Übersetzungen in Deutsch:

  • koerperbau   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

การกลายพันธุ์ของเซลล์ร่างกายsomatische mutation
การเกิดคัพภะจากเซลล์ร่างกายsomatische embryogenese
การแก้ไขด้านโครงสร้างstrukturierte Bearbeitung
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายkoerpertemperaturregulation
การนับเซลล์ร่างกายgehalt somatischer zellen
การปรับโครงสร้างstrukturanpassung
การปรับโครงสร้างของโค้ดใหม่Umgestaltung
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างPerestroika; Umbau; Umgestaltung
การพัฒนาของโครงร่างกายskelettentwicklung
การว่างงานเชิงโครงสร้างstrukturelle arbeitslosigkeit
การสร้างความร้อนในร่างกายphysiologische waermeproduktion
การสูญเสียความร้อนในร่างกายwaermeverlust (von organismen)
การอ้างอิงตามโครงสร้างstrukturierte Verweise
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นผิวโลกtektonik
ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างstrukturaenderung
ความแปรปรวนของเซลล์ร่างกายsomatische variation; klonale variation
ความร้อนในร่างกายต่ําผิดปกติhypothermie
ความร้อนในร่างกายสูงผิดปกติhyperthermie
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยาstrukturaktivitaetsbeziehung
โครงสร้างStruktur
โครงสร้างการเกษตรagrarstruktur
โครงสร้างการตลาดmarktstruktur
โครงสร้างการทําการตลาดvermarktungsstruktur
โครงสร้างการแบ่งงานProjektstrukturplan
โครงสร้างการผลิตproduktionsstruktur
โครงสร้างการรายงานทางการเงินFinancial Reporting Taxonomy Architecture
โครงสร้างขนาดเล็กultrastruktur
โครงสร้างของจุลินทรีย์ (สัณฐานวิทยา)mikrostructur (morphologie)
โครงสร้างของเซลล์zellstruktur
โครงสร้างของป่าbestandesstruktur
โครงสร้างของพืชpflanzenstruktur
โครงสร้างข้อมูลDatenstruktur
โครงสร้างชลศาสตร์wasserbauliche konstruktion
โครงสร้างเซลล์zellstruktur
โครงสร้างเซลล์ขนาดเล็กzellultrastruktur
โครงสร้างดินbodengefuege
โครงสร้างทรงโค้งgewölbe
โครงสร้างทางเคมีchemische struktur
โครงสร้างแท็กด่วนDirektstruktur für Tags
โครงสร้างประชากรpopulationsstruktur
โครงสร้างป้องกันschutzkonstruktion
โครงสร้างป้องกันการพลิกกลับueberrollschutzvorrichtung
โครงสร้างผลึกkristallstruktur
โครงสร้างพื้นฐานinfrastruktur
โครงสร้างพื้นฐานของคีย์สาธารณะPublic Key-Infrastruktur
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งtransportinfrastruktur
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจoekonomische infrastruktur
โครงสร้างฟาร์มbetriebsstruktur
โครงสร้างไม้holzstruktur
โครงสร้างเศรษฐกิจwirtschaftsstruktur
โครงสร้างส่วนบนdecksaufbau
โครงสร้างสังคมgesellschaftsstruktur
โครงสร้างสังคมเกษตรagrarstruktur
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์Matrix-Organisation
โครงสร้างอายุaltersstruktur
ชนิดดินแบ่งตามโครงสร้างของดินstrukturboden
ช่องภายในร่างกายkoerperhoehle
เซลล์ร่างกายsomatische zelle
ต่อมไร้ท่อที่ไร้ฮอร์โมนในร่างกายganglose druese
นโยบายเชิงโครงสร้างstrukturpolitik
น้ําในร่างกายkoerperwasser
ไนโตรเจนที่ร่างกายสามารถย่อยได้verdaulicher stickstoff
บริเวณร่างกายkoerperregion
ปรสิตที่อยู่บนผิวนอกร่างกายektoparasit
ปรับโครงสร้างของโค้ดใหม่umgestalten
โปรตีนโครงสร้างstrukturprotein
พลังงานที่ร่างกายต้องการใช้energieaufwand
พืชโครงสร้างbaustoff liefernde pflanze
มวลร่างกายkoerpermasse
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์anthropometrie
ไม้โครงสร้างholz (bauholz)
ไม้โครงสร้างขนาดเล็กmikrostruktur von holz
ไม้โครงสร้างขนาดใหญ่makrostruktur von holz
เยื่อบุช่องว่างภายในร่างกายmesothel
ใยโครงสร้างstrukturfaser
ใยอาหารที่ร่างกายสามารถย่อยได้verdauliche faser
โรคเกิดจากการก่อทอกซินในร่างกายendotoxaemie
โรคจากปรสิตในร่างกายendoparasitose
โรคจากปรสิตผิวนอกร่างกายektoparasitose
โรคที่เกิดกับร่างกายทุกส่วนsystemische krankheit
วัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินbodenverbesserungsmittel
สตาร์ชที่ร่างกายสามารถย่อยได้verdauliche staerke
สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานInfrastrukturarchitektur
ส่วนของร่างกายkoerperteil
ส่วนข้อมูลโครงสร้างของแผ่นซีดีLead-In
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายstoffwechselinhibitor; antimetabolit
สิ่งแปลกปลอมในร่างกายfremdkoerper
หน่วยโครงสร้างดินbodenstruktureinheit
อุณหภูมิร่างกายวัดจากทวารหนักrektaltemperatur

Beispielsätze mit "โครงสร้างของร่างกาย", Translation Memory

add example
บันทึกโครงสร้างต้นไม้ DOM เป็น HTMLDOM-Baum als HTML speichern
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตทีมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเหมือนกันGruppe von Organismen mit identischer genetischer Konstitution
เลื่อนระดับในโครงสร้างที่อยู่ URL/ไดเรกทอรีหนึ่งระดับ \ รูปแบบโอเปร่า: กด, ลากขึ้น, ลากมาทางซ้าย, ลากขึ้น, ปล่อย \ ข้อควรทราบ: ขัดแย้งกับ " เรียกแท็บก่อนหน้า ", โดยปริยายแล้วรูปแบบนี้จะถูกปิดการทํางานNameGeht in der Adress-/Ordnerstruktur eine Ebene höher.\ Opera-Stil: Drücken, nach oben, nach links, nach oben, loslassen.\ Hinweis: Dies steht in Konflikt mit der Aktion " Vorheriges Unterfenster aktivieren und ist daher in der Voreinstellung nicht aktiviert.Name
ตัวเลือกโครงสร้างต้นไม้ DOMEinstellungen für DOM-Baum
เครื่องมือดู DOM แบบโครงสร้างต้นไม้CommentAnsicht für DOM-BaumComment
โครงสร้างของเอกสารไม่ถูกต้อง (ไม่พบ content. xmlUngültige Dokumentstruktur (content.xml fehlt
ตัวกรองการนําเข้า Outlook Express ‧/‧คุณจําเป็นต้องทําการระบุโฟลเดอร์ที่เก็บกล่องจดหมายอยู่ โดยการค้นหาแฟ้มประเภท. dbx หรือ. mbx จากในC: \\ Windows \\ Application Data บน Windows ‧xDocuments and Settings บน Windows ‧ หรือรุ่นหลังจากนี้ข้อสังเกต: เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่, โฟลเดอร์ต่างๆ จาก Outlook Express ‧ และ ‧ จะถูกเก็บเอาไว้ที่: " OE-Import " ใน โฟลเดอร์ในเครื่องของคุณImportfilter für Outlook Express ‧/‧ Sie müssen den Ordner angeben, in dem die E-Mails von Outlook Express gespeichert wurden. Suchen Sie hierzu nach Dateien mit der Endung.dbx oder.mbx in C:\\Windows\\Application Data unter Windows ‧x Documents and Settings unter Windows ‧ oder späteren Versionen Hinweis: Da die Ordnerstruktur rekonstruiert werden kann, erscheinen die Ordner von Outlook Express ‧ und ‧ unter dem Basisordner OE-Import
ตัวกรองการนําเข้าจาก Sylpheed เลือกไดเร็คทอรีเก็บจดหมายหลักของ Sylpheed ที่คุณต้องการจะนําเข้า (ตามปกติคือ ~/Mail) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างของโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น โฟลเดอร์ต่างๆ จะถูกเก็บเอาไว้ที่: " Sylpheed-Import " ในโฟลเดอร์บนเครื่องของคุณ ตัวกรองนี้จะยังทําการสร้างสถานะข้อความให้ใหม่ด้วย ตัวอย่าง ข้อความใหม่ หรือ ถูกส่งต่อSylpheed-Importfilter Wählen Sie den Basisordner des zu importierenden Sylpheed-Mailordners aus (normalerweise: ~/Mail). Da die Ordnerstruktur wiederhergestellt werden kann, werden die Ordner unter dem Basisordner Sylpheed-Import zu Ihren lokalen Mailordnern hinzugefügt. Dieser Importfilter erkennt auch den Status der Nachrichten, z. B. Neu oder Weitergeleitet
โครงสร้างต้นไม้ DOM สําหรับ %DOM-Baum für %
แถบเครื่องมือโครงสร้างต้นไม้Baum-Werkzeugleiste
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างรับข้อมูลบนโครงสร้างของจดหมายFehler beim Abfragen der Strukturinformationen einer Nachricht
โครงสร้างของเอกสารไม่ถูกต้อง (ไม่พบ styles. xmlUngültige Dokumentstruktur (styles.xml fehlt
ระยะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง, สําหรับคนใช้Metamorphosestadium; fuer junge Menschen <‧> benutzen
แสดงโครงสร้างต้นไม้ DOMAnsicht für DOM-Baum
การเปลี่ยนรูปร่างของดอกเป็นโครงสร้างที่คล้ายใบBlattartiges Verbreitern der Blattstiele
ตัวกรองการนําเข้า Evolution ‧. x เลือกไดเร็คทอรีหลักของโฟลเดอร์เก็บอีเมลในโปรแกรม Evolution ของคุณ (ตามปกติคือ ~/. evolution/mail/local) ข้อสังเกต: อย่าเลือกโฟบเดอร์ืั้ ไม่มี แฟ้ม mbox อยู่ (ตัวอย่างเช่น maildir) หากคุณทําแบบนั้น คุณจะมีโฟลเดอร์ใหม่มากมาย เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ดังนั้นโฟลเดอร์ต่างๆ จะจะถูกเก็บไว้ที่ " Evolution-Import "Evolution ‧.x Importfilter Wählen Sie den Hauptordner Ihrer lokalen Evolution Mailordner (üblicherweise ~/.evolution/mail/local/) aus. Hinweis: Wählen Sie nie einen Ordner, der keine mbox-Dateien enthält (also z. B. einen Maildir-Ordner). Ansonsten bekommen Sie viele neue Ordner. Da die Ordnerstruktur rekonstruiert werden kann, erscheinen die importierten Ordner unterhalb des Basisordners Evolution-Import
โครงสร้างของเอกสารไม่ถูกต้อง (ไม่พบ META-INF/manifest. xmlUngültige Dokumentstruktur (META-INF/manifest.xml fehlt
โครงสร้างของเอกสารไม่ถูกต้อง (ไม่พบ meta. xmlUngültige Dokumentstruktur (meta.xml fehlt
ตรวจสอบโครงสร้างของ rule_ fileSyntax der Gebührenregelung prüfen
ตัวกรองการนําเข้าจาก Evolution ‧. x เลือกไดเร็คทอรีหลักของจดหมายของ Evolution (ตามปกติจะอยู่ที่ ~/evolution/local) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นโฟลเดอร์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้ที่: " Evolution-Import "Evolution ‧.x Importfilter Wählen Sie den Hauptordner Ihrer lokalen Evolution-Mailordner (üblicherweise ~/.evolution/local). Da die Ordnerstruktur rekonstruiert werden kann, erscheinen die importierten Ordner unterhalb von Evolution-Import
แสดงโครงสร้างต้นไม้ & DOM& DOM-Baum anzeigen
โครงสร้างเอกสารไม่ถูกต้อง (ไม่พบส่วนไดเร็กทอรีหลักUngültige Dokumentstruktur (Basisordner fehlt
โครงสร้างผิดNameUngültige InstruktionName
การจัดวางตัวแสดงโครงสร้างจดหมายPlatzierung des Nachrichtenstrukturbereichs
โครงสร้างที่ไม่รู้จักone of the two types of gradients availableUnbekanntone of the two types of gradients available
Zeige Seite 1. Gefunden: 50 zur Phrase โครงสร้างของร่างกาย passende Sätze.Gefunden in 0,583 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.