Übersetzungen in Deutsch:

  • dosenkonserve   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (86)

กระป๋อง
Dose; Kanister; konservendose; dose; Konservendose; büchse
กลุ่มผลิตภัณฑ์
produktgruppe; Produktgruppe
ผลิตภัณฑ์
Produkt; produkt; erzeugnis
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
landwirtschaftliche ware; agrarprodukt; landwirtschaftliches erzeugnis
ผลิตภัณฑ์นม
milchprodukt; molkereiprodukt
ผลิตภัณฑ์นมสด
molkereiprodukt; milchprodukt
ผลิตภัณฑ์ใหม่
neuartiges produkt; neues produkt

Beispielsätze mit "ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง", Translation Memory

add example
th จีน.. อาหารค่ําเสร็จแล้วนะ!
de Gene, das Abendessen ist fertig
th คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับ
de Magst du japanisches Essen?
th สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิต
de Organismen, in oder auf welchen ein anderer lebt
th สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้
de Substanzen, die waehrend der Herstellung Nahrungsmitteln zugesetzt werden und darin verbleiben sollen
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
de Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Herstellung von Non-Food-Produkten
th การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
de Chemischer oder physikalischer Abbau von Verbindungen, von Produkten oder Material; fuer die Umwelt <‧> benutzen
th รายละเอียดผลิตภัณฑ์โพรไฟล์สี ICC
de Die Produktbeschreibung des ICC-Profils
th การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
de Verbesserung des Naehrstoffgehaltes oder der Naehrstoffverfuegbarkeit in Nahrungsmitteln oder Futter
th ไข่ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เป็นอาหาร, สําหรับไข่อื่นๆ ใช้
de Von Voegeln oder Reptilien zum Verzehr; fuer andere Eier <‧> benutzen
th เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้น
de Unloeslicher Rueckstand nach vollstaendiger Hydrolyse von pflanzlichen Nahrungsmitteln
th คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับ
de Isst du gerne japanisch?
th หมายเลขผลิตภัณฑ์ ‧x%
de Produkt-Kennung ‧x%
th การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ํา จากโรงงานผลิตจนถึงการใช้ประโยชน์
de Erhaltung der Kuehlung bei verderblichen Produkten von der Herstellung bis zum Verbrauch
th สารที่เพิ่มรสชาติอาหาร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้น
de Substanzen, die den Geschmack von Nahrungsmitteln hervorheben, ohne einen Eigengeschmack aufzuweisen
th ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
de Fuer die durch ein einzelnes Tier aufgenommene Futtermenge benutzen; auf der nationalen, regionalen oder betrieblichen Ebene <‧> benutzen
th ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิง
de Waelder, die primaer fuer das direkte Produkt Holz bewirtschaftet werden
th วิทยาศาสตร์อาหารทั่วไป, สําหรับข้อมูลการให้อาหารใช้ <‧>, สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารใช้
de Nur fuer allgemeine Aspekte; fuer Dokumente ueber Verabreichung von Nahrung <‧> benutzen; fuer Aspekte der Ernaehrung <‧> benutzen
th ใช้ระหว่างการผลิต แต่ภายหลังการเคลื่อนย้ายออกจากผลิตภัณฑ์
de Waehrend der Verarbeitung verwendet, jedoch danach wieder aus dem Produkt entfernt
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
de Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
th การยอมรับได้ของอาหารหรืออาหารสัตว์
de Von Nahrung
th การบริโภคอาหารในระดับฟาร์ม ภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภคใช้
de Auf der nationalen, regionalen oder betrieblichen Ebene; fuer die von einem einzelnen Tier aufgenommene Futtermenge <‧> benutzen
th บริเวณเฉพาะที่อุดมไปด้วยอาหารสําหรับเลี้ยงลูกปลาและสัตว์วัยอ่อน
de Besonders nahrhafte Regionen fuer Fischlarven und Jungfische
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
de Agroforstwirtschaftliches System, welches Baeume und Straeucher, Nahrungsmittelpflanzen, Weiden und Nutzvieh einschliesst
th การได้รับอาหารตามความต้องการของทุกคนและทุกเวลา
de Physischer und oekonomischer Zugang, von allen Menschen zu jeder Zeit, zu den notwendigen Grundnahrungsmitteln
Zeige Seite 1. Gefunden: 79 zur Phrase ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง passende Sätze.Gefunden in 0,236 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.