Übersetzungen in Deutsch:

  • produktqualitaet   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

กลุ่มผลิตภัณฑ์
produktgruppe; Produktgruppe
การวิเคราะห์คุณภาพ
qualitative analyse; qualitative analysentechnik
คุณภาพ
qualitaet; qualität
คุณภาพซาก
schlachtkoerperqualitaet
ผลิตภัณฑ์
Produkt; produkt; erzeugnis
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
landwirtschaftliche ware; agrarprodukt; landwirtschaftliches erzeugnis
แหล่งผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพ
kontrollierte herkunftsangabe; kontrollierte herkunftsbezeichnung

Beispielsätze mit "คุณภาพของผลิตภัณฑ์", Translation Memory

add example
th พิมพ์สีคุณภาพดีที่สุด
de Beste Farbqualität
th คุณภาพของภาพ
de Bildqualität
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
de Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
th การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
de Chemischer oder physikalischer Abbau von Verbindungen, von Produkten oder Material; fuer die Umwelt <‧> benutzen
th พิมพ์ด้วนคุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้ว
de dpi, höchste Qualität
th ตั้งค่ารูปแบบแฟ้มที่จะใช้เป็นผลลัพธ์ที่นี่: รูปแบบ JPEG: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ JPEG รูปแบบนี้จะช่วยให้แฟ้มที่ได้มีขนาดเล็ก โดยจะมีการใช้ระดับการบีบอัด JPEG ในระหว่างการแปลงภาพ Raw ด้วยคําเตื่อน!!! เนื่องจากการทํางานของอัลกอริทึมบีบอัดข้อมูล ภาพแบบ JPEG อาจจะมีการลดลงของคุณภาพภาพอยู่บ้าง รูปแบบ TIFF: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ TIFF รูปแบบนี้จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพ แต่จะได้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่ โดยระหว่างการแปลงข้อมูล จะมีการใช้การบีบอัดข้อมูลแบบ Adobe Deflate ด้วย รูปแบบ PPM: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ PPM รูปแบบนี้จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพ แต่จะได้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่รูปแบบ PNG: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ PNG รูปแบบนี้จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพ แต่จะได้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่ โดยระหว่างการแปลงข้อมูล จะมีการใช้การบีบอัดข้อมูลสูงสุดในแบบ PNG
de Wählen Sie hier das zu benutzenden Ausgabeformat:JPEG: gibt das verarbeitete Bild im JPEG-Format aus. Dieses Format ergibt kleinere Dateien. Eine minimale JPEG-Kompression wird während der Rohdekodierung benutzt.Achtung: Aufgrund des destruktiven Kompressionsalgorithmus ist JPEG ein qualitätsverlustbehaftetes Format.TIFF: gibt das verarbeitete Bild im TIFF-Format aus. Dies generiert große Dateien ohne Qualitätsverlust. Die Adobe Deflate Kompression wird während der Konvertierung benutzt.PPM: gibt das verarbeitete Bild im PPM-Format aus. Dies generiert die größten Dateien ohne Qualitätsverlust.PNG: gibt die verarbeiteten Bilder im PNG-Format aus. Dies generiert große Dateien ohne Qualitätsverlust. Die maximale PNG-Kompression wird während der Konvertierung benutzt
th คุณภาพระดับปกติ
de Normale Qualität
th รายละเอียดผลิตภัณฑ์โพรไฟล์สี ICC
de Die Produktbeschreibung des ICC-Profils
th สี (คุณภาพสูง
de Farbe (hohe Qualität
th ตัวเลือกนี้จะบังคับใช้ค่า DPI เฉพาะสําหรับแบบอักษร มันอาจจะมีประโยชน์เมื่อ ค่า DPI จริงของฮาร์ดแวร์นั้น ไม่ได้รับการตรวจจับอย่างถูกต้อง และบ่อยครั้งที่จะถูกนําไปใช้แบบผิด ๆ เมื่อมีการใช้งานแบบอักษรคุณภาพต่ําซึ่งดูไม่ดีถ้านําไปใช้กับค่า DPI อื่น นอกจาก ‧ หรือ ‧ DPI โดยทั่วไปจะไม่แนะนําให้ใช้งานตัวเลือกนี้ สําหรับการเลือกค่า DPI ที่เหมาะสมนั้น ตัวเลือกที่ดีกว่าคือ การปรับค่าอย่างชัดเจนไปเลยสําหรับ X server โดยรวม ถ้าหากทําได้ (เช่น DisplaySize ใน xorg. conf หรือเพิ่มค่า-dpi value เข้าไปใน ServerLocalArgs= ใน $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc) เมื่อแบบอักษร ไม่สามารถแสดงได้อย่างเหมาะสมกับค่า DPI จริง ก็ควรใช้แบบอักษรที่ดีกว่านี้ หรือควรตรวจสอบ การปรับแต่งค่า hinting ของแบบอักษรด้วย
de Diese Einstellung erzwingt eine bestimmte DPI-Einstellung für Schriften. Sie ist hilfreich, wenn sich die Geräteeinstellungen nicht einwandfrei erkennen lassen; außerdem wird diese Einstellung öfter missbraucht, wenn Schriften schlechter Qualität zum Einsatz kommen, die nur bei ‧ oder ‧ DPI gut aussehen. Die Verwendung dieser Einstellung ist eigentlich missbilligt. Um eine andere DPI-Einstellung zu wählen, sollten Sie die Einstellung lieber für den gesamten X-Server vornehmen (z. B. DisplaySize in xorg.conf einrichten oder-dpi < wert > zu ServerLocalArgs= in $ KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc hinzufügen). Wenn bestimmte Schriftarten mit einigen DPI-Einstellungen nicht gut aussehen, sollten Sie lieber eine bessere Schriftart verwenden oder die Einstellung des Schrift-Hinting überprüfen
th คุณสามารถที่จะใช้แฟ้มภาพแบบ PNG แทนการใช้แฟ้มภาพแบบ TIFF ได้ เพื่อให้มีการบีบข้อมูลที่ดีด้วย และยังไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพด้วย?
de dass Sie PNG anstelle von TIFF benutzen können, wenn Sie eine gute Komprimierung ohne Qualitätsverluste wÃ1⁄4nschen?
th ปรับสีกลมกลืนแบบ Floyd Stein คุณภาพสูง (‧ bpp
de Floyd Steinb. hohe Qualität (‧ bpp
th การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้น
de Entfernen von lebenden oder toten Aesten, Wurzeln oder anderen Pflanzenteilen zur Verbesserung des Wuchses oder des Fruchtens einer Pflanze
th หมายเลขผลิตภัณฑ์ ‧x%
de Produkt-Kennung ‧x%
th การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ํา จากโรงงานผลิตจนถึงการใช้ประโยชน์
de Erhaltung der Kuehlung bei verderblichen Produkten von der Herstellung bis zum Verbrauch
th พิมพ์ที่คุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ x ‧ จุดต่อนิ้ว
de x‧ dpi, höchste Qualität
th คุณภาพการพิมพ์
de Druckqualität
th คุณสามารถกําหนดคุณภาพของการเข้ารหัสข้อมูลเสียงได้ที่นี่ โดยการใช้ค่าที่มากก็ยิ่งมีคุณภาพของเสียงดีมากตามไปด้วย แต่ทั้งนี้จะทําให้เครื่องทํางานช้าลง
de Sie können die Qualität der Kodierung einstellen. Ein hoher Wert ergibt eine bessere Qualität, allerdings dauert die Kodierung länger
th กําหนดประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อของคุณที่นี่ ข้อควรจํา คุณควรเลือกความเร็วของการเชื่อมต่อที่ต่ําที่สุด แม้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อที่เร็วก็ตาม มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องปลายทางที่ใช้โมเด็มที่ช้าได้ การเลือกคุณภาพสูงบนความสามารถการเชื่อมต่อที่ต่ํา ก็อาจจะยิ่งทําให้ช้าลงไปอีกมาก ส่วนการเลือกคุณภาพต่ํา ก็อาจจะเพิ่มความหน่วงในการเชื่อมต่อความเร็วสูงได้ และอาจจะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่คุณภาพต่ํา
de Hier können Sie Angaben zum Leistungsvermögen der Verbindung machen. Geben Sie dabei die Geschwindigkeit der langsamsten Verknüpfung an. Beachten Sie bitte, dass es nichts nützt, wenn Sie zwar eine schnelle Verbindung ins Internet haben, der Fremdrechner aber nur per Modem angeschlossen ist. Wenn eine zu hohe Qualität gewählt wird, wirkt sich dies negativ auf die Antwortzeiten aus. Die Auswahl einer niedrigeren Qualität bringt dagegen zwar bessere Antwortzeiten, die Bildqualität leidet jedoch, besonders im Modus Niedrige Qualität
th dpi, แผ่นใส, คุณภาพปกติ
de dpi, Folien, normale Qualität
th คุณภาพสูง (เครือข่ายท้องถิ่น, เชื่อมต่อตรง
de Hohe Qualität (LAN, direkte Verbindung
th ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิง
de Waelder, die primaer fuer das direkte Produkt Holz bewirtschaftet werden
th ค่าคุณภาพของแฟ้มภาพแบบ JPEG: ‧: คุณภาพต่ํา (มีการบีบข้อมูลสูงและได้ขนาดแฟ้มเล็ก) ‧: คุณภาพปานกลาง‧: คุณภาพดี (ค่าปริยาย) ‧: คุณภาพสูง (ไม่มีการบีบข้อมูลและได้ขนาดแฟ้มใหญ่) ข้อควรจํา: แฟ้มแบบ JPEG จะใช้อัลกอริธึมบีบข้อมูลที่มีการสูญเสียข้อมูล
de Die Qualitätsstufe für JPEG-Bilder:‧: niedrige Qualität (hohe Komprimierung und kleine Datei)‧: mittlere Qualität‧: gute Qualität (Voreinstellung)‧: hohe Qualität (keine Komprimierung und große Datei)Anmerkung: JPEG ist ein verlustbehaftetes Kompressionsformat
th ใช้ระหว่างการผลิต แต่ภายหลังการเคลื่อนย้ายออกจากผลิตภัณฑ์
de Waehrend der Verarbeitung verwendet, jedoch danach wieder aus dem Produkt entfernt
th คุณภาพระดับการนําเสนอ
de Präsentationsqualität
Zeige Seite 1. Gefunden: 103 zur Phrase คุณภาพของผลิตภัณฑ์ passende Sätze.Gefunden in 0,638 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.