sanierung der Umweltverschmutzung; biologische Schadstoffbehandlung; Reduktion der Verschmutzung; Umweltverschmutzungsbekämpfung
การป้องกันสิทธิของสัตว์
Verhütung von Grausamkeit; Tierschutz; Rechte der Tiere; Schutz der Rechteder Tiere; schutz der rechte der tiere; Tiergerechtheit; Wohlbefinden der Tiere

Beispielsätze mit "การป้องกันกําจัดศัตรูพืช", Translation Memory

add example
th ป้องกันความผิดพลาด
de Fehlerkorrektur
th ตัวช่วยการป้องกันไวรัส
de Assistent für Anti-Virus
th ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันไวรัส
de Anti-Virus Assistent
th เลิกป้องกันแผ่นงาน
de Tabellenschutz aufheben
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
de Mischungen von Duenger mit Herbiziden, Pflanzenwuchsstoffen oder Pestiziden
th เพื่อป้องกันการออกจากระบบ ให้ทําการใช้งานวาระงานนี้ต่อไปโดยการเคลื่อนเมาส์ หรือกดแป้นพิมพ์ใด ๆ
de Um Ihre automatische Abmeldung zu verhindern, müssen Sie die Maus bewegen oder eine Taste drücken
th ตรวจจดหมายโดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัส
de Nachrichten mit Anti-Virus-Programmen prüfen
th หากเปิดใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW ทั้งหมด จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสี ‧ บิตโดยใช้ค่าแกมม่าเชิงเส้น เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพดําถูกประมวลผลในเครื่องมือแก้ไขภาพ ขอแนะนําให้ให้เครื่องมือจัดการสีกับโหมดสีนี้หากปิดการใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสีแบบ ‧ บิต โดยใช้ค่าแกมม่าแบบเส้น BT. ‧ และค่าเปอร์เซ็นต์ของจุดขาวแบบเส้น ‧th-percentile ซึ่งโหมดนี้จะมีความเร็วในการทํางานมีสูงกว่าการถอดรหัสแบบ ‧ บิตสี
de Wenn die Option aktiviert wird, werden alle Rohdateien mit ‧-Bit Farbtiefe unter Benutzung einer linearen Gammakurve dekodiert. Um das Berechnen eines Schwarzbildes zu verhindern empfehlen wir, die Farbverwaltung in diesem Modus zu benutzen.Wenn die Option deaktiviert ist, werden alle Rohdateien mit ‧-Bit Farbtiefe unter Benutzung einer BT.‧-Gammakurve und einem ‧%-Weißpunkt dekodiert. Dieser Modus ist schneller als eine ‧-Bit-Dekodierung
th ป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานมาใช้งานโดยให้ป้อนรหัสผ่านหากต้องการออกหยุดโปรแกรมรักษาจอภาพ
de Verhinderung von potentiell unautorisiertem Zugriff durch Abfrage eines Passwortes, um den Bildschirmschoner zu beenden
th การตรวจค้นของเครื่องมือป้องกันไวรัสเสร็จสิ้นแล้ว
de Suche nach Anti-Virus-Programmen abgeschlossen
th แฟ้มรูปภาพมีการป้องกันการเขียนไว้ จะไม่สามารถทําการบันทึกแฟ้มได้!
de Die Bilddatei ist schreibgeschützt. Die Speicherung des Bildes ist nicht möglich
th ถูกปฏิเสธการเรียกใช้งาน ไม่สามารถเขียนไปยัง % ‧ ได้ แผ่นฟลอปปีดิสก์ในไดรฟ์ % ‧ ดูเหมือนจะมีการป้องกันการเขียนไว้
de Zugriff verweigert. Schreiben auf %‧ nicht möglich. Die Diskette in Laufwerk %‧ ist wahrscheinlich schreibgeschützt
th กลไกการป้องกันของสิ่งมีชีวิต
de Von Organismen
th ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันสแปมของ KMail
de Willkommen beim KMail-Assistenten für Spam-Filter
th ป้องกันแผ่นงาน
de Tabelle schützen
th ป้องกันหน้า
de Seitenschutz
th เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโมเด็มจากโปรแกรมอื่น ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ ควรจะมีการสร้างแฟ้มชั่วคราว เพื่อแสดงว่ามีการใช้งานโมเดมอยู่แล้วขึ้นมา โดยบนระบบลินุกซ์นั้น แฟ้มนี้มักจะเป็น/var/lock/LCK.. ttyS‧ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะให้มีการสร้างแฟ้มล็อคหรือไม่ ได้ที่นี่ ค่าปริยาย: เปิดใช้
de Um andere Programme am Zugriff auf das Modem zu hindern während eine Verbindung besteht, wird eine Datei erstellt, die anzeigt, dass das Modem benutzt wird. Unter Linux wäre eine Beispieldatei/var/lock/LCK..ttyS‧ Hier können Sie bestimmen, ob diese Datei erzeugt wird. Voreinstellung: Ein
th อุปกรณ์ % ‧ ถูกถอดออกก่อนที่จะมีการตัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน การสูญเสียข้อมูลของคุณ กรุณากดที่ปุ่ม " ตัดการเชื่อมต่อ " ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ออก
de Der Media-Player %‧ wurde ohne vorheriges Trennen der Verbindung entfernt. Um Datenverluste zu vermeiden sollten Sie auf Trennen klicken, bevor Sie den Player entfernen
th จดหมายบางฉบับจะมีโฆษณาซึ่งมาในรูปแบบ HTML และจะมีส่วนอ้างอิงบางอย่างไปบนอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านโฆษณาแล้ว (quot; web bugsquot;) ทั้งที่จริงแล้ว มันไม่มีความจําเป็นใด ๆ เลยที่จะต้องเรียกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ส่งสามารถรวมมันเข้าไปในเนื้อหาจดหมายได้โดยตรงอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแสดงผลส่วนข้อความแบบ HTML ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบ ให้เลือกใช้ตัวเลือกใน KMail ต่อไปนี้ คือ ปิดการใช้งาน โดยปริยาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เช่น แสดงภาพในจดหมายแบบ HTML ที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับจดหมาย คุณก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ แต่คุณอาจจะได้รับคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
de Manche E-Mail-Werbung wird als HTML-Text versendet und enthält Referenzen (z. B. auf Bilddateien), die der Absender dazu benutzt, um herauszufinden, ob die Nachricht gelesen wurde (quot;Web-Bugsquot;). Es gibt keinen vernünftigen Grund, Bilder auf diese Art aus dem Internet zu laden, da der Absender die Bilder per Anhang direkt mit der E-Mail versenden kann. Um Sie vor diesem Missbrauch der HTML-Ansicht von KMail zu schützen, ist diese Einstellung standardmäßig nicht aktiviert. Wenn Bilder, die über Referenzen in HTML-Nachrichten eingebunden sind, trotzdem angezeigt werden sollen, können Sie diese Einstellung aktivieren. Sie sollten sich allerdings der möglichen Probleme bewusst sein
th ป้องกันเอกสาร
de & Dokument schützen
th การหว่าน (เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ย),สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
de Von Samen, Duenger, Pestiziden, etc
th ระดับการป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน: Focus Stealing Prevention Level
de Vorbeugung gegen unerwünschte Aktivierung:Focus Stealing Prevention Level
th ตัวเลือกนี้ จะป้องกันไม่ให้มีการบันทึกการเลือกเก็บไว้ในประวัติของคลิปบอร์ด โดยจะมีเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงของคลิปบอร์ดเท่านั้นที่จะถูกบันทึก
de Diese Einstellung verhindert, dass jede Auswahl im Verlaufsspeicher der Zwischenablage registriert wird. Es werden nur noch ausdrückliche Änderungen aufgenommen
th ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้
de Verbrennungsaehnliche Symptome in Pflanzen, verursacht durch Bakterien, Pilze, falsche Verwendung von Pestiziden oder Naehrstoffen; fuer Verletzung von Geweben durch Feuer, Hitze, Elektrizitaet oder Chemikalien <‧> benutzen
Zeige Seite 1. Gefunden: 64 zur Phrase การป้องกันกําจัดศัตรูพืช passende Sätze.Gefunden in 0,398 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.