Übersetzungen in Deutsch:

  • schaedlingsbekaempfung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (86)

การป้องกันพืชปลูก
nutzpflanzenschutz; pflanzenschutz
รป้องกัน
Leitung; Schirmherrschaft; Ägide; Obhut
สิ่งป้องกัน
Panzer; Panzerung; Harnisch; Rüstung; Küraß

Beispielsätze mit "การป้องกันกําจัดศัตรูพืช", Translation Memory

add example
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
de Pflanzung zum Schutz von Kulturen, Boden oder Land gegen schaedliche Umweltfaktoren
th ตัวช่วยการป้องกันสแปม
de Assistent für Spam-Filter
th ป้องกันหน้า
de Seitenschutz
th มีการป้องกันการเขียน
de schreibgeschützt
th ถูกปฏิเสธการเรียกใช้งาน ไม่สามารถเขียนไปยัง % ‧ ได้ แผ่นฟลอปปีดิสก์ในไดรฟ์ % ‧ ดูเหมือนจะมีการป้องกันการเขียนไว้
de Zugriff verweigert. Schreiben auf %‧ nicht möglich. Die Diskette in Laufwerk %‧ ist wahrscheinlich schreibgeschützt
th ป้องกันเอกสารจากการถูกแก้ไข
de Das Dokument vor Veränderungen schützen
th จดหมายบางฉบับจะมีโฆษณาซึ่งมาในรูปแบบ HTML และจะมีส่วนอ้างอิงบางอย่างไปบนอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านโฆษณาแล้ว (quot; web bugsquot;) ทั้งที่จริงแล้ว มันไม่มีความจําเป็นใด ๆ เลยที่จะต้องเรียกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ส่งสามารถรวมมันเข้าไปในเนื้อหาจดหมายได้โดยตรงอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแสดงผลส่วนข้อความแบบ HTML ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบ ให้เลือกใช้ตัวเลือกใน KMail ต่อไปนี้ คือ ปิดการใช้งาน โดยปริยาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เช่น แสดงภาพในจดหมายแบบ HTML ที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับจดหมาย คุณก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ แต่คุณอาจจะได้รับคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
de Manche E-Mail-Werbung wird als HTML-Text versendet und enthält Referenzen (z. B. auf Bilddateien), die der Absender dazu benutzt, um herauszufinden, ob die Nachricht gelesen wurde (quot;Web-Bugsquot;). Es gibt keinen vernünftigen Grund, Bilder auf diese Art aus dem Internet zu laden, da der Absender die Bilder per Anhang direkt mit der E-Mail versenden kann. Um Sie vor diesem Missbrauch der HTML-Ansicht von KMail zu schützen, ist diese Einstellung standardmäßig nicht aktiviert. Wenn Bilder, die über Referenzen in HTML-Nachrichten eingebunden sind, trotzdem angezeigt werden sollen, können Sie diese Einstellung aktivieren. Sie sollten sich allerdings der möglichen Probleme bewusst sein
th KMFolderMaildir:: addMsg: จบการทํางานแบบไม่ปกติ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
de KMFolderMaildir::addMsg: Abbruch zur Vermeidung von Datenverlust
th เว็บไซต์นี้พยายามจะแนบแฟ้มที่อยู่ภายในเครื่องของคุณไปกับการส่งแบบฟอร์ม ซึ่งแฟ้มที่แนบจะถูกเอาออกเนื่องจากการตั้งการป้องกันของคุณ
de Der Server hat versucht, eine Datei von Ihrem Rechner in die Übermittlung der Formulardaten einzubeziehen. Das wurde zu Ihrer Sicherheit unterbunden
th ตัวเลือกเพื่อปรับค่าการป้องกันไวรัสอย่างละเอียด
de Einstellungen zur Feinabstimmung der Behandlung von Nachrichten, die Viren enthalten
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
de Mischungen von Duenger mit Herbiziden, Pflanzenwuchsstoffen oder Pestiziden
th ป้องกันความผิดพลาด
de Fehlerkorrektur
th เวลาป้องกัน (วินาที
de Guard-Dauer (s
th เลิกป้องกันแผ่นงาน
de Tabellenschutz aufheben
th ไม่ป้องกันFocus Stealing Prevention Level
de KeineFocus Stealing Prevention Level
th ป้องกันระบบ KDEName
de KDE-SystemüberwachungName
th ตัวเลือกเพื่อปรับค่าการป้องกันสแปมอย่างละเอียด
de Einstellungen zur Feinabstimmung der Behandlung unerwünschter Nachrichten
th เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโมเด็มจากโปรแกรมอื่น ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ ควรจะมีการสร้างแฟ้มชั่วคราว เพื่อแสดงว่ามีการใช้งานโมเดมอยู่แล้วขึ้นมา โดยบนระบบลินุกซ์นั้น แฟ้มนี้มักจะเป็น/var/lock/LCK.. ttyS‧ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะให้มีการสร้างแฟ้มล็อคหรือไม่ ได้ที่นี่ ค่าปริยาย: เปิดใช้
de Um andere Programme am Zugriff auf das Modem zu hindern während eine Verbindung besteht, wird eine Datei erstellt, die anzeigt, dass das Modem benutzt wird. Unter Linux wäre eine Beispieldatei/var/lock/LCK..ttyS‧ Hier können Sie bestimmen, ob diese Datei erzeugt wird. Voreinstellung: Ein
th ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันสแปม
de & Anti-Spam Assistent
th Konqueror ได้ป้องกันการเปิดหน้าต่างป้อบอัพโดยจาวาสคริปต์จากหน้าเว็บนี้
de Diese Seite wurde davon abgehalten ein neues Fenster mit Hilfe von JavaScript zu öffnen
th การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดิน
de Pflanzung zwischen oder waehrend der regulaeren Kultur, um dem Boden organische Substanz zuzufuehren und/oder als Erosionsschutz
th อุปกรณ์ % ‧ ถูกถอดออกก่อนที่จะมีการตัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน การสูญเสียข้อมูลของคุณ กรุณากดที่ปุ่ม " ตัดการเชื่อมต่อ " ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ออก
de Der Media-Player %‧ wurde ohne vorheriges Trennen der Verbindung entfernt. Um Datenverluste zu vermeiden sollten Sie auf Trennen klicken, bevor Sie den Player entfernen
th คุณจะได้รับการช่วยปรับตั้งค่ากฎการกรองจดหมายของ KMail โดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัสได้ที่นี่ ตัวช่วยตั้งค่านี้ จะทําการตรวจสอบหาเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะทําการสร้างกฎการกรองเพื่อจําแนกจดหมาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อแยกจดหมายที่ไม่ไวรัสอยู่ออกต่างหาก โดยตัวช่วยตั้งค่านี้ จะไม่เอากฎการกรองที่มีอยู่แล้วมาใช้ร่วมในการพิจารณา: นั่นคือ จะมีการสร้างกฎการกรองใหม่เสมอ คําเตือน: โปรแกรม KMail อาจจะดูเหมือนไม่สนองตอบการใช้งานในระหว่างที่มีการตรวจค้นไวรัสในจดหมาย ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในการรอใช้งาน KMail ได้ เนื่องจากการตรวจค้นไวรัสนั้น อาจจะกินเวลามากพอสมควร หากคุณเห็นว่ามันทํางานนานเกินไป คุณอาจจะทําการลบกฎการกรอง ที่ถูกสร้างโดยตัวช่วยตั้งค่านี้ได้ เพื่อให้กลับมาทํางานแบบเดิมได้
de Hier erhalten Sie Hilfestellung beim Aufsetzen der Filternregeln, mit denen Sie die verbreitetsten Anti-Virus-Programme in KMail benutzen können. Der Assistent kann die auf Ihrem Rechner vorhandenen Programme erkennen und die passenden Filterregeln generieren, um mit dem entsprechenden Programm Nachrichten, die Viren enthalten, zu erkennen und auszusortieren. Vorhandene Filterregeln werden dabei vom Assistenten nicht berücksichtigt. Es werden stets neue Regeln erstellt. Warnung: Da die Oberfläche von KMail während der Überprüfung auf Viren blockiert ist, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Das Erkennen von Viren nimmt in der Regel viel Zeit in Anspruch. Haben Sie Probleme damit, sollten Sie das Löschen der vom Assistenten erstellten Regeln in Erwägung ziehen, um die normalen Reaktionszeiten wiederherzustellen
th รองรับส่วนป้องกันไวรัส
de Unterstützung für Virenscanner
th โปรแกรมรักษาจอภาพ มอดูลนี้ ให้คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมรักษาจอภาพได้ คุณสามารถเปิดใช้ส่วนโปรแกรมรักษาจอภาพได้แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สําหรับจอภาพของคุณอยู่แล้ว นอกจากจะให้ความบันเทิงต่าง ๆ ไม่รู้จบ และการป้องกันไม่ให้จอภาพของคุณเสียแล้ว โปรแกรมรักษาจอภาพยังจะล็อคหน้าจอ ของคุณได้แบบง่าย ๆ อีกด้วย หากคุณต้องปล่อยหน้าจอเอาไว้เมื่อคุณไม่อยู่ หากว่า คุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอทําการล็อควาระงาน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทําการเปิดความสามารถ " ต้องการรหัสผ่าน " ของโปรแกรมรักษาหน้าจอ หากคุณไม่ต้องการ คุณก็ยังสามารถล็อควาระงาน ได้โดยตรงโดยใช้การกระทํา " ล็อควาระงาน " ของพื้นที่หน้าจอ
de Bildschirmschoner Dieses Modul ermöglicht Ihnen die Aktivierung und Einrichtung eines Bildschirmschoners. Beachten Sie, dass Sie ihn auch einschalten können, wenn Energiesparfunktionen aktiv sind. Neben der Vielzahl von unterhaltsamen Effekten und der Vorbeugung gegen das Einbrennen von Standbildern in den Monitor liefert Ihnen der Schoner auch eine simple Methode, Ihren Bildschirm zu sperren, falls Sie ihn für eine Weile unbeaufsichtigt lassen. Wenn Sie den Bildschirm sperren möchten, aktivieren Sie das Merkmal Nach Passwort fragen für den Bildschirmschoner. Falls Sie das unterlassen, können Sie den Bildschirm dennoch sperren, indem Sie Bildschirm sperren im Kontextmenü der Arbeitsfläche auswählen
Zeige Seite 1. Gefunden: 64 zur Phrase การป้องกันกําจัดศัตรูพืช passende Sätze.Gefunden in 0,825 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.