Übersetzungen in Deutsch:

  • johne krankheit   
  • paratuberkulose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

คูเมือง
Burggraben; burggraben
คูระบายน้ํา
draengraben; auslassgraben
ทูบา
Tuba; tuba
เบอร์มิงแฮม
Birmingham; birmingham
เบอร์มิวดา
bermuda; Bermuda-Inseln
ปลาทูน่า
Tunfisch; thunfisch; Thunfisch
พารา
Stadt; Gemeinde; para; Ort; Städtchen
พาราโบลา
Parabel; parabel
มีฮาอิล บาคูนิน
Michail Alexandrowitsch Bakunin

Beispielsätze mit "โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส", Translation Memory

add example
th พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNG
de Parameter für Exportfilter
th โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก
de Einschliesslich Schalentiere
th โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndrome
de Porcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
th โรคของผึ้ง
de Krankheit der Bienen
th ฟังก์ชัน SEXDEC () จะคืนค่ากลับมาเป็นเลขฐานสิบ โดยให้พารามิเตอร์เป็นค่าเวลา
de Die Funktion SEXDEC() gibt den Wert als Dezimalzahl zurück. Sie können auch ein Zeitwert angeben
th อเมริกา/คูราซาว
de Amerika/Curacao
th วอลลิสและฟูทูนาName
de Wallis und FutunaName
th พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNG
de Parameter für PNG-Exportfilter
th มีครับ ทูน่า ทูน่า ‧ ผมอยู่ห่างจากที่นั่น ‧ เมตร
de Tuna, Tuna ‧, ich bin in ‧ m Entfernung
th การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค
de Bestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
th โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์
de Krankheiten von nuetzlichen Insekten
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะมีความต้องการใช้รหัสผ่าน (โดยเติมด้านล่างนี้) หากต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การบูต (เช่น ผู้ใช้สามารถบูต linux ได้ แต่ไม่ให้บูต linux single หรือ linux init=/bin/sh) ซึ่งนี่เป็นการตั้งค่าตัวเลือก restricted ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง การตั้งค่านี้ จะถูกใช้สําหรับเคอร์เนลลินุกซ์ทุกตัวที่คุณต้องการบูต หากคุณต้องการตั้งค่าแยกเคอร์เนลแต่ละตัว ให้ไปที่แท็บ ระบบปฏิบัติการ และเลือก รายละเอียด
de Diese Einstellung verhindert, dass ein Benutzer ohne das LILO-Passwort andere als die Standardkonfigurationen booten kann (z. B. kann jeder Benutzer linux starten, nicht jedoch linux single oder linux init=/bin/sh). Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort restricted in die Datei lilo.conf geschrieben. Diese Einstellung wirkt global für alle Linux-Kernel in der Konfiguration. Falls Sie einzelne Kernel unterschiedlich einrichten möchten, können Sie dies auf der Karteikarte Betriebssysteme unter Details durchführen
th คุณได้รับเชิญเข้าใช้งานเซสชัน VNC หากคุณมีการติดตั้งการใช้งานพื้นที่ทํางานระยะไกลของ KDE ไว้แล้ว ก็เพียงแค่คลิ้กบนการเชื่อมโยงด้านล่างนี้ % ‧ หรือคุณอาจจะใช้ไคลเอนต์ VNC อื่น ๆ โดยใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้: โฮสต์: % ‧: % ‧ รหัสผ่าน: % ‧ และเพื่อความปลอดภัย การเชื้อเชิญนี้จะหมดอายุเมื่อ %
de Sie wurden zu einer VNC-Verbindung eingeladen. Falls Sie das Programm zur Freigabe der KDE-Arbeitsfläche installiert haben, müssen Sie lediglich auf die Verknüpfung unten klicken. %‧ Ansonsten können Sie jedes VNC-Programm mit folgenden Einstellungen verwenden: Rechner: %‧:%‧ Passwort: %‧ Aus Sicherheitsgründen verfällt diese Einladung um %
th เติมพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ต้องการผ่านไปให้เคอร์เนลที่นี่ ซึ่งปกติจะเป็นช่องว่าง ซึ่งนี่ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก append ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง
de Hier können Sie weitere Parameter angeben, die dem Kernel beim Start übergeben werden. Üblicherweise kann dieses Feld leer bleiben. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort append samt der Parameter in die Datei lilo.conf geschrieben
th ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์นําเข้าค่าสีทั้งหมดได้ที่นี่
de Legen Sie hier alle relevanten Parameter für das Eingabefarbprofil fest
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
de Pflanzen mit Symptomen von Virusinfektion, die in den Kulturen latent ist
th แสดงพารามิเตอร์การสแกน
de Scan-Parameter anzeigen
th การเชื่อมต่อร่อง คู ท่อระบายน้ํา ฯลฯ เพื่อเตรียมการระบายน้ําในพื้นที่หนึ่งๆ
de Kuenstliches Netzwerk von Furchen, Graeben, Roehren, etc., die an einem bestimmten Ort fuer Entwaesserung sorgen
th พารามิเตอร์ที่จะส่งไปให้รูปแบบสไตล์ชีต
de Parameter, die an die Stilvorlage übergeben werden
th บันทึกค่าพารามิเตอร์การสแกน
de Scan-Parameter speichern
th ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์การตรวจปรู๊ฟได้ที่นี่
de Legen Sie hier alle Parameter für die Druckprobe mit den Farbprofilen fest
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
de Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
th ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆ
de Normalisiert den Klang durch Maximieren der Lautstärke ohne den Klang zu deformieren. Parameter: Methode: ‧: Ein einzelnes Sample verwenden, um die Variationen durch das gewichtete Mittel über die vergangenen Samples anzugleichen (Standard); ‧: Mehrere Samples verwenden, um die Variationen durch das gewichtete Mittel über die vergangenen Samples anzugleichen
th เบอร์มิวดาName
de BermudasName
Zeige Seite 1. Gefunden: 75 zur Phrase โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,722 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.