Übersetzungen in Deutsch:

  • johne krankheit   
  • paratuberkulose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

กรดคูมาริคcumarsaeure
กรดโพลีกาแลคทูโรนิกpolygalakturonsaeure
กลุ่มดาวนกทูแคนTukan
การทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลินtuberkulinreaktion
การระบายน้ําทางคูระบายน้ําgrabendrainage
การให้น้ําแบบร่องคูfurchenbewaesserung
กูสเบอร์รี่stachelbeere
คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รีAtanasoff-Berry-Computer
คาเมร่า ออบสคูร่าcamera obscura
คูปราสาทBurggraben
คูมารินcumarin
คูเมืองBurggraben; burggraben
คูระบายน้ําauslassgraben; draengraben
คูระบายน้ําสายซอยsammelgraben
คูระบายน้ําออกauslassgraben
คูเวตซิตีKuwait-Stadt
คูส่งน้ําชลประทานbewaesserungsgraben
แคนเบอร์ราcanberra; Canberra
แครนเบอร์รี่moosbeere
เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์Maria Theresa von Neapel-Sizilien
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์konstruierter generischer Typ
ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์Excalibur
ตราพระปรมาภิไธยทูกราTughra
ต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoidea
ถุงเบอร์ซาbursa
ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตีFlughafen Newark
ทูบาTuba; tuba
ทู อินเตอร์เนชัลนัล ไฟแนนซ์ เซ็นเตอร์Two International Finance Centre
ธงชาติเบอร์มิวดาFlagge Bermudas
นกทูแคนtukan
บิทูมินัสsteinkohle
เบอร์กันดีburgund
เบอร์กามอทbergamotte
เบอร์ไซติสbursitis
เบอร์มิงแฮมBirmingham; birmingham
เบอร์มิวดาBermuda-Inseln; bermuda
เบอร์รีbeere; Beere
เบอร์รีซ์โคโบBerryz Koubou
เบอร์รี่ (ผลิตภัณฑ์)beere (produkt)
แบบสอบถามพารามิเตอร์Parameterabfrage
ปลาทูmakrele
ปลาทูน่าthunfisch; Thunfisch; Tunfisch
ปลาทูน่า (bonitos)bonito
ปลาทู (horse mackerel )holzmakrele
ปลาทู (mackerel)makrele
โปรแกรมพาราเมตริกparametrische programmierung
พาราOrt; Gemeinde; Städtchen; Stadt; para
พาราณสีVaranasi
พาราไทออนเมทิลmethylparathion
พาราโบลาParabel; parabel
พารามิเตอร์Parameter
พารามิเตอร์ขาออกAusgabeparameter
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgenerischer Typparameter
พารามิเตอร์วันที่สิ้นสุดParameter "Enddatum"
พารามีเซียมpantoffeltierchen
พาราแมกเนติกparamagnetismus
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีนUniversität Aberdeen
มีฮาอิล บาคูนินMichail Alexandrowitsch Bakunin
แม่น้ําไทเบอร์Tiber
ยากระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติกparasympathomimetikum
ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลกRatatouille
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกparasympathisches nervensystem
รัสเซีย ทูเดย์Russia Today
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปListe der generischen Typparameter
เรเน ออเบอร์โจนอยส์René Auberjonois
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างkrankheit des bewegungsapparates
โรคต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoideakrankheit
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซาinfektioese bursitis
โรคติดเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิสmycobacterium tuberculosis infektion
โรคบอทูลิซึมbotulismus
โรคพยาธิhelminthose
วัน-ทู-โก แอร์ไลน์One-Two-Go Airlines
วิคูนาvikunja
สตรอเบอร์รี่Eppeeri; Erdbeere
สโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮมซิตีBirmingham City
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาBermudadreieck
หมายเลขพารามิเตอร์ที่ลงทะเบียนregistrierte Parameternummer
หมู่เกาะวอลลิสและฟูทูนาwallis und futuna
อนุพันธ์กรดคูมาริคcumarsaeurederivat
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กโตรอีจาคูเลชั่นelektroejakulation
แอเบอร์ดีนaberdeen
แอสพาราจีนasparagin
แฮมเบอร์เกอร์Hamburger; hamburger

Beispielsätze mit "โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส", Translation Memory

add example
แสดงพารามิเตอร์การสแกนScan-Parameter anzeigen
เบอร์กินาฟาโซNameBurkina FasoName
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
บันทึกค่าพารามิเตอร์การสแกนScan-Parameter speichern
บันทึกค่าพารามิเตอร์การสแกน& Scan-Parameter laden
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคBestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathologische Verkalkung
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
เป็นทางที่คุณ สามารถจะทดลองเมาท์อุปกรณ์ได้ ‧ โดยการส่งค่าพารามิเตอร์ ' Mount default ' ให้กับ ‧ ' cdrom. desktop 'Auf diese Art können Sie z. B. ein Gerät einbinden, ‧ indem Sie Mount default als binding weitergeben an ‧ cdrom.desktop
ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆNormalisiert den Klang durch Maximieren der Lautstärke ohne den Klang zu deformieren. Parameter: Methode: ‧: Ein einzelnes Sample verwenden, um die Variationen durch das gewichtete Mittel über die vergangenen Samples anzugleichen (Standard); ‧: Mehrere Samples verwenden, um die Variationen durch das gewichtete Mittel über die vergangenen Samples anzugleichen
ความยาวของห่วงโซ่ใบรับรองที่เชื่อถือได้มากเกินกว่าค่าพารามิเตอร์ ' pathlength ' ขององค์กรผู้ออกใบรับรอง (CA-Certificate Authority) ตัวหนึ่ง ทําให้การสร้างลายเซ็นย่อยอื่น ๆ จะใช้งานไม่ได้ไปด้วยDie Länge der Vertrauenskette hat den Maximalwert des Parameters pathlength einer Zertifizierungsstelle überschritten, sodass alle nachfolgenden Signaturen ungültig sind
พารามิเตอร์ผิดFalscher Parameter
แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคMeist angeborene erhoehte Bereitschaft fuer bestimmte Krankheiten
ฟังก์ชัน CONCATENATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อความ ที่ได้จากการรวมข้อความที่ส่งมาเป็นพารามิเตอร์Die Funktion BITAND() führt eine bitweise AND-Operation für die beiden ganzzahligen Parameter durch
พารามิเตอร์ที่จะส่งไปให้รูปแบบสไตล์ชีตParameter, die an die Stilvorlage übergeben werden
วอลลิสและฟูทูนาNameWallis und FutunaName
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกEinschliesslich Schalentiere
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชLehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานUnfaelle, Krankheiten und jegliche Gesundheitsstoerung, die mit einer bestimmten Berufsaktivitaet oder Arbeitsumgebung zusammenhaengen
พารามิเตอร์พิเศษ& Weitere Parameter
ฟังก์ชัน CONCATENATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อความ ที่ได้จากการรวมข้อความที่ส่งมาเป็นพารามิเตอร์Die Funktion BITOR() führt eine bitweise OR-Operation für die beiden ganzzahligen Parameter durch
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะมีความต้องการใช้รหัสผ่าน (โดยเติมด้านล่างนี้) หากต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การบูต (เช่น ผู้ใช้สามารถบูต linux ได้ แต่ไม่ให้บูต linux single หรือ linux init=/bin/sh) ซึ่งนี่เป็นการตั้งค่าตัวเลือก restricted ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง การตั้งค่านี้ จะถูกใช้สําหรับเคอร์เนลลินุกซ์ทุกตัวที่คุณต้องการบูต หากคุณต้องการตั้งค่าแยกเคอร์เนลแต่ละตัว ให้ไปที่แท็บ ระบบปฏิบัติการ และเลือก รายละเอียดDiese Einstellung verhindert, dass ein Benutzer ohne das LILO-Passwort andere als die Standardkonfigurationen booten kann (z. B. kann jeder Benutzer linux starten, nicht jedoch linux single oder linux init=/bin/sh). Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort restricted in die Datei lilo.conf geschrieben. Diese Einstellung wirkt global für alle Linux-Kernel in der Konfiguration. Falls Sie einzelne Kernel unterschiedlich einrichten möchten, können Sie dies auf der Karteikarte Betriebssysteme unter Details durchführen
พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNGParameter für Exportfilter
จะแสดงไดอะล็อกซ์บ็อกซ์ เพื่อให้คุณแก้ไขพารามิเตอร์ของทาสก์ที่เลือกไว้Hierüber wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Einstellungen für die ausgewählte Aufgabe bearbeiten können
ระบบจัดการหน้าต่างของที่ดูคล้าย วินโดวส์ ‧-โอเอสทู-โมทิฟNameFenstermanager im Stil von Windows ‧, OS/‧ und MotifName
Zeige Seite 1. Gefunden: 75 zur Phrase โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส passende Sätze.Gefunden in 1,02 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.