Übersetzungen in Deutsch:

  • Kolibakteriose   
  • Kolibazillose   
  • Kolienterotoxämie   
  • kolibazillose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (31)

ช่วงห่างของการให้ลูกโค
Ablammintervall; Zwischenkalbezeit; zwischenkalbezeit; Geburtenabstand; Zwischenfohlzeit; zwischenfohlzeit
ชิโครี่
Chicoree; chicoree
บารโคด
Balkencode; Strichcode; Barcode
ฝูงโคเนื้อ
Herde; Milchviehherde
ฟลูออเรสเซนต์อีมิสชั่นสเปคโตรสโคปี
Chemilumineszenzmethode; fluoreszenzemissionsspektroskopie; Phosphoreszenzdetektion; Fluoreszenzemissionsspektroskopie; chemilumineszenz Detektion
ภาษาโครเอเชีย
kroatisch; kroatische sprache; kroatische Sprache; Kroatisch
มิวโคเปปไทด์
Neuropeptid; Oligopeptid; synthetisches Peptid; mukopeptid; Mukopeptid; Glycopeptid; Polypeptid; Peptid; Dipeptid
ยูนิโคนาโซล
Uniconazol; uniconazol
รูบิสโค
Ribulose-1,5-DIPHOSPHAT Carboxylase; Ribulose-BIPHOSPHAT Carboxylase; Ribulose-1,5-DIPHOSPHAT Oxygenase; Rubisco
รูบิสโค-1, 5-ไดฟอสเฟตออกซีจีเนส
Ribulose-1,5-DIPHOSPHAT Oxygenase; Ribulose-BIPHOSPHAT Carboxylase; Rubisco; ribulose-1,5-diphosphat oxygenase; Ribulose-1,5-DIPHOSPHAT Carboxylase
สาธารณรัฐโครเอเชีย
republik kroatien; kroatien; Kroatien; Republik Kroatien
สารออนโคจีนิค
genotoxische Substanz; onkogene Substanz; kanzerogene Substanz; onkogene substanz
อะซีติลโคลีน
Acetylcholin; acetylcholin
อารัวโค
Santiago; Aconcagua; Linares; Tarapaca; Maule; Valdivia; Llanquihue; Arauco; Magallanes; Concepcion; Chile; Osorno; Cautin; republik Chile; Chiloe; O’HIGGINS; Nuble; Antofagasta; Talca; Coquimbo; Atacama; Valparaiso; Aysen; Bio-BIO; Colchagua; Malleco; Curico

Beispielsätze mit "โรคโคลัยบาซิลโลซีส", Translation Memory

add example
th โรคแคงเกอร์ของพืช
de Von Pflanzen
th เปิดการทําส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องขยายข้อมูลดิบชั้นสีน้ําเงินและชั้นสีแดงตามองค์ประกอบที่ให้ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง ‧. ‧ ถึง ‧. ‧ เพื่อปรับส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้อง
de Farbabweichungskorrektur aktivierenVergrößert die Rot-und Blauebenen der Rohdaten, um einen gegebenen Faktor, üblicherweise zwischen ‧ und ‧, um Farbabweichungen zu korrigieren
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
de Lehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
th การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอก
de Veraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
th JPEG: รูปแบบแฟ้มของ The Joint Photographic Experts Group เหมาะสําหรับใช้กับเวบ แต่จะมีการบีบข้อมูลที่ทําให้ภาพเสียรายละเอียดPNG: รูปแบบแฟ้ม Portable Network Graphics เป็นแฟ้มที่ภาพเสียรายละเอียดน้อยมาก มีขนาดที่เหมาะสม และเหมาะกับการใช้ แฟ้มแบบ PNG นั้นไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรต่างจากแฟ้มแบบ GIF และยังสามารถใช้ทดแทนแฟ้มแบบ TIFF ได้ดีอีกด้วย แฟ้มแบบ PNG ถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับการแสดงผลแบบออนไลน์ เช่น เวบ ดังนั้นมันจึงสามารถเลือกทําการแสดงผลแบบโพรเกรสซีฟในระหว่างการรับสายข้อมูลได้และเช่นกัน แฟ้มแบบ PNG ยังสามารถเก็บค่าแกมม่าและค่าข้อมูลโครม่า สําหรับปรับปรุงใช้งานระบบกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ง่าย
de JPEG: Das Joint Photographic Experts Group-Dateiformat ist ein gutes Webdateiformat, das Kompression mit Datenverlust nutzt.PNG: Das Portable Network Graphics-Format ist ein erweiterbares Dateiformat zum verlustfreien, portablen und komprimierten Speichern von Rasterbildern. PNG ermöglicht eine patentfreie Ersetzung des GIF-Formates und kann in vielen Fällen auch das TIFF-Format ersetzen. PNG wurde entworfen, um in Online-Bildbetrachtungsprogrammen, wie z. B. im World Wide Web, eingesetzt zu werden. Es kann optional eine Voransicht von Bildern während des Ladens anzeigen. Weiterhin kann PNG Gamma-und Farbwertdaten für eine verbesserte Bildanzeige in heterogenen Plattformen speichern
th ฉันเป็นโรคเบาหวาน
de Ich bin Diabetikerin.
th หมู่เกาะโคคอส
de Kokosinseln
th ภาษาโครเอเชียName
de KroatischName
th สหพันธรัฐมิโครนีเซียName
de Mikronesien, Föderation vonName
th ยุโรป/โคเปนเฮเกน
de Europa/Kopenhagen
th แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
de Meist angeborene erhoehte Bereitschaft fuer bestimmte Krankheiten
th การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้
de Progressives Absterben, von der Spitze abwaerts, der endstaendigen Zweige oder Aeste, durch Krankheit, Winterschaeden, etc.; fuer Wald <‧> benutzen
th การตรวจสอบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังการตาย เพื่อตัดสินสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรค
de Untersuchung von Geweben oder Organen nach dem Tod, um die Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit festzustellen
th โครเอเชียName
de KroatienName
th โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์
de Krankheiten von nuetzlichen Insekten
th ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค
de Das Studium der Krankheitsursachen
th รหัสแทนยูนิโคดส่วนบนสําหรับใช้ส่วนตัวKCharselect unicode block name
de Hohe Surrogate zur privaten VerwendungKCharselect unicode block name
th การรับรองเพื่อยืนยันว่าพืชนั้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์,ปราศจากโรค ฯลฯ
de Zertifikat hinsichtlich Qualitaetsbestimmungen, Sorteneigenschaften, Widerstandskraft gegen Krankheit, Hygienebestimmungen, etc
th หมายเลขบาร์โค
de Strichcode-ID
th ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไกลโคเจนเป็นกลูโคส
de Hydrolyse von Glycogen zu Glucose
th โรคของสัตว์เลี้ยง
de In Nutzvieh
th ฟาร์มแห่งโคโลราโดName
de Colorado-FarmName
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
de Pflanzen mit Symptomen von Virusinfektion, die in den Kulturen latent ist
th มันดรอปจากมหาลัยแพทย์ตอนปี
de Er hat das Medizinstudium nach ‧ Jahren abgebrochen
Zeige Seite 1. Gefunden: 56 zur Phrase โรคโคลัยบาซิลโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,354 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.